Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild

“Glada bygd, så täckt belägen mitt i vattnets lugna våg”

Så skaldade hovpoeten Carl Michael Bellman redan i juli 1788 om Lidingös skönhet och så börjar också lidingöbornas egen hembygdssång – Lidingösången – ofta sjungen till melodin “Fjäriln vingad syns på Haga” av samme poet.

Det är precis detta unika och fantastiska kulturarv som Lidingöpartiet känner ansvar för att vårda och värna för både nuvarande och kommande lidingögenerationer. 

Ekholmsnäsfrågan

Lidingöpartiets Mikael Sens berättar om hur Lidingöpartiet arbetat intensivt för att få till en bra lösning för alla intressenter (skidsporten – golfen – naturvännerna) i Ekholmsnäsområdet.

Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Våra valaffischer i valet 2018

Nyheter

Bygget av den nya 11-mannafotbollsplanen i Dalénum är nu i full gång. Genom ett gediget förarbete, där Lidingöpartiet har granskat i princip varje träd i området, har flera värdefulla träd kunnat bevaras (se bild). De träd som har behövt fällas kommer att återplanteras på lämpliga platser i närområdet. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Lidingö stads majoritet tar nya tag för att hjälpa fotbollen att få fler och bättre tränings- och tävlingsytor. Genom ett gediget förarbete, där Lidingöpartiet på plats har granskat varje träd, kan en fullstor 11-mannaplan byggas på den gamla AGA-parkeringen samtidigt som många värdefulla träd i området kan bevaras. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Efterlängtad 11-mannaplan för fotboll byggs i Dalénum!Behovet av fler stora fotbollsplaner på Lidingö är stort och i Lidingöpartiet är vi därför mycket glada att Dalénumplanen nu kan förverkligas. Den nya planen möjliggör för fler barn och ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna. Med Lidingöparti-ets stora intresse även för värnande om viktiga grönområden och naturvärden kommer vi verka för att minst lika många träd som nu behöver fällas ska återplanteras på annan plats och att hela området i framtiden får en grön och skön atmosfär. I samråd med Na-turskyddsföreningen på Lidingö kommer vi också föreslå ett antal åtgärder för att lång-siktigt skydda den fina och känsliga naturen i de centrala delarna av Ekbacken från Larsberg ned mot Dalénumbryggan.Idrott och motion bidrar till god hälsa, glädje, gemenskap, integration och förbättrade studie-resultat. Därför vill Lidingöpartiet stödja möjligheten till mer idrott och motion för Lidingöbor i alla åldrar. Några andra positiva nyheter som också är på gång är ny truppgymnastikhall i Bodal för GT Vikingarna, breddning av Ekholmsnäsbacken för Freeskiers och Lidingö Sla-lomklubb samt ny bansträckning för Ekholmsnäs Golf. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar är särskilt viktigt. Det är vanligt att ungdomar slutar med sin idrott i tidiga tonåren. Vi vill, i samverkan med idrottsföreningarna, skapa bättre förutsättningar för ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna.Fotbollen är den största idrotten på Lidingö med flera tusen barn, ungdomar och föräldrar engagerade i föreningslivet. Intresset är stort bland både killar och tjejer. På grund av bristen på stora planer har det dock inte varit möjligt för alla att fortsätta spela fotboll i de övre tonåren. Detta är beklagligt eftersom vi vet vilken otroligt positiv inverkan sammanhållningen inom fotbollen har på barn och ungdomars hälsa och välmående. Den nya fotbollsplanen i Dalénum kommer möjliggöra att betydligt fler ungdomar kan fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna. Eftersom planen är fullstor medges matchspel 11 mot 11-lag eller två parallella matcher i 9 mot 9-lag. Detta innebär ett efterlängtat tillskott för både flick- och pojkfotbollen på ön.Det finns ytterst få platser på Lidingö som tillåter anläggning av en ny, fullstor fotbollsplan. Med sitt läge nära de befolkningsrika bostadsområdena i Dalénum och Larsberg, samt bra kommunikationer, kommer den här planen att vara lättillgänglig för många. Det blir dessutom enkelt för många barn och ungdomar att utnyttja planen för spontanfotboll på tider som inte är uppbokade av föreningarna.Placeringen av planen sker i huvudsak på en f.d. parkeringsplats. På kort sikt kommer projektet ändå att få negativa konsekvenser för vissa naturvärden genom att ett antal träd, som idag står i nordvästra delen av Ekbacken nedanför Larsbergsgaraget, behöver fällas för att göra plats åt den fullstora planen. Lidingöpartiet kommer verka för att minst lika många träd av samma art ska återplanteras på annan plats och att hela området även i framtiden får en grön och skön atmosfär. Den centrala delen av Ekbacken berörs inte av fällningar. Dock finns det en risk för ökat slitage på dess fina natur när fler människor kommer att befinna sig i om-rådet. I samråd med Naturskyddsföreningen på Lidingö kommer vi föreslå ett antal åtgärder för att långsiktigt skydda de stora naturvärden som finns i den vackra lövskogslunden. En åtgärd vi vill jobba för är att återplantera ädla lövträd på den öppna gräsytan som angränsar till den planerade fotbollsplanen. Då skapas en buffertzon mot de centrala och mest känsliga partierna av Ekbacken. Att omdirigera gångtrafiken från de många små stigarna till de stora be-fintliga gångstigarna är ett annat exempel på åtgärder som vi kommer att föreslå.Evelyn Lewandrowski (LP), ledamot i kultur- och fritidsnämndenMikael Sens (LP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsenNiclas Fredrikson (LP), ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
På torsdag 22/4 träffas fullmäktigegrupperna i majoriteten för att diskutera nya naturreservat på ön. För Lidingöpartiet är det en mycket viktig fråga för att skydda öns kvarvarande orörda natur och grönområden. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Visa på Facebook
Apropå polisfrågan och stölder av däck och andra bildelar på LidingöFör oss som såg SVT:s Uppdrag granskning den 14 april om de utländska stöldligorna från Baltikum som år efter år systematiskt, och i närmast industriell form, stjäl insamlade kläder från klädinsamlingslådor runt om i Stockholmsområdet, är det lätt att bli uppgiven. Det blir inte bättre när man på Lidingö Brottsplats läser om de frekventa och systematiska stölderna från bilar på Lidingö. Samma typ av ligor som stjäl insamlade kläder härjar sannolikt med bildelsstölder på Lidingö också.När Uppdrag granskning, efter ett synnerligen omfattande eget framgångsrikt spaningsarbete, ville intervjua ansvarig polischef för att höra polisens syn på de systematiska klädstölderna, blev det tvärnobben. ”Det är så här att ni får ingen intervju”, meddelar polisens presstalesman och hänvisar istället till en mailsvar. Jag tror att det behövs en landsomfattande folklig resning mot regeringen (inte Polismyndigheten, det är regeringen som styr myndigheterna) om hur märkligt Polismyndigheten tycks fungera i vårt land. Få andra myndigheter kan bara tvärnobba att tala med pressen. Så kan vi inte ha det. Här på Lidingö har vi i lokalpolitiken (jag företräder Lidingöpartiet i kommunstyrelsen) under många år försökt få till lokala områdespoliser med placering på Lidingö för att kunna ha kunskap om ön och brottsbilden här. Men icke. Polisen säger sig inte ha resurser att avsätta områdespoliser som bara fokuserar på Lidingö. I september 2020 skrev alla partier på ön – från höger till vänster – under ett öppet brev till Polismyndigheten där vi krävde ökad polisnärvaro med lokalt placerade och lokalt kunniga poliser. I februari 2021 fick vi äntligen svar från Polismyndigheten, ett tämligen intetsägande svar, utan några tydliga löften om lokal placerade områdespoliser och tidplan för det.Så sent som den 8 april i år skrev vi i Majoriteten ett svar på polisens svarsbrev där vi kräver att (till att börja med) minst två områdespoliser ska placeras på Lidingö och jobba för och på Lidingö hela tiden. Löfte om det vill vi få in i den samverkansöverenskommelse, kallas även ”Medborgarlöfte”, som vi ska skriva med polisen för åren 2021-2023. Vårt förslag är att områdespoliserna ska ha sin bas i Lidingö polishus, tillsammans med de s.k. ambassadpoliserna, som redan finns där, men som inte specifik jobbar med Lidingöbornas behov, t.ex. att stävja stölder från bilar, ungdomsrån, narkotikamissbruk bland unga etc. Självklart ska områdespoliserna inte sitta inlåsta i polishuset, men det har ett mycket stort värde att de faktiskt har sitt "kontor" på ön och inte inne på Kungsholmen. Personligen ser jag och Lidingöpartiet det inte som främmande att de då och då (när de blivit fler än två och kanske rent av också kompletteras med någon civilanställd ”polis”) även har mottagningstid för allmänheten. Ön har trots allt närmare 50.000 invånare! För dryga 25 år sedan hade Lidingö 45 (!) lokalt placerade poliser och en öppen polisstation. Trots regeringens ständiga tjat om rekrytering av tiotusentals nya poliser kan tydligen inte ens två av dessa poliser avdelas för Lidingös behov. Det är märkligt! I Polismyndighetens egen strategiska plan (Strategisk plan för åren 2020-2024) finns ett eget målområde för vad polisen själva kallar ”stark lokal polisnärvaro” (Mål 2: Stark lokal närvaro) där det bl.a. sägs ”En stark lokal närvaro är en central del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet. Under perioden 2020–2024 kommer Polismyndigheten tillföras ytterligare resurser. Att stärka den lokala närvaron är en prioriterad del när resurserna ska fördelas. Därtill är det av betydande vikt att verksamheten stöds av effektiva och ändamålsenliga metoder, utrustning och lokaler”.Det är dags att börja göra verkstad av det målet nu, lämpligen genom att till att börja med tillsätta två områdespoliser med placering på Lidingö. Lämpliga lokaler har skattebetalarna byggt redan 1979, så det är bara att flytta in i vårt fina Lidingö polishus! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Demokratin på Lidingö står stark - oavsett vad Centerpartiet tycker!(Debattinlägg på Lidingö Nyheter 8 april 2021).Valresultatet 2018 ledde till att Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kunde bilda majoritet och att Centerpartiet hamnade i opposition. Detta är ett faktum som C ännu 2,5 år efter valdagen tycks ha svårt att förlika sig med. Gång på gång ifrågasätter Centerpartiet att lokaldemokratin på Lidingö fungerar. Det tar sig till och med uttryck i att de glömmer bort och ifrågasätter de politiska beslut som de själva varit med att fatta.Att vara del av den politiska majoritet som styr Lidingö stad innebär ett nära arbete med kommunens tjänstemän, vilket är helt i enlighet med det uppdrag som vi har fått av väljarna och som sker i alla kommuner runt om i Sverige. Rent praktiskt sker detta samarbete i stadshusets lokaler där både stadens tjänstemän och folkvalda kommunalråd har sin huvudsakliga arbetsplats.Efter ombyggnationen av stadshuset ligger i dag alla mötesrum i de offentliga delarna av stadshuset, medan det krävs passerkort för att komma in till förvaltningarna. Låsta arbetsplatser är en utveckling som vi ser i hela samhället och är en fråga både om arbetsmiljö och säkerhet. Mycket av det politiska arbetet sker i nämnderna, och där har de förtroendevalda möjlighet att ställa frågor.Kommunen ska vara en bra arbetsgivare där förvaltningscheferna får förutsättningar att leda och styra sina verksamheter. Om det skulle vara svängdörrar in till tjänstemännens skrivbord skulle både arbetsmiljön och effektiviteten riskera att försämras.Därför är det enbart kommunalråd, oppositionsråd samt ordförande och vice ordförande i nämnder som har tillträde till stadshusets låsta delar. Samtliga i oppositionen har dock självklart tillgång till alla offentliga handlingar som den demokratiska processen kräver för att kunna bedriva fullskalig opposition, men genom andra kanaler än den direkt fysiska vid tjänstemännens respektive skrivbord. Som en jämförelse kan nämnas att oppositionsledaren i Sveriges riksdag inte har passerkort till Rosenbad.Efter valet 2018 genomfördes en förhandling där M, LP, L och KD bildade majoritet och där respektive parti företräds av ett kommunalråd som gemensamt ansvarar för att hålla ihop majoritetsamarbetet. I förhållande till sin storlek har Lidingö i dag få kommunalråd jämfört med andra kommuner.Det uppstod också en livlig debatt om förslaget till ändrade politiska arvoden efter förra valet. Vi uppdrog därför åt en arvodeskommitté med företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige att utarbeta det förslag som vi har i dag. Centerpartiet tycks ha glömt bort att de inte bara deltog i denna kommitté utan även biföll det förslag som de nu är missnöjda med. Arvodeskommittén har också fått i uppdrag att i god tid inför nästa mandatperiod bereda frågan igen.Vi i majoriteten tror i grunden på den representativa demokratin. I Lidingö stad finns därför medborgarforum, olika former av medborgardialoger och vi jobbar kontinuerligt med att stärka demokratin och dialogen med medborgarna.Demokratin på Lidingö står stark. Den demokratiska processen är på intet sätt hotad, utan Centerpartiets återkommande insändare i frågan är inget annat än ett uttryck för deras besvikelse över valresultatet i kommunalvalet 2018.2022 är det val igen och Lidingöborna kommer att rösta på det parti man har störst förtroende för. Fram till dess vore det en välgärning för debattnivån på Lidingö om C fokuserade på sakfrågor och att utveckla sin egen politik i stället för att ägna sig åt smutskastning och skrämselpropaganda.Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförandeBirgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämndenAmelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i UtbildningsnämndenCarl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook