Koalitionsprogram för Lidingö 2023-2026

Lidingökoalitionen utgörs 2023- 2026 av LidingöPartiet och Moderata samlingspartiet. 

1. Ett Lidingö att vara stolt över

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella möjligheter. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt-, bad- och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som tillsammans med den tidiga villastads- och gårdsbebyggelsen skapar Lidingös särprägel.

Vi anser att det är grundläggande att ständigt verka för att hushålla med skattebetalarnas pengar och att det ska löna sig att arbeta. Vi ska säkerställa att staden fokuserar på kärnverksamheterna och att dessa verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt med hög kvalitet. Prioriteringar och effektivisering är verktyg för bättre hushållning.

Kommunen är till för Lidingöborna och inte tvärtom. Bemötandet av Lidingöborna ska vara serviceinriktat och präglat av effektiv myndighetsutövning i handläggningen av olika ärenden och tillstånd. 

Att vara trygg är en förutsättning för att känna sig fri och kunna växa som människa. Brottslighet hör inte hemma på Lidingö. Män och kvinnor samt flickor och pojkar ska ha samma möjligheter.

Arbete är den bästa vägen till integration. Människor som anländer från andra länder ska så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket och börja arbeta för att kunna bli en del av det svenska samhället.

Lidingökoalitionens vision kan formuleras under fyra teman:

 

Människans frihet och gemenskaper som ger våra liv innehåll är grunden för det fria samhällets mångsidighet och stabilitet

Våra möjligheter att verka i arbetslivet beror i allt högre grad på vår egen kompetens och förmåga att ta in ny kunskap. Det goda samhället ger varje människa friheten att välja vägar i livet. Med dessa möjligheter kommer också ett personligt ansvar för gjorda val. Men individen är samtidigt garanterad att inte lämnas åt sitt öde. Det ska alltid finnas en väg tillbaka för den som misslyckats eller drabbats av olycka eller sjukdom.


2. Skola och förskola

I skolan ska det vara lugnt och tryggt med ordning och studiero. Föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn i såväl förskola som skola och veta att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet.

Kunskap och bildning ger våra barn makten att själva forma sina liv. Lidingös skolor ska väcka elevernas nyfikenhet och förmedla kunskap, trygghet och en framtidstro som grund för vidare studier och yrkesliv. Målet är att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg och tillräcklig kunskapsbas när de lämnar årskurs 9 för att kunna gå vidare till fortsatta studier.

Föräldrarna har alltid huvudansvaret för att ta hand om och uppfostra sina barn. Välmeriterade och skickliga lärare är avgörande för kvaliteten i förskolor och skolor.

Förutsättningarna för de fristående aktörerna ska värnas och det ska råda likvärdiga förutsättningar mellan skolans olika huvudmän. Vi vill förbättra valfriheten så att föräldrar och elever kan välja den förskola och skola som passar dem bäst.

Lidingös skolor ska ha som mål att uppnå landets högsta meritvärde i genomsnitt och all skolverksamhet ska möjliggöra detta.

Vi vill: 

 • Språktesta personal som arbetar i förskolan. De som inte klarar språktesten ska språkutbildas på arbetstid.
 • Kräva ordning och trygghet på våra skolor, samt upprätta ”kontrakt” mellan föräldrar, elev och mentor/lärare som tydliggör ansvar och förväntningar.
 • Ha nolltolerans mot mobbning, sexuella trakasserier, narkotika och andra droger.
 • Möjliggöra att gymnasieeleverna i Hersby gymnasium når en sådan kunskapsnivå att de kan ges Sveriges högsta genomsnittliga avgångsbetyg.
 • Förbereda gymnasieeleverna inför högre studier, både vad gäller kunskapsnivå och studieteknik.
 • Stimulera gymnasieskolans samarbete med universitet och näringsliv, samt samarbeta med Ungt Företagande.
 • Respektera lärarnas undervisande roll och pedagogiska uppdrag.
 • Ha tidiga och effektiva insatser för elever som behöver stöd.
 • Särskilt stimulera extra studiemotiverade elever.
 • Att maten i skolan skall vara god, varierad och näringsriktig.
 • Verka för att alla barn och elever ska må bra, både psykiskt och fysiskt. Elevhälsan har här en viktig roll.


3. Omsorg och stöd

Det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö. År 2030 beräknas Lidingö ha över 1 000 fler medborgare som är över 80 år. Den nyligen beslutade omsorgs- och boendekedjan ska nu implementeras så att Lidingö kan erbjuda en äldreomsorg i framkant med hög kvalitet.

Vår vision omfattar också Lidingöbor med funktionsvariationer, som ska leva ett värdigt och meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv. Självbestämmande och självständighet är två viktiga fundament.

Omsorg och stöd inom kommunen ska präglas av valfrihet och ska styras av Lidingöbornas egna val samt skötas på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Vi vill öka den digitala tekniken inklusive välfärdstekniken inom förvaltningens olika områden för att underlätta och öka självständigheten för den enskilde, men också för att möta framtidens utmaningar och förutsättningar.

Vi vill fortsätta att driva på för att konkurrensutsätta kommunala verksamheter. En reell valfrihet finns bara när det erbjuds val mellan tjänster under fungerande konkurrensutsättning. Genom att konkurrensutsätta välfärdstjänster skapar kommunen möjligheter för innovativa och kvalitativa lösningar. Olika aktörer kan utveckla nya och effektiva arbetssätt, bland annat genom ökad digitalisering.

Vi vill:

 • Språktesta personal som arbetar med äldre i hemtjänsten och på äldreboenden. De som inte klarar språktesten ska språkutbildas på arbetstid.
 • Att alla arbetssökande som är aktuella för en anställning ska genomgå ett språktest med godkänt resultat.
 • Minska antalet kontaktpersoner som en äldre med biståndsbedömda ärenden ska behöva träffa för olika behov inom stadens förvaltningar.
 • Begränsa antalet olika personer som äldre med hemtjänst och på äldreboenden får service och omsorg av.
 • Öka äldres självständighet och möjlighet till kvarboende genom att använda trygghetsteknik utifrån den enskildes individuella behov och möjligheter.
 • Förbättra avtalet med Regionen så att Lidingöbor på stadens äldreboenden lättare ska kunna få träffa och rådgöra med läkare.
 • Verka för att Lidingö stad får rätt att anställa egen medicinsk ansvarig läkare.
 • Undersöka möjligheten att höja den medicinska kompetensen vid våra vård- och omsorgsboenden samt generellt öka hälso- och sjukvårdskunskaperna inom förvaltningens olika områden.
 • Verka för en jouröppen vårdcentral på ön, gärna med geriatrisk kompetens.
 • Att kvarboendeprincipen ska vara styrande för planeringen av det fortsatta arbetet med omsorgs- och boendekedjan.
 • Fortsätta med 3-årsavtal och ge bidrag och stöd till Lidingö Kvinnojour och den nya ungdomsjouren Trust.


4. Trygghet och säkerhet

Trygghet är centralt också för att människan ska vara fri och kunna ta ansvar för sitt liv. Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.

Vi står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt.

Polis, lagstiftning och rättsväsende är statliga ansvar. Utöver att stå upp för Lidingös rätt till ökad lokal polisnärvaro, måste Lidingö stad arbeta med egna åtgärder för att öka säkerhet och trygghet. Detta är inte minst viktigt då en trygg skola fri från brott och en stad med rena och trevliga stadsmiljöer fungerar både brottsförebyggande och trygghetsskapande.

På Lidingö gäller nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Om inte det offentliga rummet hålls efter skapas otrygghet och en signal sänds om att samhället inte bryr sig och skadegörelsen ökar då ytterligare. Där Lidingö stad har ansvaret finns redan i dag en 24-timmarsregel kring åtgärder mot klotter. Framgent är samarbetet med de privata fastighetsägarna för att åtgärda klotter och skadegörelse prioriterat.

För att skapa trygghet i det offentliga rummet är det även viktigt att hela tiden hålla efter buskar och träd, röja undan sly och förbättra belysningen.

Våra ungdomar skall känna sig trygga i sin skolmiljö. Vi måste ha nolltolerans mot hot och våld i våra skolmiljöer. Vi vill stötta våra unga brottsoffer genom att tydligt visa att vi vuxna står på deras sida.

Trygghet skall råda även för människor i utanförskap. Tiggeri och hemlöshet är ingen väg ut ur fattigdom, utan gör utsatta människor mer sårbara för att utnyttjas av organiserad brottslighet.

 Vi vill:

 • Öka väktarnärvaron på Lidingö.
 • Säkerställa att utlovade områdespoliser verkligen kommer på plats och verka för att Lidingö polisstation återöppnas och bemannas.
 • Fortsätta med trygghetsnumret.
 • Sätta upp trygghetskameror på fler platser.
 • Förbättra belysning, slyröjning samt klippning av buskar och träd.
 • Ha nolltolerans mot klotter och skadegörelse.
 • Fortsatt stötta Nattvandring, Grannsamverkan, Kvinnojouren, Ungdomsjouren Trust och Grannstödsbilen.
 • Stärka och utveckla arbetssättet för fältkuratorer.
 • Genomföra fler trygghetsvandringar.
 • Ta med trygghet som en viktig parameter vid stadsplanering och ombygg­nation.
 • Utgå från brottsofferperspektivet i Lidingö stads trygghets- och säkerhetsarbete.
 • Ha nolltolerans mot narkotika och andra droger.
 • Att kvinnofrid och frid i nära relationer alltid ska gälla på ön.
 • Ha nolltolerans mot hedersvåld och annat hedersförtryck.
 • Behålla tiggeriförbudet.
 • Stänga av eller omplacera elever som hotar eller begår brott mot andra elever.
 • Polisanmäla all brottslighet som begås mot eller inom stadens verksamheter, oavsett om de inblandade är straffmyndiga eller ej.


5.
Natur, klimat och miljö

Vi vill stärka Lidingös arbete inom natur, klimat och miljö. För att kunna erbjuda ett bra boende i en tätbefolkad kommun och samtidigt erbjuda möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden. Våra skogar, ängar, sjöar och grönområden är extremt viktiga för alla som bor på Lidingö.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Möjlighet till rekreation och friluftsliv minimerar ohälsa. Vi vill kombinera utveckling, ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn och på så sätt sträva efter att Lidingö ska bli ett föredöme. I detta arbete ligger ett stort ansvar för klimatanpassningar och biologisk mångfald för dagens och kommande generationer. Vi vill inspirera Lidingöborna att tänka och leva klimatsmart så att Lidingö och Lidingöborna också bidrar till den globala klimatomställningen.

Som Sveriges femte mest tätbebyggda kommun har vi inte råd att omvandla värdefull natur till hårdgjorda ytor. Tillgång till naturen ska därför väga tyngre än önskan om förtätning av vår stad genom exploatering av skog och mark. Vi måste bevara Lidingö grönt för både människa och miljö.

Vi vill:

 • Uppmuntra och underlätta för näringsidkare, fastighetsägare och andra icke-kommunala aktörer att etablera laddstationer för eldrivna fordon. Vi ska ta fram en handlingsplan för att snabba på detta arbete.
 • Sträva mot att 100 procent av stadens egna och upphandlade fordon ska vara miljöbilar och drivas med el eller förnybara drivmedel.
 • Ta fram ett handlingsprogram för att komplettera kommunens byggnader med solenergi för att minska inköp av el och spara energi.
 • Underlätta för privatpersoner som vill sätta upp solpaneler.
 • Se till att klimatanpassningsåtgärder för att förebygga översvämning är prioriterade.
 • Att Lidingös skogar inte ska avverkas, utan skötas med försiktighet med fokus på rekreation och biologisk mångfald.
 • Verka för enklare källsortering och att det ska vara tryggt och snyggt runt återvinningsstationerna.
 • Sätta upp fler papperskorgar där det behövs. Det ska vara lätt att göra rätt.
 • Fortsätta att arbeta med reningen av Kyrkvikens vattenmiljö, bland annat genom dagvattendammar.
 • Verka för bättre vattenkvalitet runt hela ön och i Lidingös olika sjösystem.
 • Utreda möjligheten till fler hundrastgårdar på lämpliga ställen.
 • Värna den biologiska mångfalden och underlätta för naturens pollinatörer.
 • Att utökade naturreservat ska införas enligt framtaget remissförslag.

 
6. Idrott och föreningsliv

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Idrotten bidrar också till förbättrad psykisk och fysisk hälsa, integration och bryter sociala gränser.

Vi värnar särskilt om att skapa möjligheter för barn och ungdomar. Idrotten är för många Lidingöungdomar ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Vi vill därför erbjuda såväl pojkar som flickor förutsättningar, tillgänglighet och valfrihet att aktivera sig i olika idrotts- och fritidsverksamheter.

Staden har under de sista åren rustat upp ett antal anläggningar. Simhallen är en stor viktig investering under mandatperioden. Självklart ska vi inte ha skilda badtider för män och kvinnor.

Vi ska tillsammans och i nära dialog med de ideella föreningarna säkerställa att goda förutsättningar tillhandahålls för att föreningarna ska kunna utveckla sina verksamheter. Vi vill fortsätta arbetet med olika typer av samfinansiering och privat finansiering av olika idrottsanläggningar.

Vi vill:

 • Utveckla Campus Högsätra tillsammans med föreningslivet och näringslivet för att skapa ett tillgängligt, tryggt och välfungerande idrottsområde.
 • Skapa förutsättningar för ett kallbadhus på Lidingö.
 • Tydliggöra stöd till föreningarna genom att göra bidragen transparenta och upp till föreningslivet att disponera.
 • Tillskapa fler båtplatser genom förtätning av hamnar, i nära dialog med båtlivet samt skapa tillgängliga båtramper.
 • Skapa en ny 11-manna konstgräsplan för fotboll.
 • Verka för att möjliggöra utbyggnad av Stockby ridskola.
 • Förbättra förutsättningarna för både föreningar och spontanidrott genom att bevara och lägga till mindre idrottsytor i våra stadsdelar.


7. Kultur på Lidingö

Kulturen hjälper oss att förstå oss själva och dem vi möter. Kulturen hjälper oss också i hur vi förhåller oss till vår historia och samtid och hur vi hanterar vår framtid. Att kulturen kan utvecklas fritt utgör därför ett grundfundament för vårt demokratiska samhälle. Lidingökoalitionen har som mål att skapa förutsättningar för ett brett och attraktivt utbud av kulturaktiviteter via samarbete med initiativrika Lidingöbor, kulturaktörer, föreningar och Lidingö stads egna kulturverksamheter. Kommunens kulturutbud ska komplettera den verksamhet som sker lokalt samt annat kulturutbud som finns i Stockholm.

På Lidingö finns stora kulturella värden såsom fornminnen, kulturmiljöer och värdefulla byggnader som ska bevaras för framtiden. Lidingö Museum spelar en viktig roll som en länk mellan dåtid och nutid. Millesgården är ett unikt museum som visar Carl Milles unika konst för Lidingöbor och besökare.

Vi vill:

 • Skapa förutsättningar till ett rikt utbud av kulturella barn- och ungdomsverksamheter. 
 • Låta Stadshusets kulturdel fortsatt aktivt främja utställningar.
 • Anpassa Gustaf Dalén-salen så att den lättare kan användas för teater och liknande aktiviteter.
 • Stödja föreningar som bevarar och tillgängliggör kulturella värden, bland annat genom fortsatt stöd till Millesgården och Lidingö museum.
 • Värna Sagateatern, Musikskolan och Biblioteket.
 • Fortsätta värna vacker utsmyckning av det offentliga rummet.


8. Väg, trafik och kollektivtrafik

En grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika. Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är upp till var och en att bestämma.

Genom en aktiv löpande dialog med Regionen ska kollektiva resor inom och till och från Lidingö underlättas och förbättras.

Bilparkeringen på ön ska vara avgiftsfri för kommunens invånare (så länge man inte parkerar fel). Även om det finns potential för att bygga fler parkeringar så ska inte jungfruliga grönområden användas för detta.

Kommunens ambition är att kontinuerligt arbeta med att förbättra trafiksäkerheten, vilket inkluderar förbättrad framkomlighet för samtliga trafikslag.

Vi vill:

 • Skapa bättre parkeringsmöjligheter på Lidingö genom att:
  – Införa gratis boendeparkering för alla Lidingös invånare i fler områden.
  – Bygga fler nya kostnadsfria infartsparkeringar vid platser som är lämpliga för detta (ej grönområden).
  – Tillgängliggöra fler parkeringsplatser i Lidingö centrum.
  – Underlätta för privata aktörer att etablera laddstolpar vid anläggning av nya parkeringsplatser och vid vissa utvalda befintliga parkeringar.
  – Se över parkeringsmöjligheter för kommersiella fordon som hör till Lidingös företagare.
 • Sänka bullernivån kring Torsviksdiket, genom avskärmning och/eller överdäckning med parkanläggning.
 • Verka för att tvärförbindelserna inom Lidingö förbättras och att passningen mellan buss och tåg förbättras.
 • Verka för att trängselskatten för att parkera och hämta och lämna i Ropsten tas bort.
 • Verka för att utveckla båttrafiken till Lidingö och för båttrafik till Fjäderholmarna.
 • Verka för att den utlovade sammankopplingen av Lidingöbanan med Spårväg City verkligen blir av.
 • Undersöka förutsättningarna för en förstudie kring möjligheten att sänka ner spårvägen under Södra Kungsvägen vid Skärsätra för att åstadkomma en planskild korsning.


9. Utveckling av bebyggelse

Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Vi ska vara rädda om parker och grönområden och eftersträva ett återhållsamt bostadsbyggande. Lidingös karakteristiska arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Att Lidingö är en ö betyder att tillgänglig mark per definition är en ändlig resurs. Detta innebär att nybyggnation endast kan ske i begränsad omfattning. 

Med ett återhållsamt bostadsbyggande behåller vi också Lidingös gröna karaktär. Vi vill samtidigt bevara och återskapa trevliga miljöer för såväl boende som rekreation och friluftsliv. Hänsyn och balans måste råda mellan allmänintresset och äganderätten.

Vår byggpolitik ska präglas av varsamhet, lyhördhet, transparens och dialog med Lidingöborna. Byggpolitiken ska också vara långsiktig och förutsägbar.

Redan hårdgjorda ytor är ofta de närboendes utsikt och stor restriktivitet ska därför råda när det gäller att bebygga redan hårdgjorda ytor.

Lidingökoalitionens grundinställning är att Lidingö i princip är färdigexploaterat när några pågående och planerade byggprojekt är färdigställda.

Vi vill:

 • Se till att gröna ytor fredas från bebyggelse.
 • Tillämpa stor restriktivitet med att bebygga redan hårdgjorda ytor.
 • Eftersträva restriktivitet vid förtätning av både flerbostads- och villaområden. 
 • Att Lidingös karaktär av villastad till stora delar får prägla tillkommande bebyggelse med bland annat öppna ytor och grönska mellan byggnaderna.
 • Vid ny- och tillbyggnation ta stor hänsyn till omgivande byggnaders karaktär för att skapa en trevlig miljö. Låg bebyggelse ska eftersträvas.
 • Bevara kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer – särskilt områden och enskilda byggnader från den äldre gårdsbebyggelsen, 1800-talets sommarnöjesepok och den tidiga villastaden.
 • Tillföra kvaliteter som estetik, småskalighet och grönska i kommande stadsbyggnadsprojekt.
 • Utveckla Lidingö centrum på ett välbalanserat sätt så att den uppskattade småskaliga utemiljön bevaras.
 • Öka tryggheten i Larsberg genom att om möjligt omdana det gamla nedgångna parkeringsgaraget till bostäder utan att försämra utsikten för kringboende.
 • Säkerställa en upprustning av Rudboda torg och området kring ICA Käppala.
 • Verka för att upprustning av Lidingöbanans stationshus genomförs.
 • Genomföra planerad utveckling av kvarteret Brädgården (gamla Canada Byggs område) med markbostäder.
 • Att alla stadsbyggnadsprojektet förutsätter ett försvarbart ekonomiskt överskott för staden.
 • Genomföra projektet Lidingö brostrand.
 • Ta fram ett kulturmiljöprogram som värnar viktiga kulturmiljöer på ön och som samtidigt tar hänsyn till äganderätten.
 • Ta fram ny översiktsplan som är i samklang med Lidingökoalitionens restriktiva byggpolitik.


10. Integration och arbetsmarknad

Målet med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer. Nyanlända måste få lära sig och förstå att med etablering i Sverige följer skyldigheter och inte enbart rättigheter. Under den tid man bor i kommunen och får stöd och bidrag, så ska det också ställas krav som följs upp.

Arbetslinjen gäller alla. Ansvaret att försörja sig själv och sin familj ligger på individen, vilket ska gälla oavsett vem du är och varifrån du kommer.

Lidingö ska stärka den enskilda individens egna resurser för att denna ska vara anställningsbar på arbetsmarknaden. Det ska löna sig mer att ha arbete än att få försörjning från bidrag. De insatser och bidragssystem som Lidingö kontrollerar får aldrig medverka till att hålla fast människor i utanförskap, utan måste tvärtom syfta till att individen ska nå egen försörjning.

Vi vill:

 • Säkerställa att nyanlända och andra personer som vill söka försörjningsstöd hos kommunen först träffar en arbetskoordinator.
 • Bygga ut kursen i samhällsorientering för alla nyanlända samt avsluta kursen med obligatoriskt prov för att säkerställa förståelse för att respektera svensk lag och svenska värderingar.
 • Säkerställa nolltolerans mot hederskultur, hedersförtryck och könsstympning.
 • Ställa krav på deltagande i SFI även för nyanlända som är föräldralediga.
 • Följa upp närvaro och ställa krav på resultat vid genomförd SFI-utbildning.
 • Ha krav på heltidsaktivering vid försörjningsstöd med uppföljning och närvarokrav. Kontroll sker genom besök och avdrag på bidrag ska göras från första frånvarotimmen.
 • Bevara tvåårsregeln för nyanlända.


11. Ekonomi och lokalt näringsliv

Vi prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun och för att kunna tillgodose en låg skattenivå. Det är viktigt att det lönar sig att arbeta – för alla Lidingös invånare. Att sänka skatten för dem som behöver det mest, när ekonomin tillåter, är därför alltid en prioritet.

Näringslivet är en förutsättning för både Sveriges och Lidingös välstånd. Därför är ett väl fungerande företagsklimat viktigt och något som alla har fördel av.

Kommunal verksamhet ska inte konkurrera med privata företag. Det viktigaste för oss är det fria valet, och att Lidingöborna ska erbjudas i särklass bästa möjliga service. Därför är det viktigt att den kommunala verksamheten konkurrensutsätts när detta är möjligt.

Kostnaderna för kommunen är betydligt högre än våra jämförelsekommuner utan signifikant skillnad i upplevd kvalitet. Vi skall närma oss dem i kostnadsnivå och successivt sänka skatten.

Kommunen äger en betydande förmögenhet i fastigheter som behöver hanteras bättre. Alla fastigheter skall samlas i en organisation och vi avser därför bilda en fastighetsnämnd. Existerande bolag skall styras av nämnden utan politiskt tillsatta styrelser. Icke strategiska fastigheter kan successivt säljas. Obebyggd mark som i dag finns i kommunens ägo skall – som princip – behållas.

Vi vill:

 • Öka kommunens effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna.
 • Se över avgifts- och taxenivåerna så att dessa är adekvata och skäliga i förhållande till övrig prisutveckling.
 • Skapa en fastighetsnämnd som hanterar alla fastigheter. Kommunens fastighetsbolag skall styras av nämnden.
 • Sälja av kommunala fastigheter och bostadsrätter som kommunen inte behöver, eller kan komma att behöva, i sin egen eller upphandlad verksamhet. Så att kommunen inte skall behöva skuldsätta sig.
 • Prioritera lokala företag som bidrar till närservice när nya lokaler finns tillgängliga.
 • Minska kommunal konkurrens från sektorer där det finns privata aktörer.
 • Att nya verksamheter såsom omsorgsboenden och förskolor i första hand ska vara privata.
 • Öka andelen privata alternativ där behov finns, genom att bland annat se över kommunens verksamheter för eventuell försäljning.
 • Underlätta för fristående verksamhetsenheter inom förskola, skola och omsorg för att kunna erbjuda Lidingöborna bästa möjliga kvalitet och valfrihet.