Lidingöpartiets vision och program för miljö och hållbarhet

Lidingöpartiets mål och vision är att ”Lidingö skall vara en energismart, hållbar och miljöklok stad” med starkt fokus på att behålla grönområden och att utvecklingen av bebyggelsen ska vara småskalig och anpassad till Lidingös förutsättningar som skärgårdsstad. Detta skyddar naturen, ökar motståndskraften i ekosystemet, lägger fokus på en hållbar utveckling samt bidrar till en god livsmiljö.

Lidingöbanan via Kottla

Lidingöpartiet agerar för att Lidingöborna ska uppmuntras och understödjas för att kunna göra bra och hållbara miljöval.

Energismart stad

I vårt arbete för en energismart stad verkar vi för att staden ska styra byggandet, genom bygglovsregler, i en mer hållbar riktning. Detta kan till exempel göras genom att underlätta användandet av nya produkter för el som till exempel nya solpaneler som är mer energieffektiva och visuellt attraktiva.

Nybyggnationer i stadens regi måste göras energismarta, med mål att ha minst ett betyg silver enligt Sweden Green Building Council Criteria. Som exempel har Lidingöpartiet varit med i stadens ledning när det beslutades att installera solpaneler på Lidingö stadshus.

Lidingöpartiet arbetar för en fortsatt utbyggnad och renovering av våra små centrum. Viktigt är att våra vardagsinköp så långt möjligt kan göras i vår närmiljö.

Resande

Lidingöpartiet vill att det skall vara fördelaktigt att välja hållbara färdsätt vid alla transporter.

Vi verkar för och ställer oss positiva till alla insatser som leder till ett mer miljö- och kostnadseffektivt resande. Exempel på sådana är utbyggd båtpendling, tätare turer och bättre tvärförbindelser (norr/ söder) i kollektivtrafiken, fler laddningsstationer för elbilar samt snö och isfria gång- och cykelbanor vintertid.

Vad gäller Lidingöbanan anser Lidingöpartiet att en sammankoppling i Ropsten med Spårväg City ska genomföras snarast. Detta är ett löfte från Region Stockholm som nu måste infrias. En omdragning av banan via Lidingö Centrum är på sikt önskvärd och bör utredas. Vi vill även se en förlängning av en busslinje till Gåshaga

Hållbar grön ö

En av Lidingöpartiets politiska huvudlinjer är bevarad natur på Lidingö.

Vi ställer oss positiva till att så mycket som möjligt av stadens grönområden skyddas genom naturreservat och att en skötselplan för all skogs-och naturmark tas fram. Därmed främjas pollinering, biologisk mångfald och hållbar utveckling med bibehållna eller ökade rekreationsvärden. Vi vill också undersöka möjligheten att man skapar ett ”Naturrum” på Lidingö exempelvis i anslutning till Stockbygården.

Vi verkar också för att man tillgängliggör mer av öns stränder i samverkan med naturvårdens intressen. Viktigt är dessutom att vi värnar om en livskraftig vattenmiljö liksom om Kottlasjön välbestånd. Vi vill också bidra till att vi Lidingöbor är aktsamma om öns natur genom att källsortering och skräpplockning främjas, med olika medel.

Kompetens

Vi är angelägna om att staden har tillgänglig kompetens inom hållbarhet, miljö, naturvård och friluftsliv för att skapa och följa upp planer och aktiviteter inom stadens alla förvaltningar. Staden bör utse en ansvarig person för övergripande uppföljning av hållbarhetsmålen i miljöprogrammet.

Lidingöpartiet vill att staden använder den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för en hållbar samhällsutveckling.

Viktigt att vi i Lidingö kommun investerar där vi kan uppnå ”bästa” hållbarhet och kan maximera vårt klimatsmarta arbete.

Samverkan

Naturnätverket på Lidingö utgör en mycket positiv kraft och vi är djupt tacksamma för alla ideella insatser som sker i detta. Vi anser det helt nödvändigt att staden i alla naturfrågor av större betydelse samarbetar med Naturnätverket som representerar Lidingös naturintresserade föreningar med sina tusentals medlemmar.

Energiförsörjningen

För att klara övergången till ett klimatvänligt elektrifierat samhälle måste även teknikutvecklingen inom kärnkraften tas tillvara. Vi är naturligtvis helt medvetna om att Lidingöpartiets inflytande över denna nationella fråga är mycket litet. Vi vill ändå vara tydliga med var vi står i energiförsörjningsfrågan. För att klara klimatomställningen behöver vi både kärnkraften och vattenkraften tillsammans med nya energikällor som vind och sol.