Ditt val för Lidingös bästa!

Koalitionsstyret för Lidingö stad perioden 2023-2026

Koalitionsprogram för Lidingö stad 2023-2026

LidingöPartiet säger kraftfullt nej till betongindustri i Värtahamnen!

LidingöPartiet säger kraftfullt nej till förslaget att anlägga en betongindustri i Värtahamnen mitt emot bostäder på Lidingö och Millesgården och Hotell Foresta. Vi står enade inom Lidingökoalitionen mellan LidingöPartiet och Moderaterna att detta projekt måste stoppas och omprövas!

Stockholms stads remiss i frågan kommer att behandlas på kommunstyrelsen i Lidingö den 3 maj och där kommer Lidingökoalitionen att rösta för ett tydligt nej till betongprojektet!

Cementindustrin där den ligger idag i Liljeholmen

Betongföretaget Heidelberg Materials (tidigare känt som Cementa) planerar att flytta sin cementdepå från Liljeholmen till Energihamnen vid Ropsten, alldeles intill Lidingöbroarna och Ropstens kollektivtrafikknutpunkt. Vi i Lidingökoalitionen motsätter oss starkt dessa planer. Cementdepån medför många risker och är inte förenlig med närheten till bostäder, Lidingöbroarna, kollektivtrafiknodet Ropsten och Nationalstadsparken.

Placeringen av cementdepån bör utredas på nytt och etableringen bör ske utanför Stockholms innerstad. Detta är särskilt viktigt med tanke på de 16 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som Stockholms stad planerar i närområdet. Att området redan idag är kontaminerat med miljöskadliga ämnen får inte användas som ursäkt för att etablera ytterligare miljöskadlig verksamhet på platsen. Tvärtom, den industriella verksamheten i Värtaområdet bör minskas

Detaljplanearbetet som möjliggör denna och andra industriverksamheter i Energihamnen bör omarbetas. Det har gått sex år sedan planen var på samråd och förutsättningarna har förändrats. De sammanlagda riskerna med de planerade industriella verksamheterna måste beskrivas tydligare och tas på större allvar. En tung betongindustri nära ett framtida bostads- och arbetsplatsområde är en ytterst olämplig placering. Detta borde även Stockholms stads politiker inse.

Utöver depåns fysiska avtryck i området, inklusive en cirka 100 meter hög betongsilo, kommer transporterna att bli omfattande. Planerna innebär cirka 500 fartygstransporter per år och cirka 100 lastbilstransporter per dag, vilket ökar risken för trafikolyckor med oskyddade trafikanter i ett redan trafikintensivt område. Etableringen innebär också ökade bullernivåer och luftföroreningar. Förhärskande vindriktningar för lätt över dessa olägenheter till Lidingö.

Vi förstår att en expanderande storstad behöver byggmaterial, men att förlägga en tung betongindustri mitt i ett bostadsområde (nära både Lidingö och Hjorthagen) och bara några hundra meter från kulturinstitutioner som Millesgården och Hotel Foresta är ett allvarligt misstag. Efter att ha blivit av med oljeindustrin vid Loudden vore det katastrofalt att etablera en ny tung industri i området. Vi i Lidingökoalitionen säger därför nej och kräver ett omtag i frågan. Ett alternativ kan vara att förlägga betongverksamheten till någon av Stockholms stads industrihamnar i Kapellskär eller Norvik utanför Nynäshamn.

Sammanfattning av huvudpunkter:

> Miljörisker: Området är redan kontaminerat, och ytterligare industriell verksamhet förvärrar situationen.

> Trafikproblem: Omfattande fartygs- och lastbilstransporter ökar risken för trafikolyckor och påverkar kollektivtrafiken negativt.

> Hälsopåverkan: Buller och luftföroreningar kommer att öka, vilket påverkar invånarnas hälsa negativt.

> Estetik och kultur: Den visuella och kulturella miljön påverkas negativt, särskilt för Lidingöbor och besökare till Millesgården.

> Strategisk risk: Lokalisering av cementdepån nära andra miljöfarliga och samhällskritiska verksamheter ökar risken för allvarliga olyckor och antagonistiska angrepp.

Vi uppmanar Stockholms stads politiker att ompröva denna placering och överväga mer lämpliga alternativ.

Läs LidingöPartiets 50-årsjubileumsfolder genom att klicka på bilden nedan

Våra valaffischer 2022

(Klicka på pilarna <> för att bläddra snabbt)

Lidingöpartiets valsedel 2022

 

Lidingöpartiets årsmöte 2022

Lidingöpartiet behåller kontinuiteten men satsar också på nya krafter!

Vid torsdagens årsmöte i Lidingöpartiet omvaldes enhälligt Lars H Ericsson för ytterligare ett år som partiets ordförande. Men mötet innebar också en växling i partiets ledarskap när valsedeln för 2022 fastställdes.

Läs mer – klicka här!

 

Birgitta Sköld & Anders Paulsen

Intervju med Anders Paulsen vid Gåshaga brygga

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är LidingöPartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Anders Paulsen arbetar heltid med politik som ett av stadens två kommunalråd. Anders Paulsen är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Tekniska nämnden. LidingöPartiet har elva ordinarie platser i kommunfullmäktige och tre ersättarplatser och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser och råd.

LidingöPartiets ledningsgrupp
Lars H Ericsson, ordförande
Lars H Ericsson
Partiordförande
Anders Paulsen
Anders Paulsen
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits på ön i 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö (enligt SCB 2023) Sveriges sjätte mest tätbebyggda kommun och den femte mest tätbebyggda i Stockholms län efter Sundbyberg, Stockholm, Solna och Järfälla, fyra utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException