Lidingöpartiets vision och program för idrott och motion

Idrott och motion bidrar till god hälsa, glädje, gemenskap, integration och förbättrade studieresultat. Idrott och motion bidrar också till att motverka drogmissbruk och brottslighet. Följaktligen anser Lidingöpartiet att idrott och motion ger ett stort mervärde för samhället.

Mot bakgrund av idrottens och motionens goda effekter på folkhälsa och välbefinnande vill Lidingöpartiet stödja möjligheten till mer idrott och motion för lidingöbor i alla åldrar. Vi vill premiera bredd och att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Även personer med funktionsvariationer ska känna sig välkomna.

Sunda värderingar

Lidingöpartiet vill att idrott- och motionsrörelsen ska präglas av sunda värderingar. Den ska vara jämställd och fri från alla former av mobbning och diskriminering.

Samverkan med föreningslivet

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar är särskilt viktigt. Det är vanligt att ungdomar slutar med sin idrott i tonåren. Vi vill, i samverkan med idrottsföreningarna, skapa bättre förutsättningar för ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna.

Vi är angelägna om att också andra aktiviteter, som exempelvis dans i olika former, ska erbjudas ungdomar som inte är intresserade av bollsporter eller annan idrott i sedvanlig bemärkelse.

Viktiga ideella insatser

Idrottsföreningarna på Lidingö utgör en mycket positiv kraft och vi är djupt tacksamma för alla ideella insatser som sker i dessa. Lidingöpartiet vill att föreningslivet ska ha stor delaktighet i nuvarande och framtida prioriteringar av satsningar inom idrott och motion. Samtidigt vill vi skapa goda möjligheter till spontanidrott och motion.

Bygga och vårda våra anläggningar

Lidingöpartiet vill verka för att det byggs fler idrottsanläggningar på ön och att befintliga anläggningar rustas upp för att bättre möta föreningarnas och allmänhetens önskemål på tillgång och kvalitet. Lidingövallens upprustning och expansion samt Campus Högsätra är två prioriterade projekt, men vi vill även stödja andra. I varje enskilt fall är det dock viktigt att den bedömda samhällsnyttan motsvarar de finansiella kostnaderna. Vi vill ju få så mycket idrott och motion som möjligt för pengarna!

Högre nyttjandegrad

Lidingöpartiet vill att befintliga idrottsanläggningar ska utnyttjas mer än vad som är fallet idag. Därför vill vi att Staden ska ha ett bokningssystem som gör det enkelt för föreningarna att bara boka upp de tider som de verkligen behöver. Det ska till exempel inte vara nödvändigt att boka upp en hel säsong om man redan från början vet att vissa tillfällen inte kommer att utnyttjas. Staden måste också se till att god framförhållning skapas.

Enklare att boka

Föreningarna ska också löpande kunna boka av tider på ett enkelt sätt. Avbokningar som sker i god tid bör vara kostnadsfria. Icke utnyttjade bokningar ska medföra en avgift liksom sena avbokningar.

Ett effektivt bokningssystem i kombination med ett ansvarsfullt agerande av föreningarna kan frigöra tider i Stadens idrottsanläggningar som då kan utnyttjas av fler som är i behov av tider.

Bokningssystemet bör uppdateras i realtid och vara lättillgängligt genom en app för att ge bästa möjliga förutsättningar åt alla att boka tider.

Sammantaget bör detta upplägg kunna leda till en högre utnyttjandegrad i Stadens idrottsanläggningar utan att hyrorna för enskilda föreningar måste öka.

Idrottschef

Lidingöpartiet har medverkat till att inrätta tjänsten som idrottschef i Staden med ansvar för planeringen av föreningslivets utveckling på Lidingö. Till idrottschefens uppgifter hör även att fungera som en länk mellan idrotts- och friluftsliv och vara den som lidingöborna kan vända sig till i alla sådana frågor. Detta ser vi som något mycket positivt för framtiden.

Lyssnande

Lidingöpartiets avsikt är att lyssna till idrottens och motionärernas behov. Vår ambition är att i gott samarbete och inom budgetramarna tillmötesgå dessa. Vår övertygelse är vikten av att verka för mer idrott och motion på ön!