Bakgrund

Du kan rösta på vilket parti du vill till regionfullmäktige eller riksdagen, men i kommunalvalet är Lidingöpartiet alltid det bästa alternativet. Efter 45 aktiva år är vi ett av Sveriges äldsta och största lokalpartier. Vi är öns 3:e största parti och ingår i den styrande majoriteten på Lidingö. Vi påverkar politiken inifrån och har på det sättet ett avgörande inflytande över Lidingös nutid och framtid. Vi vill lägga all vår energi på skola, barn, omsorg om äldre och behövande, kultur och idrott – inte på att exploatera sönder väl fungerande och uppskattade miljöer, där människor valt att leva och trivs. Vi slår vakt om Lidingös natur. Vi styrs inte av dogmer utfärdade av centrala partihögkvarter. Våra aktiva medlemmar i partiet lockas inte av personliga politiska karriärer. Vi har hjärtat här på Lidingö och jobbar för dig som är Lidingöbo. Vi är ett lokalt, oberoende, äkta borgerligt parti som kan och värnar Lidingö!

Lidingöpartiets valprogram inför valet 2018

Demokrati och ekonomi

Öns invånare ska kunna påverka de kommunala besluten. Politikerna ska vara lyssnande och det måste vara lätt för medborgarna att få information och ge feedback.
Alla kommuninvånare ska behandlas lika – med samma rättigheter och skyldigheter, oavsett härkomst, bakgrund, trosuppfattning eller läggning. I vårt demokratiska samhälle ska religion vare sig styra eller påverka lagar, offentliga myndigheter eller lärande i skolan. Sparsamhet med skattebetalarnas pengar ska genomsyra kommunens hela verksamhet. Genom att byråkrati och administration hålls tillbaka, kan kommunalskatten hållas låg, utan att servicen till medborgarna äventyras. Vi protesterar mot den orättvisa Robin Hood-skatten som gör att Lidingö bidrar med flera hundra miljoner varje år till bl.a. skrytbyggen i Malmö och kamelfarmer i Göteborg. Vi stöder dock ett utjämningssystem som hjälper glesbygdskommuner med basbehov.

Trygghet och säkerhet

Även om Lidingö tillhör de säkrare platserna i landet, känner sig allt fler Lidingöbor otrygga. Vi vill att staten återinrättar en polisstation på ön och patrullerande poliser med lokalkännedom. Vi vill att kommuner ska få möjlighet att anställa egna poliser eller ordningsvakter med utökade befogenheter. Det ska finnas resurser även för att få bukt med mopedstölder, inbrott, klotter och narkotikamissbruk bland våra ungdomar. Vi vill se ett nationellt förbud mot tiggeri och att alla former av straffrabatter slopas. Det ska inte löna sig att begå många brott! Staden har nyligen anställt fältkuratorer på Lidingöpartiets initiativ och i nästa steg vill vi öka tryggheten med ordningsvakter i väntan på fler poliser. Vi stöttar grannsamverkan och nattvandrande föräldrar och vill installera trygghetskameror på strategiska ställen, bl.a. på Lidingöbroarna och vid kollektivtrafikens hållplatser. Kameror gör det lättare för polisen att upprätthålla tryggheten och att utreda brott.

Flyktingmottagande och integration

Vi ställer höga krav på nyanländas integration. Vill man ta del av det svenska välfärdssamhället ska man lära sig det svenska språket och respektera både svensk lag och svenska värderingar, som att vi i Sverige behandlar kvinnor och män, barn och vuxna eller HBT-personer likvärdigt. Vi vill införa nolltolerans mot hederskultur, oavsett om det gäller könsstympning eller slöja och burkinis på barn. Vi stöder inte separata badtider. Samhällets särbehandling p.g.a. religion ska motverkas. Religionsfrihet får aldrig rättfärdiga förtryck. Barnäktenskap och månggiften ska vara förbjudet och det ska gälla alla. Rättigheter går hand i hand med skyldigheter. Vi satsar mycket resurser på att de som kommit till Lidingö ska få maximalt stöd under etableringstiden, men därefter behandlas nyanlända som vilka Lidingöbor som helst, med samma skyldigheter och rättigheter. Särbehandling skapar onödig irritation mellan grupper. Den positiva energi och vilja som många nyanlända har med sig vill vi ta vara på så fort som möjligt genom att hjälpa dem ut i arbetslivet och bort från bidragsberoende.

Boende, miljö och natur

Även kommande generationer ska få njuta av det Lidingö som vi älskar – en unik skärgårdskommun med bebyggelse och natur i samklang. Ren luft, rent vatten och möjlighet till naturupplevelser är viktigt för livskvalité och hälsa. Lidingö är redan den 5:e mest tätbefolkade kommunen i landet och tål inte mer exploatering. Den förtätning som många andra partier hyllar, gör att luftigheten mellan husen och de bostadsnära grönområdena försvinner. Lobbyister, som Stockholms Handelskammare, vill till och med bebygga våra naturreservat – det måste stoppas! Vi bevarar och utvecklar hellre än bygger nytt och mycket. Vi vill tillsätta en stadsarkitekt som hjälper oss värna våra värdefulla kulturmiljöer. Kvalitet är viktigare än kvantitet. Lidingös skogar ska vara till för rekreation och biologisk mångfald. Tack vare att Lidingöpartiet gick med i den styrande majoriteten kunde skogsavverkningen upphöra från och med 2014 och naturinriktade föreningar fick mer inflytande i frågor som rör Lidingös natur. Din röst i kommunalvalet hjälper oss att fortsätta detta arbete. Vi har även varit drivande i att Kottlasjöns vatten nu renats. Vi värnar naturen på riktigt!

Närservice och näringsliv

Lidingös många företagare, både små och stora, skapar jobb och service till Lidingöborna. Kommunen kan stötta genom att ge god service och skapa förutsättningar för att företagarna ska kunna nätverka och samarbeta. Vi vill stärka Lidingös lokala områden genom att rusta upp Rudboda och Käppala centrum. Vi verkar för att ett systembolag etableras på södra ön. Det gynnar miljön och minskar trängseln på våra vägar genom minskat bilåkande. Lidingöpartiet är det parti som konsekvent stridit för ett charmigt, småskaligt, öppet Lidingö centrum i klassisk stil, med många mötesplatser och goda parkeringsmöjligheter, vilket snart kan bli verklighet. Vi vill att en jouröppen läkarmottagning ska finnas på Lidingö. Det borde vara en självklarhet för en stad med 47000 invånare.

Trafik- och infrastruktur

Södra Kungsvägen tål inte mer trafik och vi säger därför nej till alla större byggprojekt från Bergsätra till Gåshaga. Vi vill bygga planskilda korsningar vid Skärsätra och Högberga och kräver ökad turtäthet på hela Lidingöbanan, samt att landstinget snarast infriar löftet om låta Lidingötågen gå ända in till Sergels torg. I Lidingöpartiet är alla överens – det blir ingen tunnelbana till ön, som bl.a. skulle tvinga fram ett gigantiskt byggande. Lidingöbanan med sina många hållplatser är rätt för ön. Det är mycket tack vare oss som Lidingöbanan finns kvar och att det nu blir dubbelspår på nya bron. Busstrafiken måste förbättras – med direktlinje till Stockholms centrala delar, bättre tvärförbindelser på ön och ökad turtäthet. Barn och de som saknar bil, ska inte behöva ta omvägen via Ropsten för att åka inom Lidingö. På sikt vill vi att Lidingöbanan ska gå via Lidingö centrum – förhandlingar med landstinget bör inledas. En omdragen Lidingöbana via centrum gynnar även handeln! Alla  trafikslag behövs, även bilen. Gratis boendeparkering bör införas snarast möjligt för att få bukt med att icke-lidingöbor långtidsparkerar sina bilar på ön. Stadens vägar ska hållas i gott skick och snöröjningen ska prioritera fotgängare.

Barn och ungdomar – förskola och skola

Valfrihet är ledordet och oavsett vilken form av barnomsorg eller skola man väljer ska barn, elever, föräldrar och lärare känna sig trygga. Barnen ska stå i fokus och alla jobbar vi gemensamt för en skolmiljö fri från mobbing, droger och hederskultur. Det finns många parametrar som påverkar dynamiken i en barngrupp, men en grundregel är att små barn bör undervisas i små enheter. I skolan ska kunskap stå i fokus och för att attrahera de bästa lärarna fortsätter vi höja lärarnas löner, som vi redan gjort under flera år. Vårdnadshavare har huvudansvaret för barnens uppfostran och lärarna ska respekteras i sin undervisande roll och kunna ägna sig åt att lära ut sina ämneskunskaper. Om Hersby skola byggs ut, ska det göras i samma klassiska stil som huvudbyggnaden. Vi är rädda om våra vackra byggnader som är en del av vår historia.

Omsorg och stöd

Omsorg och trygghet gäller i livets alla skeden och man ska bli väl omhändertagen när man på grund av ålder, funktionsvariation eller av sociala skäl behöver extra stöd. Tryggheten är också viktig för de anhöriga, som inte ska behöva oroa sig över att nära och kära inte har det bra. Valfrihet är viktigt. Även om allt fler idag väljer att bo kvar hemma med hjälp av en väl utvecklad hemtjänst, erbjuds alternativ. Det finns vård- och omsorgsboende, servicehus och seniorboenden. Vi vill även införa trygghetsboenden i befintliga eller nya lokaler, med enda krav att man fyllt 70 år. Trygghet är även att få bo tillsammans med sin partner, oavsett boendeform. Vi vill på bästa sätt hjälpa offer för våld i nära relationer. Stadens samordnare samarbetar med polis, socialtjänst och kvinnojourer. Vi har drivit frågan om utbildning av personal som kommer i kontakt med utsatta personer och vill satsa ännu mer på detta.

Hälsans Ö – Idrott, kultur och fritid

Hälsa handlar om både kropp och själ. Kultur, idrott och friluftsliv ger oss trygghet och gemenskap och formar Hälsans Ö. Det stärker våra barns och ungdomars identitet och självförtroende, samt hjälper till att hålla dem borta från missbruk och brottslighet. Tillsammans med övriga majoritetspartier har vi under mandatperioden anlagt flera konstgräsplaner, räddat skidbacken i Ekholmsnäs och satt igång planer för att rusta upp Lidingövallen. Nu bygger vi en ny simhall och vill utveckla Högsätra idrottsområde. Kulturnatten har blivit till en hel kulturvecka och vi fortsätter verka för ett levande bibliotek. Vi vill förlänga musiklektionerna och skapa fler platser till musikskolan. Vi vill medverka till att ett Kulturens Hus blir verklighet centralt på Lidingö och fortsätter smycka det offentliga rummet med konst och kultur i samverkan med Millesgården, Sagateatern, Musikskolan, Lidingö museum och många fler.