Lidingöpartiet värnar Kottlasjön

Sommaren 2017 genomförde Lidingö stad en aluminiumbehandling av Kottlasjön. Bakgrunden var att sjöns ekologiska status under en följd av år hade blivit allt sämre. Bland annat kunde noteras giftiga blomningar av cyanobakterier. Lidingöpartiet drev på i tekniska nämnden för att staden skulle göra något åt problemen. Det fanns exempel från andra håll som visade att aluminiumbehandling skulle kunna fungera för att åstadkomma en förbättring. Emellertid har olika sjöar olika förutsättningar, så för att inte riskera att göra mer skada än nytta krävdes en kvalificerad utredning av vilken metod som var lämplig. Rätt metod och en väl avvägd behandlingsinsats var sålunda av största vikt.

Den dåvarande majoriteten (M, LP och KD) såg till att en kvalificerad utredning kom igång. Den gjordes inom ramen för framtagande av en s.k. Blåplan för Lidingö. När utredningen var klar tog Lidingöpartiet initiativ till att majoritetens budget för 2017 kom att innefatta medel för den aluminiumbehandling som rekommenderades också för Kottlasjön och en sådan behandling genomfördes alltså under det året. Härefter har staden genomfört uppföljningar av sjöns status under 2018, 2019 och 2020.

Behandlingen har resulterat i att Kottlasjöns ekologiska status glädjande nog nu är god. Regelbundna uppföljningar måste dock göras även i fortsättningen. Lidingöpartiet kommer att aktivt följa utvecklingen och vid behov verka för åtgärder, så att Kottlasjön kan fortsätta att vara en uppskattad badsjö med god ekologisk status.

För att skydda Kottlasjön från negativ påverkan har Lidingöpartiet med framgång också arbetat för att ingen ny väg byggs mellan Lidingöbanan och Kottlasjön vid Mölna. Ett sådant vägbygge skulle ha krävt mycket stora ingrepp i naturen i Kottlasjöns närhet och en väg nära sjön hade också lagt en bullermatta över sjön.

Hans Grundell, ledamot för Lidingöpartiet i teknik- och fastighetsnämnden

Hans Grundell (LP)