Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild

“Glada bygd, så täckt belägen mitt i vattnets lugna våg”

Så skaldade hovpoeten Carl Michael Bellman redan i juli 1788 om Lidingös skönhet och så börjar också lidingöbornas egen hembygdssång – Lidingösången – ofta sjungen till melodin “Fjäriln vingad syns på Haga” av samme poet.

Det är precis detta unika och fantastiska kulturarv som Lidingöpartiet känner ansvar för att vårda och värna för både nuvarande och kommande lidingögenerationer. 

Film om Ekholmsnäsfrågan

Lidingöpartiets Mikael Sens berättar om hur Lidingöpartiet arbetat intensivt för att få till en bra lösning för alla intressenter (skidsporten – golfen – naturvännerna) i Ekholmsnäsområdet.

Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Våra valaffischer i valet 2018

Nyheter

✅ LIDINGÖPARTIET HAR HAFT PARTIKONFERENSI lördags genomförde Lidingöpartiet partikonferens #1 med förtroendevalda politiker och partimedarbetare inför valet 2022. De cirka 25-talet församlade fick bl.a. höra inspirerande föredrag av Naturskyddsföreningens Helena Klangemo och Lidingö Näringsliv genom ordförande Katarina Palmstierna och styrelseledamoten Christina Pihl. Fokus för denna konferens var trygghetsfrågorna och klimatet ur olika perspektiv och vad vi måste göra för att även fortsatt säkra en ”Grön Skön Ö”. Till vår stora glädje hade vi samsyn i många frågor med såväl Lidingö Näringsliv som Naturskyddsföreningen.Två viktiga frågor för både Lidingöpartiet, Naturskyddsföreningen och Lidingö Näringsliv är att få till stånd en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum samt sammankopplingen med Spårväg City. Båda åtgärderna är en del i att stödja klimatomställningen. Vi kommer gemensamt att driva på i dessa frågor.En annan viktig fråga är naturligtvis den tekniska klimatanpassningen av kommunens verksamhet för att bättre klara varmare somrar och kraftigare nederbörd. Så långt möjligt måste sommarens översvämningar i Lidingö centrum med omnejd, som bland annat drabbade affärsidkare, försöka förebyggas genom bättre vattenavrinning och liknande åtgärder.Vi var även ense med Lidingö Näringsliv om att biltullarna för att infartsparkera i Ropsten måste bort. De är kontraproduktiva när det gäller att minska biltrafiken i Stockholms innerstad eftersom de innebär att man lika gärna kan fortsätta med bil in till innerstaden när man ändå blir debiterad biltull så fort man svänger in till Ropsten. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ BULLERSKÄRM LÄNGS GÅSHAGALEDENDe boende i närheten av Gåshagaleden har under många år krävt åtgärder från Lidingö stads sida för att komma till rätta med ett med tiden ökande trafikbuller från Gåshagaleden. Nu har stadens teknik- och fastighetsnämnd, med stöd av Lidingöpartiet, på sitt septembermöte i full enighet beslutat att för en sträcka av 650 meter upphandla en ca 2 meter hög bullerskärm. Denna ska anpassas mot terrängen och mot de två broar som finns längs sträckan. Det hela ska kunna vara klart under 2022. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ NYTT PILOTPROJEKT MED SENIORER DRAS IGÅNG I LIDINGÖ STADLidingö är som första kommun i landet med i en unik forskningsstudie om demens och hur förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förebygga minnesproblematik hos riskgrupper. Under måndagen hölls en kick-off i Stadshuset för pilotprojektet "Träna hjärna!" med en grupp 65-plussare som framöver ska delta i olika aktiviteter.Kick-off för "Träna hjärna!" i Stadshuset där deltagarna bland annat fick lyssna på forskare från Karolinska Institutet."Träna hjärna!" är inspirerat av Finger-studien och består av: fysisk aktivitet, kost, social samvaro, digital minnesträning och uppmuntran till att kontrollera sina vaskulära riskfaktorer (blodtryck, kolesterol och blodsocker). Deltagarna kommer att delta på föreläsningar, få egen individuell rådgivning, delta i träningsgrupper med personlig tränare och använda ett digitalt minnesträningsprogram på dator eller surfplatta.Kick-off med forskare och personlig tränareUnder måndagen hölls en kick-off i Stadshuset med 12 Lidingöseniorer som anmält sig till livsstilsprogrammet. Där fick deltagarna mer information om projektet och chans att mingla med forskare och personlig tränare. Lidingö stad samarbetar nämligen med forskare på Karolinska Institutet, som kommer att bedriva forskning under pilotprogrammets gång, och SATS Dalénum.Seniorerna fick lyssna på Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, och Charlotta Thunborg, adjunkt och doktorand i vårdvetenskap, som berättade generellt om FINGER-studien. Anna Clausén, personlig tränare från SATS, presenterade träningsupplägget under piloten.Viktigt att bidra till forskningenEllica Österlund, hälsopedagog och projektledare för "Träna hjärna!", berättade om pilotprogrammets upplägg. En videohälsning från Brigitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande i omsorgs- och socialnämnden, visades även för deltagarna.– Det känns roligt att äntligen vara igång med pilotprojektet och att Lidingö som första kommun i landet deltar i ett forskningsprojekt som utgår från Finger-studien. Det är viktigt att bidra till forskningen om demensfrågor och genom detta samarbete gör vi just det tillsammans med forskare på Karolinska Institutet, säger Birgitta Sköld.Pilotprogrammet av "Träna Hjärna!" kommer att pågå i sex månader för att sedan utvärderas innan implementering. Därefter är tanken att starta upp ordinarie program med fler deltagare, uppstart hösten 2022. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ EN TRYGG OCH SÄKER OMSORG TILL LIDINGÖBORNAFokus för budgeten 2022 för Omsorgs- och socialnämnden är att bibehålla och vidareutveckla de kvalitetshöjande insatser som påbörjades i 2021 års budget. Lidingöborna ska fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val.De senaste årens höga tillväxt i svensk ekonomi, genomförda organisationsförändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete inom stadens förvaltningar har bidragit till ett bra ekonomiskt resultat för staden. Detta har möjliggjort att vi har kunnat prioritera våra kärnverksamheter, bland annat vård och omsorg.Kommunstyrelsen bedömer att det finns möjlighet att tilldela kärnverksamheterna en ökad budgetram för att täcka pris- och löneökningar samt för flera prioriterade satsningar. Den enskilt största satsningen sker inom området barn och unga, med syfte att långsiktigt säkerställa hög kvalitet och rättssäker handläggning. Dessutom ges full kompensation om fler behöver stöd och hjälp inom vård och omsorg.Nämndens budgetförslag innebär höga ambitionsnivåer avseende kvalitet i verksamheterna. Flera verksamheter har uppnått höga kvalitetsnivåer och dessa ska bibehållas, inom andra finns ambitionen att höja nivåerna. Kvalitetsnivåer följs över tid och i jämförelse med andra kommuner.- En trygg och säker omsorg och ett bra stöd till Lidingöbor är ett av stadens viktigaste ansvarsområden. Lidingöborna ska fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val och ska känna sig trygga och självständiga i sitt dagliga liv oavsett ålder, förutsättningar och behov, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för Omsorgs- och socialnämnden.Exempel på satsningar för 2022 är bland annat kompetensutveckling, palliativ vård, demensförebyggande insatser, förebyggande arbete och utveckling av akademiska vård- och omsorgsboenden där forskning och evidens är en viktig faktor.Nämnden fokuserar även kommande år på det förebyggande arbetet, med syfte att vid behov skjuta till pengar för mer omfattande insatser. Det gäller till exempel förebyggande stöd inom äldreomsorg, preventionsarbete för barn och unga samt fokus på ökad självförsörjning och minskat behov av ekonomiskt bistånd. Under 2022 ska riktlinjer för anhörigstöd för alla nämndens målgrupper tas fram.För att motverka de ekonomiska följderna av en högre arbetslöshet krävs ett strikt fokus på att öka självförsörjningen och Lidingö stad kommer fortsatt att arbeta strukturerat för att stötta arbetslösa att snabbt hitta ett nytt arbete. Bostads- och arbetsmarknadskoordinatorernas uppdrag är en viktig del av arbetet för en ökad självförsörjning, med fortsatt strukturerat arbetsmarknadsfokus och ett nära samarbete med näringslivet på Lidingö för att få fler i sysselsättning.Valmöjligheter har genom Lagen om valfrihet (LOV) länge funnits på Lidingö inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och familjerådgivning och daglig verksamhet enligt LSS samt personlig assistans och gruppbostad. Nämnden kommer även införa valfrihet inom boendestöd och växelvård.Ett nytt funktionshinderpolitiskt program har tagits fram och kommer att implementeras 2022.Under 2021 föreslås en ny omsorgs- och boendekedja för äldre, och det arbetet fortlöper under kommande år. Implementeringen kommer ske under lång tid för att säkerställa att Lidingös äldre ska kunna känna trygghet.Utvecklingen med ökat bruk av droger och alkohol med våld och kriminalitet som följd är bekymrande. Att hjälpa unga Lidingöbor på glid är ett viktigt arbete som är fortsatt prioriterat, likaså arbetet med våld i nära relationer. Här blir arbetet kring Trygg uppväxt viktigt för att förebygga så barn och unga inte hamnar i svårigheter. Samverkan mellan skolan, socialtjänst, polisen och civilsamhället såsom nattvandrare, föräldrar, idrottsföreningar och näringslivet är viktigt att fortsätta utveckla. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ BLI INSPIRERAD SOM ANHÖRIG Den 4 oktober startar den nationella Anhörigveckan, en vecka då vi vill uppmärksamma de 1,3 miljoner personer i vuxen ålder som regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer någon i sin närhet. Det är nästan var femte person i landet. Lidingö erbjuder flera inspirerande livesända föreläsningar och en digital paneldebatt för dig som är anhörig.Anhörigveckan har arrangerats sedan 2005 av Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Den 6 oktober infaller nationella och europeiska anhörigdagen, som uppmärksammar anhörigas situation i hela Sverige och Europa.– Alla anhöriga drar verkligen ett tungt lass, ofta helt på ideell basis, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Det vill vi lyfta och hylla. Utan de anhörigas hjälp skulle våra äldre och personer med funktionsnedsättningar ha ett mycket mindre bra vardagsliv. Majoriteten satsar extra i budgeten på att stödja anhöriga.✅ Tre inspirerande föreläsareOla Polmé berättar på måndagskvällen den 4 oktober med humor och även lite galghumor om ett antal typiska situationer där bemötandet är a och o och hur viktigt det är med att bemöta gott och ha en god relation. Ola vänder sig särskilt till gruppen anhöriga som har närstående med demenssjukdom.Bella Stensnäs, legitimerad psykolog, föreläsare och utbildare med fokus på stress och stressrelaterad ohälsa föreläser om stresshantering och hur man själv kan motverka att drabbas. Bella vänder sig till alla anhöriga som lever i ett stressfyllt anhörigskap.Eric Donell peppar anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om hur vi ska få det att funka i vardagen. På ett lättsamt och inspirerande sätt ger han kunskap om strategier för skola, socialt samspel, tidshantering, ordning och reda, arbete, sömn och tics för personer med ADHD, Tourette och autism/Asperger. Han ger praktiska, handfasta tips och tricks på hur du ska bemöta, hjälpa, planera för att skapa flyt och förståelse i vardagen.Innan föreläsningen med Erik Donell börjar blir det livesänd panel med stadens elevhälsa, Linn Baader från Attention Stockholm samt anhörigkonsulent Anita Eriksson. Deltagarna berättar bland annat om sina uppdrag och vilket stöd som kan erbjudas. Särskilt föräldrar med skolbarn kan vara intresserade av att lyssna. Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld hälsar alla välkomna.För att lyssna på föreläsningarna behöver du anmäla dig. Det gör du på vår webbplats där hela programmet finns. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ Lidingös hemtjänst tidigt ute med omsorgskontaktLidingö stads hemtjänst hör till en av de första kommunerna i landet med att införa en fast omsorgskontakt för alla sina brukare. Det är en del i arbetet med att skapa kontinuitet och trygghet för hemtjänstens kunder.Hemtjänstpersonal på promenad med brukare.Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) utsågs år 2019 av regeringen till särskild utredare med uppdrag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Då hade man inom Lidingö stads hemtjänst redan börjat att fundera i dessa banor och Lidingös stads hemtjänst har också varit ett bollplank i Barbro Westerholms utredningsarbete.- Det här är en stor förändring som inbegriper verksamhetens alla medarbetare vilket gör att det tar tid. Det görs ett systematiskt arbete och vi har kommit en bra bit på väg. Förslaget till lagförändring stämmer bra överens med hur vi nu arbetar, säger Birgitta Sköld, (LP), ordförande i omsorgs och socialnämnden.I dag har alla cirka 750 kunder i den kommunala hemtjänsten en fast omsorgskontakt. Denna kontakt, som är utbildad undersköterska, ansvarar för att en individuell plan upprättas och sedan följs upp. Omsorgskontakten ska också bland annat se till att alla funktioner runt kunden samordnas, att kunden hålls informerad om sådant som berör kunden. Omsorgskontakten ska vara en namngiven person som både kunder och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor och synpunkter.- Det här är en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för både kunder och anhöriga. Vi arbetar också för att begränsa antalet personer som arbetar runt våra kunder så att det är bekanta ansikten som kommer hem till dem. Kontinuerlig kompetensutveckling av hemtjänstpersonalen är ett annat fokusområde, säger Birgitta Sköld.Huvuddelen av Barbro Westerholm förslag till lag föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Men inom stadens hemtjänst är det redan verklighet. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ Nästa milstolpe för simhallen!Den planerade simhallen i Dalénum står inför en viktig milstolpe. På kommunstyrelsens möte den 13 september beslutades att bygget av simhallen nu inom kort ska upphandlas. Det innebär att första spadtaget kan tas under 2022. Simhallen ska stå klar 2025.– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta nästa steg i detta viktiga projekt som vi vet är något Lidingöborna har efterlängtat. Vi har en mycket gedigen projektplan och upphandlingsunderlag som ska säkerställa att projektet kommer att genomföras inom både budget och tidsram. Vi hoppas att många Lidingöbor med oss ser fram emot att simma, hoppa trampolin och att utforska den moderna multibassängen. Nu välkomnar vi konkurrenskraftiga anbud från alla intressenter på marknaden som kan tänka sig att uppföra Lidingös nya simhall med god kvalitet och till ett bra pris, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen, Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande och Carl-Johan Schiller (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.Det som nu ska upphandlas är uppförandet av den nya simhallen. Simhallen ska innehålla funktioner som en 25×25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad för de yngsta med tillhörande omklädningsrum. Det ska även finnas café och reception med kök, friskvårdslokaler, personalutrymmen, kansli för simklubb, omklädning fotboll samt teknikutrymmen för badvattenrening och annat. Byggnaden ska anpassas till området enligt en angiven kravställning. Upphandlingen ska också omfatta kringliggande arbeten för mark, landskap och infrastruktur. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook