Ansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnden

Man ska inte behöva ängslas för att bli gammal eller vara funktionshindrad på Lidingö. Lidingöpartiet ser gärna att människor i största möjliga mån styr sina egna liv och rår sig själva. Men ibland behövs hjälp utifrån och då det är viktigt att det finns en väl fungerande förvaltning som kan ge stöd snabbt och effektivt och med respekt för individens integritet. God hjälp och vård ska erbjudas av kunnig och motiverad personal oavsett om verksamheten drivs i privat eller kommunal regi. Vi slår vakt om fixartjänsten och syn- och hörselinstruktören liksom om det fria valet i stöd och omsorg.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Par ska kunna fortsätta att bo tillsammans även på våra särskilda boenden.
  • Äldreomsorgens mat ska vara välsmakande och serverad på ett tilltalande sätt, och i möjligaste mån vara ekologisk.
  • Funktionsnedsatta ska ha meningsfull sysselsättning på egna villkor.
  • De äldre som får mat till särskilt boende ska erbjudas möjlighet att inta den på gemensam plats, i umgänge med andra.
  • God hjälp ska ges till dem som behöver stöd vid olika vägval i livet såsom adoption och skilsmässa men också vid livskriser som arbetslöshet, misshandel i familjen, drogmissbruk eller i samband med akuta dödsfall.
  • De som behöver stöd bemöts med respekt, omtanke och värdighet.
  • Socialtjänsten i ett tidigt skede upptäcker problem för att undvika att t.ex. barn och andra drabbade far illa.
  • Respekten för den personliga integriteten för dem som är i behov av stadens omsorger måste alltid ha högsta prioritet. Detaljer i enskilda ärenden får aldrig hamna i den allmänna debatten.

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande stöd, vård och omsorg hanteras av omsorgs- och socialförvaltningen

Politiska frågor rörande stöd, vård och omsorg hanteras inom omsorgs- och socialnämnden.

Lidingöpartiets representanter i omsorgs- och socialnämnden hittar du via knappen nedan: