Fler båtplatser kan bli verklighet i Skärsätra småbåtshamn. LidingöPartiet på väg att uppfylla vallöftet att underlätta för båtlivet på ön!

Lidingökoalitionen bestående av Moderaterna och LidingöPartiet, med stöd av Sverigedemokraterna, värnar fritidsbåtslivet på ön! Efterfrågan på fler båtplatser är stor. Ett förslag till ny detaljplan som möjliggör fler båtplatser har därför tagits fram för Skärsätra småbåtshamn.

Planen, som tillåter nära en fördubbling av antalet båtplatser i Skärsätra, är ute på samråd från 14 maj till 11 juni och du kan tycka till. I dag finns elva fritidsbåtshamnar där mark och vatten ägs av Lidingö stad och som i sin tur som arrenderar ut till båtklubbar. Närmare 1 000 personer står i den kö som Lidingö båtförbund administrerar.

Staden har undersökt lämpliga platser att bygga fler båtplatser på. En ny detaljplan har tagits fram för att Skärsätra småbåtshamn ska ha möjlighet att växa med en vågbrytare och en brygga. Syftet är dels att skydda hamnens befintliga båtar mot svallvågor, dels att kunna erbjuda fler invånare i kommunen en båtplats.

I det nya planförslaget ökar antalet båtplatser från nuvarande 77 till 148 stycken i framtiden. Detaljplanens främsta uppgift är att möjliggöra för fler bryggor genom att upphäva strandskyddet. Inga nya oexploaterade mark- eller vattenområden behöver tas i anspråk då utökningen kan ske inom den redan befintliga anläggningen. Förslaget innebär god hushållning med våra mark- och vattenområden, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Utökningen bedöms inte heller påverka naturvärden negativt. För att inte orsaka störningar på det intilliggande naturreservatet Kappsta, förses detaljplanen med en bestämmelse om att in- och utfart till småbåtshamnen inte får ske österifrån. Strandskyddet behålls dessutom närmast naturreservatet och det populära gång- och cykelstråk som löper genom hamnen bevaras i planen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april att förslaget till ny detaljplan ska ställas ut på samråd. Du som Lidingöbo har chans att läsa handlingarna fysiskt i stadshuset eller digitalt på Lidingö stads webbplats. Du kan även lämna synpunkter under samrådsperioden. Läs vidare på stadens hemsida www.lidingo.se.