Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld jobbar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla nämnder och styrelser.

Gruppbild
Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Nyheter

✅ Utbyggnaden av Lidingö centrum ska vara trivsam och ekonomiskt hållbar

Lidingömajoriteten har valt att inte gå vidare med Grosvenors förslag av utbyggnaden av Lidingö centrum på stadhusparkeringen. Dels anser vi att förändringar i stadsmiljön ska tillmötesgå det som Lidingöborna efterfrågar, dels att Lidingöborna alltid ska få marknadsmässigt betalt för den mark som Lidingö stad säljer.

Sommaren 2019 presenterade ägaren av Lidingö centrum ett förslag på en utbyggnad som bland annat innebar att stadshusparkeringen skulle köpas loss av staden och bebyggas med två matvaruaffärer samt att Systembolaget skulle flyttas dit.

Eftersom många Lidingöbor tar sig till Lidingö centrum med bil samtidigt som både anställda och boende i området har parkeringsbehov var vi i majoriteten från början tydliga med att parkeringsplatserna i centrum behöver bli fler. Detta så att Lidingö centrum ska kunna ta emot än fler besökare i framtiden. Därför ingick ett parkeringsgarage beläget under de tänkta matvarubutikerna på den nuvarande stadshusparkeringen i planen.

När förhandlingar påbörjades framkom det att centrumägaren inte hade kalkylerat med att Lidingöborna skulle få fulltmarknadsmässigt betalt för marken. De finansiella förutsättningarna tillät inte ett kostsamt parkeringsgarage under jord. Centrumägaren föreslog då att parkeringen i stället skulle anläggas på taket av matvarubutikerna. Den park och de bostäder som tidigare var planerade där försvann.

I det läget behövde vi i majoriteten ställa oss ett antal frågor. Är det verkligen två stora matvarubutiker som Lidingöborna efterfrågar i Lidingö centrum? Hur skulle dessa i så fall påverka de andra småcentrumen på ön? Består framtidens handel i en allt mer digitaliserad värld av stora butiker? Skulle trivseln i centrum öka med en framträdande takparkering? Och är det rimligt att staden frånhänder sig möjligheten att i framtiden bygga något på stadshusparkeringen som skulle tillföra Lidingöborna större värde?

Efter att noga ha övervägt saken har vi i Lidingömajoriteten dragit slutsatsen att det är bättre för Lidingö att avvakta med att exploatera stadens mark och istället ställa oss positiva till att centrumägaren utvecklar sin befintliga mark utanför polishuset samt säkerställer god service till Lidingöborna i de lokaler som denne redan äger. Det skulle kunna generera ett antal trevliga butiker, en eller par restauranger samt förbättrade parkeringsmöjligheter. Detta tror vi är det bästa för Lidingö både trivselmässigt och ekonomiskt då vi i Lidingömajoriteten alltid sätter Lidingöbornas intresse i första rummet.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

PRESSMEDDELANDE FRÅN LIDINGÖ STAD!

Vaccination mot covid-19 har nu påbörjats på Lidingö. De som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

✅ Vi har äntligen kommit igång med vaccinationen inom våra särskilda boenden för äldre och det löper på enligt plan. Det vaccin som används är utifrån tilldelning och i dagsläget är det från Pfizer/BioNTech som vi använder inom våra särskilda boenden för äldre. När fler vaccin blir tillgängliga kommer fler grupper att kunna vaccineras, säger Cecilia Lewenhaupt, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Lidingö stad.

Vaccinationen följer de riktlinjer och prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm tagit fram. Redan den 7 januari har den första dosen covid-19 vaccination givits till alla omsorgstagare som tackat ja på stadens boende för äldre Siggebogården. Vaccinationerna har gått mycket bra utan komplikationer. Även ett antal med medarbetare har kunnat vaccineras.

✅ Vår högsta prioritet är att skydda våra utsatta grupper och framförallt de äldre som är mest sårbara. Vi har därför tagit flera tuffa beslut om bland annat besöksförbud och att stänga mötesplatser. Att vaccination nu är igång inger stort hopp och vi lägger stort fokus på detta för att vi på sikt ska kunna öppna upp våra verksamheter för äldre igen fullt ut igen, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.
Prioritering av vaccination

1️⃣ Först ut är boenden på särskilda boenden för äldre. Det är läkarna som är kopplade till varje särskilt boende som ordinerar vaccinet till dem som vill vaccinera sig, och sjuksköterskor på boendet som vaccinerar de äldre. Därefter följer all personal inom den kommunala vård- och omsorgen.

2️⃣ Planering för personalgrupperna är i full gång och kommer att påbörjas i januari i samverkan med Regionen och upphandlad vaccinatör. Alla som arbetar med kommunal vård- och omsorg kommer att erbjudas vaccinering

3️⃣ Hemtjänstkunder med vård- och omsorgsinsatser och kunder inom LSS gruppbostäder kommer att vaccineras av husläkarmottagningarna i samverkan med kommunens personal senare i februari. Att dessa grupper får vänta något beror på att husläkarmottagningarna inte kan använda det frysta vaccin som används inom särskilda boende för äldre och för personalgrupperna. Först i slutet av januari beräknas det icke frysta vaccinet bli godkänt.

4️⃣ När ovanstående grupper är vaccinerade ska följande personer erbjudas vaccination:

🔸Du som är 70 år eller äldre.
🔸Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

5️⃣ Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination.

6️⃣ Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccin.

Hur vaccination går till och hur olika grupper erbjuds vaccin, finns på Region Stockholms webbplats. länk till annan webbplats
Viktigt fortsätta följa restriktionerna

✅ I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna i Region Stockholm kommer att pågå under lång tid, och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

✅ Även de som är vaccinerade ska följa restriktionerna under en tid framöver eftersom inget vaccin är hundraprocentigt och även en mildare form av covid-19 kan ge allvarliga komplikationer för våra riskgrupper, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

🌲🍄🌻 Skötselplan för Lidingös naturmark på remiss!

🌿 Efter att länge som i stort sett enda parti på ön kämpat emot de omfattande skogsavverkningarna på Lidingö fick Lidingöpartiet till slut efter valet 2014 med sig M och KD på ett moratorium för all skogsavverkning på ön. Undantag gjordes givetvis för nödvändiga skötselåtgärder som frihuggning av ekar, forn- och kulturminnen, större stigar, rastplatser och dylikt, därtill slyröjning och borttagning av träd som på grund av sjukdom eller annan anledning kan anses vara en fara. Moratoriet godkändes sedan av dåvarande Tekniska nämnden.

🌿 Nu – efter totalt sex år som skogarna fått vara ifred – är det dags för en skötselplan som omfattar inte bara skogarna utan all naturmark på Lidingö. Skötseln ska nu vara naturvårdsanpassad med rekreation och biologisk mångfald som övergripande mål. För att planen – som förslag framtagen av förvaltningen med stöd av naturvårdsexpertis – ska få den förankring bland de naturintresserade Lidingöborna som vi i Lidingöpartiet anser vara nödvändig har vi verkat för att planen ska remitteras till Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Lidingö Ornitologiska förening, Friluftsfrämjandet m.fl.

🌿 När remisstiden avslutats den 15 mars 2021 kommer inkomna synpunkter att beaktas i beredningen av en slutlig skötselplan som Teknik- och fastighetsnämnden beräknas kunna anta i maj 2021. I och med detta kan Lidingöborna räkna med en naturmiljö som är långsiktigt säkerställd som varande attraktiv och tillgänglig och med tydligt fokus på biologisk mångfald. Tilläggas kan att den nuvarande majoriteten – bestående av M, LP, L och KD – våren 2020 initierat ett arbete för att tillskapa fler naturreservat på Lidingö. Naturen är ett viktigt varumärke för vår stad som måste vårdas och värnas och i det arbetet kommer Lidingöpartiet även i fortsättningen att vara en pålitlig och pådrivande kraft.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Vi går mot en annorlunda jul- och nyårshelg med anledning av coronapandemin. Oaktat detta – eller kanske snarare just på grund av detta – vill vi i Lidingöpartiet sända en extra varm julhälsning till alla Lidingöbor! Ha en fin jul- och nyårshelg och glöm inte att skydda er mot smitta – så ses eller hörs vi in på det nya året! ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Region Stockholm och SL har just meddelat att Lidingöbanan ska få 100 st trygghetskameror på sina stationer. En mycket välkommen nyhet!

I de nya spårvagnarna finns redan trygghetskameror. Samma sak på Lidingös bussar. Lidingöpartiet har länge kämpat för fler trygghetskameror på Lidingö så det känns naturligtvis väldigt bra att SL nu gör denna satsning inom sitt område. Lidingö stad har ansökt om att få sätta upp egna trygghetskameror på olika platser på ön. SL:s och stadens kameror blir en utmärkt kombination.

Kritikerna mot trygghetskameror brukar prata om försämrad integritet. Lidingöpartiet tycker att integriteten kränks mycket mer av att bli rånad eller misshandlad utan att gärningsmännen kan identifieras och lagföras!
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

MER ÄN HÄLFTEN GENOMFÖRT I HALVTID FÖR LIDINGÖMAJORITETEN 💐💐💐💐

Till årsskiftet har halva mandatperioden gått och Lidingömajoriteten summerar nu den första halvan. I majoritetsprogrammet som togs fram efter valet fanns 72 gemensamma punkter som skulle genomföras under mandatperioden. Lidingömajoriteten kan nu pricka av mer än hälften som genomförda. Bland annat har skatten sänkts, en ny boendekedja för äldre tagits fram och fokus har legat på skola och trygghet.

Efter valet 2018 så bildade Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillsammans Lidingömajoriteten och tog fram 72 punkter som skulle genomföras under mandatperioden. Nu har halva mandatperioden gått och halvtidsbokslutet för majoritetsprogrammet visar att mer än hälften av de 72 punkterna hittills har genomförts.

✅ Det känns bra att vi har haft ett högt tempo under den första halvan av mandatperioden och genomfört det vi har lovat. Speciellt stolt är jag över att vi har arbetat aktivt med att förbättra kärnverksamheten på Lidingö, samtidigt som skatten har kunnat sänkas med 50 öre under mandatperioden. Det motsvarar 3 600 kr per år för en vanlig familj på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under mandatperioden har en ny boendekedja för äldre tagits fram som ska säkerställa att alla Lidingös äldre får en trygg och högkvalitativ äldreomsorg med stor valfrihet för den äldre och dess anhöriga.

✅ Alla äldre ska kunna känna sig trygga i att de får en god omsorg på Lidingö och därför är projektet ”Utvecklat seniorboende” så viktigt. Vi är stolta att vi i bred politisk enighet har kunnat starta detta viktiga projekt. Oavsett vilken boendeform man har så ska servicen utformas med stor valfrihet för den äldre och dess anhöriga. Implementeringen av det nya utvecklade seniorboendet kommer att pågå under flera år och vi kommer ta lärdom från forskning och erfarenheter av pandemin, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen.

På utbildningsområdet fortsätter också utvecklingen av skolan och förskolan med fokus på ökad trygghet och målet Sveriges bästa skola.

✅ För att ytterligare utveckla och förbättra undervisningen har det systematiska kvalitetsarbetet fördjupats. Grunden för en bra undervisning är skickliga lärare. För att öka kvaliteten och likvärdigheten mellan skolor arbetar lärare som undervisar i samma ämne i pedagogiskt arbetande nätverksgrupper (PANG). Resultaten i skolan är tydliga, då Lidingös elevers betyg ligger i topp i landet och de allra flesta på Lidingö klarar grundskolan med godkända betyg, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Tryggheten berördes också i majoritetsprogrammet på flera olika punkter, såsom att se över möjligheten att införa trygghetskameror, öka gatubelysningen, genomföra trygghetsvandringar samt stödja grannsamverkan och nattvandrare.

✅ Trygghetsfrågorna har varit högt prioriterade av Lidingömajoriteten. Vi har ansökt om trygghetskameror i Högsätra och Larsberg, satt igång ett stort projekt för förbättrad belysning i det offentliga rummet, genomfört flera trygghetsvandringar samt fortsatt stödja både grannsamverkan och nattvandringen genom att bistå med stadens resurser, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden-
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Lidingöpartiet konstaterar med stor glädje att Ekholmsnäsfrågan är löst!

Det kan inte ha undgått någon att den föreslagna flytten av ett golfhål från skidbacken till Koltorpsängen har väckt starka känslor hos både naturföreningar och privatpersoner på ön. Debatten har varit intensiv på sociala medier mellan förespråkare för och motståndare till flytten.

Lidingöpartiet har engagerat sig mycket i frågan och har hjälpt till i processen för att hitta en lösning som skulle kunna vara godtagbar för alla intressenter. Vi är därför mycket glada att en sådan lösning nu har kommit till stånd och vill rikta ett stort tack till Naturskyddsföreningen, engagerade privatpersoner, skidföreningarna, golfklubben och övriga naturintresserade föreningar.

Redan i våras gick vi in i den här frågan med goda intentioner att kunna stötta såväl skid- som golfsporterna. Vi förstod att flytten av två golfhål i backen var ytterst angeläget för Lidingö Freeskiers och Lidingö Slalomklubb. Att kombinera skidföreningarnas växande behov och allmänhetens intresse att nyttja backen för skidåkning var något som Lidingöpartiet ville stötta. Därför ställde vi oss bakom ett lösningsförslag som skulle innebära en viss inskränkning av strandskyddet mellan driving rangen och Kyrkvikens strand. Vi insåg att frågan kunde vara kontroversiell, men vi underskattade påtagligt den negativa påverkan på Lidingöbornas möjlighet att kunna röra sig fritt i området som ett golfhål där skulle medföra. Med den kunskap vi har idag borde vi inte har ställt oss bakom just det förslaget.

Eftersom förslaget i vilket fall som helst med tiden har framstått som allt mer orealistiskt har fokus under hösten istället flyttats till möjligheten att anlägga ett nytt golfhål på Koltorpsängen vid Bohusgården. När detta blev känt reagerade Naturskyddsföreningen i Lidingö, Lidingö Hembygdsförening, Lidingö Ornitologiska Förening och ett stort antal privatpersoner genom skrivelser till kommunstyrelsen samt insändare och kommentarer i media. Den här gången kände vi direkt att det var mycket angeläget att lyssna noga på alla parters synpunkter. Lidingöpartiet kontaktade därför och bjöd in naturföreningar och privatpersoner till samtal och möten på plats i Ekholmsnäsområdet. Vid dessa möten blev det ännu tydligare vilka naturvärden som stod på spel och att allmänhetens tillgång till ett uppskattat strövområde skulle begränsas om ett golfhål skulle anläggas på Koltorpsängen.

Med Lidingöpartiets stora intresse för både idrott och värnande om viktiga naturområden för ögonen ville vi verkligen hjälpa till att finna en lösning. Vi bestämde oss för att först och främst uppmuntra till konstruktiva samtal intressenterna emellan. För att skapa tid för denna process har vi samtidigt vidtagit åtgärder i olika politiska organ för att förhindra ett politiskt beslut som skulle ha stått i strid med en godtagbar lösning för samtliga intressenter.

Vi i Lidingöpartiet är idag mycket glada att intressenterna tillsammans har presenterat en lösning för Ekholmsnäsområdet som alla involverade är nöjda med. Backens två golfhål flyttas till platser inom golfens befintliga arrendeområde. Den överenskomna lösningen bevarar strandskyddet och har mycket liten påverkan på övriga naturvärden och allmänhetens friluftsliv samtidigt som skidsporten får möjlighet att utöka sin verksamhet enligt önskemål och golfens behov blir tillgodosedda. All heder åt alla parter som har engagerat sig i frågan och som gjorde sitt yttersta för att i konstruktiv anda nå detta goda resultat!

Evelyn Lewandrowski, ledamot, kultur- och fritidsnämnden (LP)
Mikael Sens, ersättare, kultur- och fritidsnämnden (LP), idrotts- och motionsansvarig i Lidingöpartiet
Lars H Ericsson, partiordförande Lidingöpartiet
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

3 månader sedan

Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö.'s cover photo ... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook