Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Lidingöpartiets uppfattning är att kultur och tradition formar och ger oss identitet och trygghet. Idrott och friluftsliv, liksom kulturupplevelser, befrämjar välbefinnande och god hälsa. Lidingöpartiet har medverkat till att Lidingö redan nu är välförsett vad gäller anläggningar för utomhusaktiviteter som spontanidrott, motionsspår, fotbollsplaner med konstgräs och skidåkning vintertid. Vi har även alltid stått i främsta ledet när det gällt Lidingövallens bevarande och upprustning!

Bosön
Gröna lustfyllda lekplatser kan inspirera!
Gröna lustfyllda lekplatser kan ge ny inspiration - Exempel från franska staden Antibes

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Kulturhistoriska byggnader och miljöer ska bevaras.
  • Millesgårdens och Lidingö museums viktiga verksamhet värnas.
  • Sagateatern ska utvecklas.
  • En ny simhall ska byggas.
  • Fler fotbollsplaner ska få konstgräs i stället för grus.
  • Skidåkningen får möjlighet att utvecklas.
  • En multihall ska uppföras för både bredd- och tävlingsverksamhet.
  • Ett “Kulturens Hus” skapas med scener för musik, teater, dans och ett varierat kulturutbud i form av utställningar och föredrag.
  • Konst i offentlig miljö utomhus ska främjas, till glädje för alla Lidingöbor.
  • Bra lekmiljöer för barn.

Stadens organisation

→ Löpande frågorna rörande kultur och fritid sköts av lärande- och kulturförvaltningen.

→ Politiska frågor rörande kultur, fritid och idrott hanteras inom kultur- & fritidsnämnden.

Lidingöpartiets representanter i kultur- & fritidsnämnden hittar du via knappen nedan: