Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Lidingöpartiet menar att människors fria rörlighet inom EU-sfären för arbete och turism i grunden är bra. Vi anser också att människor ska ha möjlighet att söka asyl i Sverige om Sverige är deras första asylland inom EU och de har verkliga asylskäl.

Ekonomisk utsatthet är inte skäl för asyl. Skulle ekonomisk utsatthet vara ett skäl för asyl skulle miljarder människor ha rätt till asyl i Sverige. Alla förstår att det inte är hållbart. Vi accepterar heller inte dagens system där flyktingar kan ta sig genom EU-land efter EU-land i syfte att söka sig just till Sverige. Det är dessutom inte acceptabelt att kriminella kan utnyttja den fria rörligheten eller asylrätten för att bedriva brottslig verksamhet i Sverige.

Rätten att söka asyl innebär inte med automatik rätt  att få asyl. Den som fått sin asylansökan prövad och fått avslag, ska omgående lämna landet. Möjligheten att söka asyl upprepade gånger med några års mellanrum bör tas bort eftersom den gynnar en situation där människor gömmer sig.

Det ska också noteras att personer som förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten eller förövat grovt icke-politiskt brott utanför asyllandet inte omfattas av FN:s flyktingkonvention. Hit menar vi att till exempel s.k. IS-krigare ska räknas.

Den verkliga asylrätten ska alltså värnas, men den riskerar tyvärr istället att urholkas på det sätt som Sverige tagit emot flyktingar under senare år, människor som snarare är ekonomiska flyktingar än har verkliga asylskäl.

Lidingöpartiet anser att tillfälliga uppehållstillstånd, i stället för permanenta, är väl motiverade mot bakgrund av det stora antalet flyktingar som på senare tid sökt sig till Sverige. Det var också vad som gällde under konflikten i forna Jugoslavien i början av 1990-talet när ländernas asylmottagningssystem blev hårt ansträngda. Under sådana omständigheter kan människor snabbt omplaceras i säkerhet i andra länder men utan att de får några garantier om permanent asyl.

Mot bakgrund av den stora tillströmning av nyanlända som skett under senare år anser vi också att Sverige måste ta en längre paus i sitt flyktingmottagande för att kunna integrera de människor som redan fått asyl i Sverige och hantera de asylansökningar som idag väntar på beslut. Människor som söker sig till Sverige måste dessutom acceptera vårt sätt att leva samt vårt öppna och demokratiska samhälle. Gör man inte det måste man söka sig till ett annat land.

Religionsfriheten ska värnas, men religion får aldrig bli politisk. Ett religiöst regelverk får aldrig styra över våra svenska lagar eller utnyttjas för att kräva särbehandling. Vi accepterar inget inflytande av sharialagar i våra domstolar och inte heller ett Sverige med parallella samhällen och parallella domstolar.

Hederskultur, könsstympning och andra förtryckande kulturyttringar som strider mot våra lagar får aldrig accepteras i Sverige. Den som inte vill rätta sig efter det ska omgående lagföras och utvisas. Vi vill värna jämlikhet mellan män och kvinnor och att ifrågasätta kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter är därför inte acceptabelt om man vill leva i Sverige.

Lidingöpartiet anser att Polisen måste återuppta och prioritera s.k. inre gränskontrollerna för att försöka spåra upp människor som inte har rätt att vistas i landet eller som är efterlysta för brott i Sverige eller i andra länder.

Utlänningar och asylsökande som bedriver brottslig verksamhet – även småbrott – i Sverige ska omgående utvisas ur landet. Samma sak ska gälla för personer som har fått ett utvisningsbeslut efter avslutad asylprövning.

Integrationen är oerhört viktig för att vi alla ska kunna samverka i samhället på bästa sätt. De som har fått asyl, framför allt permanent uppehållstillstånd, måste snabbt komma in i det svenska samhället för att med samma skyldigheter och rättigheter som alla, klara sin egen försörjning, samt bidra till vår gemensamma välfärd. Under etableringstiden om 24 månader ska nyanlända få stöd och support att lära sig svenska, hitta ett permanent boende, söka jobb etc. Från den nyanlände ska krävas fullt deltagande och stort engagemang. Här är det viktigt att både stat, kommun, landsting och näringsliv samarbetar.

Efter etableringstiden kan man inte längre anses vara ny-anländ och ska enligt regler om likabehandling ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Precis som alla andra kan man behöva flytta till en ort där det finns lediga jobb eller ledig bostad. Vi kan inte ha ett samhälle där vissa grupper prioriteras. Ett sådant system riskerar att skapa främlingsfientlighet och konflikter mellan olika grupper.

Lidingöpartiet anser också att det idag är alldeles för lätt att få medborgarskap i Sverige. Man ska förtjäna ett svenskt medborgarskap genom att visa att man är villig att integrera sig in det svenska samhället och leva efter svenska lagar och normer. Den som inte vill göra det ska inte få svenskt medborgarskap och bör lämna landet. Av utlänningar förvärvade svenska medborgarskap bör kunna upphävas för dem som blir dömda för grova brott i Sverige.

Vår stränga syn på dem som missbrukar förtroendet att få vistas i vårt land bygger bland annat på att vi vill skydda andra utrikes födda, som kanske har flytt till Sverige just för att komma undan hedersförtryck, terrordåd, förföljelse och tortyr i andra länder. Lika viktigt är det naturligtvis att skydda infödda svenskar från den här typen av brottslighet.

Stadens organisation

→ Löpande frågorna rörande asyl och migration sköts av respektive förvaltning beroende på frågans art.

→ Kommunens övergripande frågor om asyl och migration hanteras politiskt inom kommunstyrelsen. 

Lidingöpartiets representanter i kommunstyrelsen hittar du via knappen nedan: