Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Lidingös skönt åldrande skogar ska ses som en mycket stor tillgång för Lidingöborna och för ön och som en viktig del av Lidingös goda varumärke. Föryngring av skogen bör därför få ske enbart på naturlig väg. Kottlasjön är öns pärla och skall vårdas med varsamma metoder så att den även fortsatt kan vara en badsjö.

LidingöPartiet arbetar för utökande naturreservat

LidingöPartiet arbetar för att Långängen- Elfviks naturreservat utökas och att ett nytt naturreservat skapas i Sticklinge.

Syftet med våra naturreservat är att säkerställa ett tätortsnära naturområde för friluftsliv och rekreation, samt bevara och vårda dess naturvärden med tillhörande växt- och djurliv, såväl som kulturhistoriska miljöer.

Naturreservatens stora möjligheter för upplevelsevärden ska tillvaratas samtidigt som den biologiska mångfalden med höga värden hos bland annat ek- och tallmiljöer samt kulturmiljöer säkerställs.

Kottlasjön
Stockby

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingös skogar och naturmarker ska hanteras varsamt och vårdas för både nuvarande och kommande generationers välmående och njutning.
  • Kottlasjön skyddas som reservvattentäkt.
  • Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
  • Långängen- Elfviks  naturreservat utökas.
  • Ett nytt naturreservat skapas i Sticklinge.
  • Fler papperskorgar placeras ut på ön för att nedskräpning ska undvikas.


Stadens organisation

Löpande frågorna rörande park och natur hanteras av tekniska förvaltningen

Politiska frågor rörande park och natur hanteras av tekniska nämnden.


Lidingöpartiets representanter i tekniska nämnden hittar du via knappen nedan: