Nytt Kulturmiljöprogram är under framtagning.

Lidingö behöver ett nytt skydd för öns värdefulla miljöer. Stadens gällande kulturmiljöprogram skrevs för över trettio år sedan – 1990 – och är långt ifrån heltäckande. Det har lett till viss osäkerhet.

Får grannen bygga ut hur som helst? Måste jag ha bygglov för att sätta upp solceller? Fastighetsägare har haft svårt att förstå vad som gäller.

Två gånger har staden försökt att skriva nytt kulturmiljöprogram. Men bägge försöken föll. Dåvarande styre lyssnade inte tillräckligt på kritiken, vare sig den kom från experter eller från öns olika intressegrupper. Frågan blev onödigt politiserad och polariserad.

Nu gör vi annorlunda.

I slutet av nästa månad kommer ett nytt förslag till Kulturmiljöprogram att skickas ut på samråd till alla Lidingös intresserade. Den 19 mars behandlas detta i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I skrivande stund håller förvaltningen på med slutförandet av förslaget.

Förslaget har två delar. Den ena innehåller de lagar, regler och rutiner som gäller för värdefulla kulturmiljöer. Den delen ska vara som en lättillgänglig handledning för tjänstemän, fastighetsägare och invånare. Det ska vara lätt att göra rätt.

Den andra delen klargör vilka områden på Lidingö som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla. Den bebyggelsehistoriska utredningen är gjord av två externa antikvariska experter. De har inventerat hela Lidingö utifrån Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering och urval. Tidigare gjorda inventeringar har också beaktats.

Arbetet med kulturmiljöprogrammet har projektletts av Miljö- och stadsbyggnadskontoret, men till processen har också knutits en referensgrupp med representanter från Lidingö hembygdsförening, Centrala Lidingö Villaägareförening, Lidingövillor – Villaägareföreningar i samverkan, samt fastighetsbolaget John Mattson.

Vi förväntar oss förstås livlig debatt och kloka synpunkter under kommande samråd, där alla är välkomna att lämna synpunkter. Det är ju meningen att remissrundan ska leda till att förslaget slipas och putsas ännu mer. Det är ett levande dokument. Men eftersom vi redan under framtagandet av det första förslaget har lyssnat på öns olika intressegrupper kommer vi att undvika de djupaste fallgroparna i debatten.

Några ord kanske också ska läggas på att förklara vad förslaget inte är, så att vi undanröjer ytterligare risker för missförstånd. Detta förslag är inte en förteckning över byggnadsminnen. Det är inte något rättsligt bindande avgörande gällande specifika hus. En inventering av enskilda fastigheter kan komma att genomföras i ett senare skede, men det nu aktuella programmet ska presentera kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden, inte enskilda byggnader. I de särskilt värdefulla kulturmiljöerna krävs en extra varsam hand vid utveckling.

Kulturmiljöprogrammet kommer att leda till större medvetande om Lidingös rika historia. Genom att bevara och vårda det som gör Lidingö unikt höjer vi både det kulturhistoriska, miljömässiga och ekonomiska värdet.

 

Birgitta Sköld (LP), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Nils-Henrik Tideberg (M), vice ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.