Ditt val för Lidingös bästa!

Lidingöpartiets valsedel 2022

 

Lidingöpartiets årsmöte 2022

Lidingöpartiet behåller kontinuiteten men satsar också på nya krafter!

Vid torsdagens årsmöte i Lidingöpartiet omvaldes enhälligt Lars H Ericsson för ytterligare ett år som partiets ordförande. Men mötet innebar också en växling i partiets ledarskap när valsedeln för 2022 fastställdes.

Läs mer – klicka här!

 

Intervju med Anders Paulsen vid Gåshaga brygga

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild

En film om konstutställningen BLANK i Lidingö stadshus där unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år får ställa ut sina alster 

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde utställningen den 21 november 2021

Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Våra valaffischer i valet 2018

Nyheter

✅ FÖRSLAG TILL NY ÄLDREOMSORGSLAG Ett förslag till ny äldreomsorgslag presenterades 28 juni. Förslaget ska nu ut på remiss. Jag och förvaltningen ska med stort intresse läsa hela utredningen för att se om det finns några riktigt bra förslag som vi kan ta till oss redan nu för att öka kvaliteten ytterligare inom äldreomsorgen. Vi kommer ta med det i det arbete som pågår genom det helhetsgrepp som tagits inom ramen för Omsorgs och boendekedjan.Förslaget i korthet (källa: Socialdepartementet) ”På uppdtag av socialdepartementet har en särskild utredare, Olivia Wigzell haft uppdraget att sedan 2020 utreda en ny äldreomsorgslag. Förslaget ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Lagen ska vara ett komplement till Socialtjänstlagen.I lagförslaget föreslås mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt om att äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Förslaget innehåller också bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning, samt förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt. Lagen ska också reglera hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, det vill säga kopplat till insatser som beslutats för den äldre, och på kommunens nivå.Övergripande bestämmelser i socialtjänstlagen ska även fortsatt gälla för äldreomsorgen. Befintliga bestämmelser om nationella minoriteter, minoritetsspråk och äldreomsorg ska flyttas till äldreomsorgslagen.Lagens övergripande bestämmelser ger kommunerna utrymme att utifrån en lokal kontext utforma verksamheten så att de når lagens mål”. Birgitta Sköld, LPOrdförande i Omsorgs och socialnämnden ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Underbara Lidingö och Kottlasjön i sommarskrud - Paradisön! 🏖 Just nu vid vid badplatsen vid sjöns västra änden. Glada barn och vuxna i både vattnet och ombord på flera flytetyg i sjön! Grön Skön Ö! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Redan idag finns det krav på svenskakunskaper för omsorgspersonalen. Men vi vet att brukare och anhöriga ibland upplever att kunskaperna inte räcker till. Därför höjer vi nu kraven. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Igår antog Lidingö kommunfullmäktige förslaget att Lidingö stad ska gå in som medlåntagare för att Gymnastiktruppen Vikingarna ska kunna bygga en ny efterlängtad gymnastikhall i Bodal. Inför och till stöd för beslutet höll Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski ett brandtal där hon underströk hur viktig Vikingarnas verksamhet är för barn och unga på ön! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook