Lidingöpartiets Valprogram 2022

Du vet väl att du kan rösta på vilket parti du vill till region och riksdag, men i kommunalvalet är Lidingöpartiet det bästa valet för dig som Lidingöbo! 

Efter nära 50 aktiva år är vi ett av Sveriges äldsta lokalpartier. Vi är öns 3:e största parti och ingår i den styrande majoriteten på Lidingö sedan valet 2014. Vi påverkar politiken inifrån och har på det sättet ett avgörande inflytande över Lidingös nutid och framtid. Vi vill lägga vår energi på att förstärka det som redan är bra på ön inom fritid, skola, barnomsorg, omsorg om äldre och behövande, kultur, båtliv och idrott – inte på att exploatera sönder väl fungerande och uppskattade miljöer, där människor valt att leva och trivs. Vi slår vakt om Lidingös natur. Vi styrs inte av något centralt moderparti. Våra aktiva medlemmar i partiet lockas inte av personliga politiska karriärer. Vi har hjärtat här på Lidingö och jobbar för dig som är Lidingöbo.

Vi är det lokala, oberoende, äkta borgerliga partiet som först och främst värnar om Lidingö!

Lidingöpartiets valprogram

Grön Skön Ö – för bra boende, miljö och natur

Även kommande generationer ska få njuta av det Lidingö som vi älskar – en unik skärgårdskommun med bebyggelse och natur i samklang. Ren luft, rent vatten och möjlighet till naturupplevelser är viktigt för både livskvalité och hälsa.

Lidingö är Sveriges till ytan sjätte minsta kommun. Trots det är Lidingö samtidigt den 5:e mest tätbefolkade kommunen i landet och den 4:e mest tätbefolkade i hela Stockholms län. Lidingö tål inte större exploatering. Den ytterligare förtätning som flera andra partier på ön hyllar gör att luftigheten mellan husen och de bostadsnära grönområdena riskerar att försvinna. Vi kan inte bebygga alla hårdgjorda ytor om vi vill ha småskaligheten kvar. Lobbyister, som Stockholms Handelskammare, vill till och med bygga i våra naturreservat – det måste stoppas!

För Lidingöpartiet är Lidingös karaktär av öppen trädgårdsstad viktigt. Därför vill vi bevara karaktären i våra villaområden samtidigt som vi tar hänsyn till äganderätten.

Lidingös skogar ska vara till för rekreation och biologisk mångfald. Tack vare att Lidingöpartiet gick med i den styrande majoriteten 2014 kunde skogsavverkningen upphöra och naturinriktade föreningar fick mer inflytande i frågor som rör Lidingös natur. Din röst i kommunalvalet hjälper oss att fortsätta detta arbete. Vi har även varit drivande i att Kottlasjöns vatten nu renats och nästa steg är att rena Kyrkviken. Vi värnar naturen på riktigt!

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Även om Lidingö tillhör de säkrare platserna i landet, känner sig allt fler Lidingöbor otrygga. Vi vill att staten återinrättar en polisstation på ön och patrullerande områdespoliser med god lokalkännedom. Vi vill att kommuner ska få möjlighet att anställa egna poliser eller ordningsvakter med befogenhet att agera över hela ön. Det ska finnas resurser även för att få bukt med mopedstölder, inbrott, klotter och narkotikamissbruk bland våra ungdomar. Vi ser att vårt lokala förbud mot tiggeri har fungerat bra och vi vill behålla det. Vår uppfattning är att alla former av straffrabatter bör slopas. Det ska inte löna sig att begå många brott eller börja göra brott i unga år!

Kvinnofrid och frid i nära relationer ska gälla på Lidingö dygnet runt veckans alla dagar. Samverkansöverenskommelsen mellan Lidingö stad och Polismyndigheten ska innehålla ett särskilt fokusområde på det temat. Lidingö stad ska ytterligare förfina och utveckla sitt stöd till och samarbete med Lidingö Kvinnojour.

Staden har redan tidigare anställt fältkuratorer på Lidingöpartiets initiativ och vi vill utveckla det framgångsrika arbetssättet. I nästa steg vill vi öka tryggheten med ordningsvakter i väntan på fler poliser. Vi stöttar grannsamverkan och nattvandrande föräldrar och vill att polisen installerar trygghetskameror på strategiska platser, bland annat på Lidingöbroarna och i våra centrum, eftersom Lidingö stad fått avslag på en sådan ansökan. Vi välkomnar att SL kommer att sätta upp kameror vid kollektivtrafikens hållplatser. Kameror gör det lättare för polisen att upprätthålla tryggheten och att utreda brott.

Tillgänglighetsfrågorna är viktiga för stadens alla verksamheter och medborgare. Detta betyder att tillgänglighetsfrågorna ska ges hög prioritet.

Valfrihet för barn och ungdomar i förskola och skola

Valfrihet är ledordet och oavsett vilken form av barnomsorg eller skola man väljer ska barn, elever, föräldrar och lärare känna sig trygga. Barn och elever ska stå i fokus och alla jobbar vi gemensamt för en skolmiljö fri från mobbing, droger och hederskultur. Det finns många parametrar som påverkar dynamiken i en elevgrupp, men en grundregel är att små barn bör undervisas i små enheter. Både kommunala och privata aktörer ska finnas att välja mellan. Det fria skolvalet och familjernas rätt att välja förskola/skola ska värnas.

I skolan ska kunskap stå i fokus och för att attrahera de bästa lärarna behöver vi prioritera lärarlönerna samt ordning och reda i skolmiljön. Vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnens uppfostran och lärarna ska respekteras i sin undervisande roll, sitt pedagogiska uppdrag, sitt mentorskap samt givetvis även upprätthållandet av ordningsregler.

Skolan ska organiseras så att varje enskild elev erbjuds de bästa förutsättningarna för sitt lärande och utveckling. Insatser för elever med behov av stöd ska vara av mycket god kvalité och sättas in i god tid. Det ska finnas kunskap och vilja hos pedagogisk personal att utmana extra studiemotiverade elever så att de får möjlighet att nå sin fulla potential.

Hersby gymnasium behöver inte byggas ut eftersom vi fått Christinagymnasiet i Gångsätra. Vi ser gärna att gymnasieverksamheterna på Lidingö utvecklas ytterligare. God kvalité med ett brett utbud är viktigt för att ge våra Lidingöungdomar goda möjlighet att genomföra sina studier lokalt.


Valfrihet i stöd- och omsorgsverksamhet

Omsorg och trygghet gäller i livets alla skeden och man ska bli väl omhändertagen när man på grund av ålder, funktionsvariation eller av sociala skäl behöver extra stöd. Tryggheten är också viktig för de anhöriga som inte ska behöva oroa sig över att nära och kära inte har det bra. Det behövs en lagändring så att kommunen kan anställa egna läkare.

Valfriheten är viktig för Lidingöpartiet. Även om allt fler idag väljer att bo kvar hemma med hjälp av en väl utvecklad hemtjänst, ska olika alternativ erbjudas. Det finns vård- och omsorgsboende, biståndsbedömda trygghetsboenden samt seniorboenden. Vårt mål är att alla ska få en lycklig ålderdom.

Vi vill på bästa sätt hjälpa offer för våld i nära relationer. Stadens samordnare samarbetar med polis, socialtjänst och kvinnojourer. Vi har drivit frågan om utbildning av personal som kommer i kontakt med utsatta personer och vill utveckla arbetssättet och satsa ännu mer på detta. 

Hälsans Ö – Idrott, kultur och fritid

Hälsa handlar om både kropp och själ. Kultur, idrott och friluftsliv ger oss trygghet och gemenskap och formar Hälsans Ö. Det stärker våra barns och ungdomars identitet och självförtroende samt hjälper dem att ta avstånd från missbruk och brottslighet.

Tillsammans med övriga majoritetspartier har vi bland annat under mandatperioden anlagt flera konstgräsplaner, rustat upp friidrottsarenan på Lidingövallen och utegymmen på ön samt byggt en ny idrottshall i Torsvik. Vi har också möjliggjort för Lidingö SK att bygga en handbollshall och vill gärna på olika sätt också stödja gymnastiksporten när det gäller en ny gymnastikhall. Lidingöpartiet engagerade sig också mycket för att hitta en lösning för samexistens mellan naturintressen, skidsporterna, golfen och det rörliga friluftslivet i Ekholmsnäsområdet.

Nu bygger vi en ny simhall och utvecklar Högsätra idrottsområde. Vi vill också möjliggöra för ytterligare idrottsverksamhet på ön, bland annat genom ännu en 11-manna konstgräsplan, så länge det inte kommer i konflikt med viktiga kultur- eller naturvärden. Även racketsporternas och bowlingportens intressen behöver uppmärksammas. Lidingö är en skärgårdskommun med ett stort antal båtintresserade invånare och många mycket aktiva och välskötta båtklubbar. Lidingö Stad bör aktivt uppmuntra och stödja båtlivet på ön. Vi vet också att öns badplatser är mycket populära bland Lidingöborna. Vi kommer jobba aktivt för att dessa ska förbli välordnade och attraktiva.

Vi är glada över att det nya stadshuset också har blivit ett ”Kulturens Hus” på Lidingö med konstutställningar och evenemang av olika slag.  Vi vill att kulturhistoriska byggnader och miljöer ska bevaras. Millesgården och Lidingö museums viktiga verksamheter ska värnas och stöttas. Sagateatern och Musikskolan ska utvecklas och främjas. Biblioteket ska entusiasmera och utgöra navet för bildning och litterära upplevelser för alla åldrar. Vi lägger stor vikt vid att barn tidigt kommer i kontakt med det skrivna ordet och att läsintresset uppmuntras. Vi har inom Lidingöpartiet verkat för utsmyckning med speciellt skulptur av hög dignitet för det offentliga rummet, något vi kommer att arbeta vidare med, förutom kulturyttringar av andra slag. Vi värnar Kulturveckan som bjuder på ett rikt kulturutbud för alla Lidingöbor.

Lidingöpartiet går i bräschen för kulturen och idrotten på ön!

Trafik och infrastruktur

Södra Kungsvägen tål inte mer trafik och vi säger därför nej till alla större byggprojekt från Bergsätra till Gåshaga. Vi vill bygga planskild korsning med Lidingöbanan vid Skärsätra och har fått igenom ökad turtäthet på hela Lidingöbanan. Vi driver också på för att Regionen snarast infriar löftet om att Lidingötågen ska gå ända in till Sergels torg.

I Lidingöpartiet är alla överens – det blir ingen tunnelbana till ön, som bland annat skulle tvinga fram ett gigantiskt byggande. Lidingöbanan med sina många hållplatser är rätt för ön. Det är mycket tack vare oss som Lidingöbanan finns kvar och att det nu blir dubbelspår på nya bron. Busstrafiken måste förbättras – med direktlinje till Stockholms centrala delar, bättre tvärförbindelser på ön och ökad turtäthet. Kollektivtrafiken till sjöss bör utvecklas ytterligare i olika riktningar. Barn och de som saknar bil, ska inte behöva ta omvägen via Ropsten för att åka inom Lidingö.

På sikt vill vi att Lidingöbanan ska gå via Lidingö centrum – förhandlingar med Regionen om detta bör inledas. En omdragen bana gynnar handeln i Lidingö centrum och minskar behovet av att åka bil och ger de tusentals boende på södra ön direktförbindelse till kommuncentrum.

Miljö- och klimatsmart stad

Lidingöpartiets mål och vision är att ”Lidingö skall vara en klimatsmart, hållbar och miljöklok stad” med starkt fokus på att behålla grönområden. Människan ligger bakom en stor del av klimatförändringarna och Lidingö bör dra sitt strå till stacken i klimatomställningen. För att inte urholka naturens egen förmåga att binda växthusgaser och för att ta hand om kraftigare nederbörd vill Lidingöpartiet bevara Lidingös skogar och grönområden. Vi vill utöka antalet naturreservat, bevara och återställa våtmarker och återplantera träd och annan grönska som påverkas vid olika byggprojekt. Vi vill också förbättra kollektivtrafiken och laddningsinfrastrukturen för fordon. Återvinning och återbruk ska vara en naturlig del av livet på Lidingö.

Att även Lidingö kan drabbas av svårigheter vid förändrat klimat och förändrade väderleksförhållanden har visat sig med all tydlighet vid de senaste årens stora översvämningar på ett flertal platser på ön. Klimatanpassning är därför nödvändig och vi vill skynda på den.

Lidingöpartiet är sällskapsdjurens vän

Vi vet att till exempel hunden, katten och även hästen många gånger är människans kanske bästa vän. Samvaro med djur kan bryta ensamhet och isolering och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn och ungas umgänge med djur främjar deras utveckling av empati och ansvarskänsla. Lidingöpartiet vill värna kontakten mellan människa och djur genom att stödja hästsporten och öppna fler hundrastgårdar. Vi vill även öka antalet papperskorgar på ön – detta för att även underlätta för djurägare att göra rätt.

Demokrati och ekonomi

Politikerna ska vara lyssnande och det måste vara lätt för medborgarna att få information och ge feedback.

Alla kommuninvånare ska behandlas lika – med samma rättigheter och skyldigheter, oavsett härkomst, bakgrund, trosuppfattning eller läggning. I vårt demokratiska samhälle ska religion varken styra eller påverka lagar, domstolar, offentliga myndigheter eller lärandet i skolan.

Sparsamhet med skattebetalarnas pengar ska genomsyra kommunens hela verksamhet. Genom att byråkrati och administration hålls tillbaka, kan kommunalskatten hållas låg, utan att servicen till medborgarna äventyras. Vi protesterar mot den märkliga Robin Hood-skatten som gör att Lidingös skattebetalare tvingas bidra med flera hundra miljoner varje år till storstäder som Malmö och Göteborg, som borde kunna stå på egna ben. Vi stöder dock ett utjämningssystem som hjälper glesbygdskommuner med basbehov.

Flyktingmottagande och integration

Vi ställer höga krav på nyanländas integration. Vill man ta del av det svenska välfärdssamhället ska man lära sig det svenska språket, såvida man inte är här endast kortvarigt, samt respektera både svensk lag och svenska värderingar, som till exempel att vi i Sverige behandlar kvinnor och män, barn och vuxna och HBTQ-personer likvärdigt.

Vi vill införa nolltolerans mot hederskultur, oavsett om det gäller könsstympning eller slöja och burkinis på barn. Vi stöder inte separata badtider. Samhällets särbehandling på grund av religion ska motverkas. Religionsfrihet får aldrig rättfärdiga förtryck. Barnäktenskap och månggiften ska vara förbjudet och det ska gälla alla oavsett bakgrund. Rättigheter går hand i hand med skyldigheter.

När det gäller integrationen av nyanlända kan inte nog framhållas hur viktig våra satsningar på idrott, kultur och föreningsliv är för en framgångsrik integration i det svenska samhället.

Vi satsar stora resurser på att de som kommit till Lidingö ska få maximalt stöd under etableringstiden, men därefter behandlas nyanlända som vilka Lidingöbor som helst, med samma skyldigheter och rättigheter. Särbehandling skapar onödig irritation mellan grupper. Den positiva energin och viljan som många nyanlända har med sig vill vi ta vara på så fort som möjligt genom att hjälpa dem ut i arbetslivet och bort från bidragsberoende.

Närservice och näringsliv

Lidingös många företagare, både små och stora, skapar jobb och service till Lidingöborna. Kommunen kan stötta genom att ge god service och skapa förutsättningar för att företagarna ska kunna nätverka och samarbeta.

Vi vill stärka Lidingös lokala centrumområden genom att rusta upp Rudboda och Käppala centrum. Vi verkar för att ett systembolag etableras på södra ön för att minska trängsel och bilkörning och stimulera handeln på södra Lidingö.

Lidingöpartiet är det parti som konsekvent stridit för ett charmigt, småskaligt, öppet Lidingö centrum med många mötesplatser och goda parkeringsmöjligheter. Vi vill att en jouröppen läkarmottagning ska finnas på Lidingö. Det borde vara en självklarhet för en stad med drygt 48 000 invånare.