Ansvarig nämnd: Teknik- och fastighetsnämnden

Lidingöpartiet vill att trafikmiljön på Lidingö ska vara säker och fungera smidigt oavsett om färden sker med bil, spårvagn, buss, båt, moped, cykel eller till fots. Efter många års kamp från de politiska företrädarna i Lidingöpartiet har Lidingöbanan nu moderniserats till en betydligt högre standard en tidigare.

Nya rymliga, bekväma, snabba och tysta spårvagnar ger fler människor anledning att lämna bilen hemma och i stället ta spårvagnen till och från Stockholm eller inom ön. Lidingöpartiet har också ställt sig bakom en ny hastighetsplan för vägtrafiken på Lidingö, vilken kommer att leda till en säkrare trafikmiljö inte minst i våra bostadsområden.

Även Lidingöbroarna kräver uppmärksamhet. I ett längre perspektiv blir den snart 100 år gamla ”Gamla Lidingöbron” mer och mer kostsam att sköta jämfört med att bygga en helt ny och modern bro för spårvagnar, mopeder, cyklar och fotgängare. Bygget av en ny bro för spårvagnar, cykel, moped- och fotgängare pågår därför för fullt och den nya bron kommer att få dubbelspår för att snabba upp restiderna, minska risken för förseningar och ge bra kapacitet för framtiden. En ny bro kommer att användas i minst 120 år!

När det gäller vägnätet har vi generellt sett ett väl utvecklat vägnät på Lidingö och vi behöver inga nya billeder på ön. Däremot vill vi få bort köerna vid plankorsningen i Skärsätra genom att korsningen mellan Lidingöbanan och Södra Kungsvägen blir planfri och därmed friktionsfri.

Sedan vintern 2019/2020 har Lidingöbanan fått tätare turer både i rusningstid och dagtid måndag-fredag, något som Lidingöpartiet argumenterat för sedan länge.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingöbor som vill infartsparkera eller hämta vänner och anhöriga i Ropsten ska vara befriade från trängselskatt.
  • Den regelbundna båttrafiken till och från Lidingö och liksom till Storholmen ska utvecklas, gå oftare och även vintertid och kvällstid.
  • Infartsparkeringar vid kollektivtrafiken ska finns på Lidingö. Den första finns redan vid Bodals station.
  • Lidingöborna ska ha tillgång till god kollektivtrafik både inom Lidingö och till och från Stockholm.
  • Lidingöbanan ska sammankopplas med Spårväg city och även dras om så att den går via Lidingö centrum.
  • Det bör byggas en planskild korsning mellan Lidingöbanan och Södra Kungsvägen i Skärsätra.
  • Busslinjenätet på ön behöver förbättras genom bättre tvärförbindelser med tät trafik.
  • Alla skolbarn tryggt kunna ta sig till och från skolan.

Stadens organisation

Löpande frågor rörande trafik, infrastruktur och fastigheter sköts av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Politiska frågor rörande trafik, infrastruktur och fastigheter hanteras av teknik- och fastighetsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i tekniska nämnden hittar du via knappen nedan: