Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

För Lidingöpartiet är lag, ordning och trygghet viktiga frågor även om lagstiftningsmakten och beslutsrätten över polisen idag ligger hos riksdagen respektive regeringen.

Dagens ordningssituation på Lidingö

Lidingöpartiet anser att Polismyndigheten underskattar problemen med kriminaliteten på Lidingö. Visserligen är totala antalet brott på Lidingö lägre i förhållande till många andra kommuner i länet, men en ständig plåga för kommuninvånarna på ön är de många bostadsinbrotten i både villor och lägenheter. Lidingöpartiet vill att polisens synlighet på ön måste förbättras avsevärt. Vi vill också se en polisstation på ön som är bemannad dygnet runt. För det brottsförebyggande arbetet är också lokal kunskap om brottsligheten på ön viktig. När snart sagt alla poliser som patrullerar Lidingö kommer från Stockholms city blir det svårt att känna till och punktmarkera notoriska förbrytare på ön.

Kommunala poliser

Lidingöpartiet anser att en kommun ska ha möjlighet att anställa kommunala poliser. Med egna poliser skulle kommuninvånarnas trygghet öka betydligt genom att kommunledningen skulle kunna prioritera den kommunala polisens insatser, både i tid, bemanning och fokusområden. Kommunala poliser finns i flera länder, både inom och utom EU.

Eftersom en nyordning med kommunala poliser kräver såväl ny lagstiftning som nya instruktioner inom polisväsendet kommer det säkert att ta tid att få på plats. Då kriminaliteten är ett växande problem på Lidingö redan idag måste vi agera här och nu. Lidingöpartiets förslag är därför att Lidingö stad anställer ett antal ordningsvakter för att patrullera särskilt utsatta platser. På så sätt skulle vi snabbt kunna öka tryggheten på ön med människor som bevakar vad som sker och som även kan ingripa resolut med polisiära befogenheter mot brottslighet och ordningsstörningar. Införande av ordningsvakter kräver dock beslut av länsstyrelsen och det är inte självklart att de kan få mandat att agera obegränsat inom hela ön. Lidingöpartiet vill dock att frågan utreds skyndsamt.

Ja till tiggeriförbud

Lidingöpartiet anser att tiggeri ska vara förbjudet genom nationell lag. I väntan på ett nationellt förbud har Lidingöpartiet röstat ja till ett kommunalt tiggeriförbud i olika centrumområden på ön. 

Tiggeriförbudet trädde i kraft den 1 december 2019 och gäller i Lidingö centrum, Larsbergs centrum, Rudboda torg, Källängstorget, Torsviks torg, Baggeby torg, Skärsätra torg, Breviks centrum, Högsätra vid Willys och MAX och Käppala vid ICA-butiken. Det är polisen som har ansvar för att övervaka att tiggeriförbudet upprätthålls. 

Att som vissa partier gör, acceptera tiggeri, är ingen lösning på tiggarnas utsatthet utan leder snarare till att deras problem konserveras och exploateras. Mycket tyder nämligen på att tiggeri inte sällan är en täckmantel för människohandel, prostitution och annan brottslig verksamhet och alltså ett sätt att tvätta svarta pengar vita.

En modell som innebär att göra tiggeri tillståndspliktigt, som vissa kommuner i landet infört, är ingen bra lösning. Dels belastas polisens redan hårt ansträngda resurser med sådant som inte är egentliga polisuppgifter, dels skulle svåra prioriteringsproblem uppstå (vilka och hur många skulle få tigga, och var?), dels vore det ett sätt att för evigt låsa in utsatta människor i ett ovärdigt liv.

Slutligen bör man även fundera över hur ett genom lag organiserat, och därigenom rimligen yrkesmässigt, tiggeri skulle hanteras ur beskattningssynpunkt? En fråga som man i och för sig kan ställa sig redan idag.

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande säkerhet och trygghet hanteras företrädesvis inom stadsledningskontoret.

→ Politiska frågor rörande säkerhet och trygghet hanteras inom kommunstyrelsen.

Lidingöpartiets representanter i kommunstyrelsen hittar du via knappen nedan: