Detaljplanen Högsätra Kärnan antagen – om än efter en märklig debatt!

Den 25 mars antog kommunfullmäktige, efter en livlig debatt, den nya detaljplanen för Högsätra Kärnan-området.

Detaljplanens syfte är att utveckla Högsätra-området till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel. Planen möjliggör nya bostäder, gruppbostad, byggnad för vårdändamål, lokaler för serviceändamål samt allmänna platser i form av gator och torg. Den nya bebyggelsen i Högsätra ska utföras med hög gestaltningsambition och präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil.

LidingöPartiet tycker att den nya detaljplanen för Högsätra är mycket bra och helt i linje med den sansade byggpolitik vi alltid drivit och som vi lovat våra väljare att driva. Lidingö sjukhus gamla kolosskapelse av öststatskaraktär är ingen stolthet för staden och därför var det inget svårt beslut för LidingöPartiet att säga ja till en omdaning av området.

Vänsteroppositionen ville inte oväntat bygga betydligt mer än de 168 bostäder, varav 32 radhus, som nu planeras. Liberalernas Göran Tegnér hänvisade till att det i den ursprungliga planen från 2018 hade talats om både 450 och 550 lägenheter i Högsätra och att nu stannade siffran på 168 bostäder.

Trots detta ställde sig Liberalerna bakom kommunstyrelsens förslag men deras gruppledare Suzanne Liljegren sade samtidigt att hon såg den föreliggande detaljplanen som ett första steg eftersom hon och Liberalerna menade att området skulle vinna på fler boenden. Ytterligare närmare 300 – 330 lägenheter nämndes av Liberalerna som ett för dem tänkbart framtidsscenario.

LidingöPartiets Lars H Ericsson framhöll att de uppemot totalt 500 nya bostäder i Högsätra, som Liberalernas framtidsspaning skulle innebära, motsvarar en utökning (i förhållande till de 168 som nu planeras) med nästan fyra nya Fyrtornet-höghus á 22 våningar, som idag finns i Dalénum.

Att bygga så mycket nytt i ett område som Högsätra, som redan har en omfattande bebyggelse, skulle innebära ett mycket stort ingrepp i området och för dem som redan bor där. Detta givetvis även om man bara skulle bygga på ”redan hårdgjorda ytor”, som Liberalerna menade.

En märklig debatt utbröt där Liberalernas gruppledare Suzanne Liljegren anklagade Lars H Ericsson för att vilseleda fullmäktige genom att påstå att Liberalerna på sikt ville bygga 500 lägenheter i Högsätraområdet.

Nu är det dock så att Liberalernas tal om 168 lägenheter i ett första steg och gärna ytterligare 300-330 lägenheter i ett senare steg summerar till, om inte 500, så i alla fall till 468-498 lägenheter. Dessa siffror är alltså inget påhitt av LidingöPartiet, utan bygger helt och hållet på Liberalernas egna utsagor i fullmäktigedebatten samma kväll.

Varför det var så svårt för Liberalerna att erkänna detta kändes lite märkligt. Kan det månne förhålla sig så att Liberalerna inte offentligt vill stå upp för den egna, och betydligt mer omfattande, byggpolitiken?

Alla som vill veta vad som faktiskt sades i plenisalen den 25 mars kan själva lyssna på debatten i kommunfullmäktiges Webb-TV, där allt ligger samlat. Där framkommer med all önskvärd tydlighet att det inte var LidingöPartiet som försökte vilseleda i frågan om Högsätra.