Ansvarig nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö och stadsbyggnad handlar mycket om frågor som tillstånd och kontroll enligt miljöbalken samt detaljplaner och bygglov. Eftersom ärendena ofta består av myndighetsutövning blir de inte alltid så politiska. Det viktiga är istället sunt förnuft och rättvisa. Våra representanter i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetar för att alla som berörs av myndighetsutövningen skall behandlas lika och rättvist och att lagar och regler följs.

Kottlasjön

Ren luft och rent vatten och hållbarhet är viktigt för livskvaliteten och hälsan. Trots att Lidingö redan är den femte tätast befolkade kommunen i Sverige, och den fjärde mest tätbefolkade kommunen i länet, och inte tål hur många invånare som helst, finns det ett hårt exploateringstryck på vår stad från främst Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ön.

Så gott som alla partier på riksplanet och i landstinget kräver också att Lidingö ska bygga mer än vi klarar av, om vi ska behålla en god miljö för medborgarna på vår ö. Det finns tyvärr regionpolitiker som till och med tycker att vi ska bygga i våra naturreservat, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt! Därför är Lidingöpartiets arbete i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden mycket viktigt när det gäller att bromsa alla orimliga exploateringsförsök.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingö skall behålla känslan av en öppen grön trädgårdsstad.
  • Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
  • Detaljplanerna utarbetas så att inte ny bebyggelse inkräktar på karaktären i kulturhistoriskt viktiga områden.
  • Lidingö ska fortsätta att vara en kommun med skärgårdsökänsla med bebyggelse och natur i berikande samklang.
  • Förtätning inte sker på bekostnad av de som redan bor i ett område, utan att man tar hänsyn till de boende och bevarar deras bostadsnära grönytor, utsikt och parkeringsmöjligheter.
  • Att grönytor inte tas i anspråk för nybyggnation.
  • Klimatsmarta och hållbara lösningar alltid ska eftersträvas.

Stadens organisation

→ Löpande frågorna rörande miljö och stadsbyggnad sköts av miljö- och stadsbyggnadskontoret.

→ Politiska frågor rörande miljö och stadsbyggnad hanteras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden hittar du via knappen nedan: