Lidingöpartiets anföranden vid kommunfullmäktiges möte om stadens budget för 2022

Birgitta Sköld, vice ordförande i kommunstyrelsen, om kommunstyrelsens budget 2022

Det är med stor glädje som vi presenterar denna budget. Lidingö har en fantastisk natur och en grön skön miljö för våra barn att växa upp i och våra djur och växter att trivas i. Det är därför man flyttar hit eller väljer att bo kvar!

Lidingöpartiet vill behålla denna unika miljö. Under de 47 år som vi verkat i Lidingöbornas tjänst har det varit Lidingöpartiets mål.

Vi kommer att fortsätta att bevaka dessa frågor för nuvarande och framtida generationer. Det behövs! Vi såg ju bara för några veckor sedan den senaste attacken på det kommunala planmonopolet från tankesmedjan Timbro.

Lidingöpartiet vill att vi satsar på en klimatsmart och hållbar miljö! Och vi behöver det för Lidingö kommun är Sveriges 6:e minsta kommun och den 5:e mest tätbefolkade i Sverige och den 4:e mest tätbefolkade kommunen bland Stockholms läns 26 kommuner.

Trycket på Lidingö är stort. Därför måste Lidingöpartiet och majoriteten fortsätta att driva en försiktig och eftertänksam utveckling av miljön och byggandet på Lidingö. Vi arbetar för fler naturreservat men också fler säkra hundrastgårdar.

Lidingö stad har stora tillgångar i form av mark och fastigheter. Det är bra. De tillhör Lidingöborna och ska underhållas och skötas väl.

Lidingö stad styrs effektivt och vi har en ansvarstagande budget i balans och en stark ekonomisk ställning med fokus på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Verksamheterna levererar hög kvalitet och en personal som i trivs. Vi omvärldsbevakar och vi jämför oss med andra kommuner.

Budget för 2022 utmynnar i ett resultat på 33,1 mnkr som fyller upp det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans. Trots att vi har den kommunala inkomstutjämningen. Vi betalar 740 mnkr per år det vill säga lika mycket som nya Lilla Lidingöbron kommer att kosta.

Majoriteten styr stadens verksamheter utifrån den framtagna visionen och den övergripande politiska inriktningen och de uppsatta målen och vi har både hög kvalitet och sänkt skatt.

Det bästa sättet att nå̊ en hög kvalitet inom våra verksamheter är att ha en bra personalpolitik så att alla vill göra sitt bästa utifrån de framtagna värdeorden för staden: Professionell, Initiativrik och Engagerad.

Men apropå̊ kvalitet och personalpolitik så vill jag påminna om att samhället har förändrats.

Det avspeglar sig på många sätt med ett hårt språk och ibland hot från vissa medborgare. Speciellt utsatta grupper är lärare, socialsekreterare, bygglovshandläggare men även vi politiker. Det kräver andra åtgärder än tidigare.

Vi har en folkhemslagstiftning som inte hänger med i samhällsutvecklingen och vi har kriminalitet och välfärdsbrott som ökar dramatiskt. Något måste göras! Lidingöpartiet kräver bland annat lokala områdespoliser!

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2022 och för planåren 2023-2024 och en kommunalskatt om 17:84 kr.

Lars H Ericsson om utbildningsnämndens budget 2022

Först och främst vill Lidingöpartiet rikta ett stort tack till alla förskollärare, lärare och övrig skolpersonal för ytterligare ett år med tuffa omständigheter på grund av den pandemi som påverkar oss alla. Ni har fortsatt visat att, trots dessa omständigheter, så känner sig barn och ungdomar på Lidingö trygga och visar goda resultat.

Meritvärdet hos de ungdomar som gick ut nian under våren 2021 låg – trots pandemins begränsningar – på landets tredje högsta meritnivå., extra roligt är naturligtvis att tjejer i ÅK 9 på Lidingö har länets högsta meritvärden. Stort Grattis till det!

Arbetet med budgeten har varit konstruktivt och det har i nämnden var ett gott samarbete mellan alla partier. Det finns självklart nyansskillnader men vi upplever att alla vill och argumenterar för en fortsatt hög kvalitet i verksamheterna för både barn och ungdomar och att vi även fortsatt ska verka för att utveckla verksamheterna.

För att kunna ta till sig kunskap och kunna utveckla sig, är en trygg miljö en grundläggande förutsättning. Projektet Trygg uppväxt är därför viktigt och prioriterat. Det ska vara en möjlighet för ett barn / ungdom att få det stöd som krävs i ett tidigt skede.

Ofta pratar vi om de elever som har särskilda utmaningar med att hänga med i skolan men det är också viktigt att skapa handlingsplaner för

särskilt begåvade elever. Alla barn och ungdomar ska få ett lärande och utmaningar utifrån sina egna behov. I den satsningen har vi lagt ett fokus på kompetensutveckling av våra pedagoger. Öka tillgängligheten till bibliotek, och för de yngsta, öka andelen utbildade förskollärare.

Vi får inte stirra oss blinda på de fina resultaten från ÅK 9. Vi bor i en socioekonomiskt priviligierad kommun som vi vet skapar goda förutsättningar för många elevers goda resultat. Viktigt är att vi fortsatt fokuserar på systematiskt kvalitetsarbete och följer upp resultat och analyser.

Ser vi till de äldsta eleverna, som går i vuxenutbildning, så är vi positiva till att nu i samarbete med Vux Norrort kunna erbjuda en bredare utbildningspalett som ger förutsättningar för fler att hitta en inriktning på utbildning som passar just den elevens intresse. Samtidigt som samarbetet leder till lägre kostnader för staden. En win / win-situation.

Viktigt för Lidingöpartiet är också att stadens förvaltning jobbar neutralt med de enheter som man är huvudman för och de fristående förskolor och skolor som finns på ön. Att ha Lidingös barn och ungdomar i centrum och inte sitt eget huvudmannaskap är mycket viktigt.

Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och plan 2023-24.

Birgitta Sköld om omsorgs- och socialnämndens budget 2022

Pandemin har påverkat omsorgs- och socialnämndens arbete och verksamheter under 1½ år. Vi har ställts inför nya arbetsuppgifter och det har krävts en prioritering av övriga projekt och satsningar. Ett gott samarbete mellan politik och förvaltning är alltid viktigt och tillsammans har vi ett erfaret ledarskap, med god förmåga att lösa kritiska situationer.

Med det sagt så vill jag sända ett mycket varmt tack för gott samarbete till alla våra omsorgstagare, all personal inom omsorgs- och socialförvaltningen och nämnden.

Personalen är vår styrka, och glädjande nog får förvaltningen trots pandemin ett bra resultat i den nya medarbetarundersökningen.

Vi utgår från majoritetsprogrammet i de satsningar vi gör!

Under 2022 kommer vi fortsatt att arbeta med olika arbetsmiljösatsningar som 

 • Minska sjukskrivningar.
 • Heltid som norm, som vilket görs tillsammans med HR och facket kommunal.
 • Erbjuda vidareutbildning via äldreomsorgslyftet.
 • Jobba vidare med medarbetarlyftet och utvecklande ledarskap.

Det har visat sig att länets kommuner och regionen måste samarbeta mycket bättre för att klara av omsorgen och sjukvården för vår åldrande befolkning. Tyvärr är dock spelreglerna oklara. Stockholms län har som enda län i landet inte skatteväxlat. Ett stort arbete ligger framfor förvaltningen. Vi har precis inlett en samverkan med Torsviks vårdcentral. Vi tillsätter en projektledare på 50% för att hålla ihop det arbetet.

Ett mycket strategiskt viktigt arbete pågår att ta fram en ny omsorgs- och boendekedja. 

Den viktiga och omfattande utredning som tjänstemän och politik gjort tillsammans kommer upp för beslut i kommunstyrelsen i februari 2022. Omsorgs- och socialförvaltningen har håller i detta förvaltningsövergripande projekt och kommer att anställa en kvalificerad projektledare på halvtid för att leda genomförandet.

I december kommer kommunfullmäktige att besluta om ett nytt modernt Funktionshinderpolitiskt program. Under 2022 kommer alla förvaltningar att ta fram egna handlingsprogram inom funktionshinder. Omsorgs- och socialförvaltningen har fått uppdraget att hålla ihop och redovisa utfall och resultat till kommunstyrelsen.

Vi kommer också̊ att fortsätta att utveckla arbetet med de nya planerade gruppboendena. tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Under 2022 kommer vi också̊ att fortsätta arbetet med att

 • förstärka anhörigstödet. 
 • permanenta IT lotsen.
 • en kontaktperson knyts till varje omsorgstagare inom hemtjänsten.
 • följa upp kvaliteten på matupphandlingen till de äldre. 
 • motivera till anställda till äldreomsorgslyftet.
 • skapa mindre träffpunkter 
 • ABI utvecklar så kallade lokala jobbspår. Just nu ett lokalt servicespår för de som inte är eller vill bli undersköterskor. Destination Lidingo; servicespåret.

Exempel på förebyggande arbete är projektet ”Träna Hjärnan”, olika temaföreläsningar och alla andra aktiviteter som bedrivs främst på Mötesplatsen men även på andra träffpunkter.

Vi förstärker med hela sju tjänster inom Barn och unga. Vi kommer att prioritera missbruksproblematiken och jobba förebyggande och uppsökande, via fältkuratorer och samarbete med polis och frivilligorganisationer.

Också för att orosanmälningarna ökat kraftigt de senaste åren men även för att andra ärenden kräver mer utredning.  Det har blivit en tuffare miljö̈ både för både barn, unga men även för socialsekreterarna.

”Trygg Uppväxt” är i gång. Nu är rätt personer på plats och det är fullt fokus på arbetet vilket kommer att märkas under 2022.

Vi förstärker ”Delta ung” som riktar sig till unga med psykisk ohälsa 16–18 år som står utanför arbetsliv och studier. De har mycket goda resultat.

Staden har ett nära samarbete med och stödjer Lidingö Kvinnojour. Vår samordnare driver frågorna och utbildar och informerar om både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Covid kommer fortsätta att påverka oss in i 2022 och framåt men nu är vi bättre förberedda på det oväntade

Nu förbereder vi oss för att fortsätta att leverera en omsorg med hög kvalitet som tar fasta på våra omsorgstagares ”hela” behov samtidigt som vi är beredda på nya vågor av covid med allt vad det medför!

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2022 och planåren 2023-2024

 

Lisa Tiliander om teknik- och fastighetsnämndens budget 2022

Väg och trafik, parker och grönområden, vatten- och avlopp, hantering av avfall det är ju stommen i vårt samhälle. Att ta hand om denna infrastruktur på ett bra och ekonomiskt effektivt sätt är avgörande för en välskött kommun. Teknik- och fastighetsnämnden handhar alla dessa frågor och är dessutom ansvarig för stadens fastigheter samt idrotts- och fritidsanläggningar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar värden för ca 3 miljarder kronor. När lilla Lidingöbron är klar att tas i drift och övergår i förvaltningsskede uppgår värdena till upp emot 4 miljarder. Så stora värden måste skötas effektivt. Förvaltningen arbetar ständigt för att effektivisera verksamheterna och förbättra styrningen i processerna.

Projektmängden är kolossal och det går inte att på denna korta tid räkna upp allt som förvaltningen gör i stora och små projekt och som fungerar alldeles utmärkt. Men för mig som Lidingöpartist är det några saker som jag alldeles särskilt vill lyfta fram.

Den nya trafikpolicyn tillämpas från 2021 och arbetet med trafiksäkerhet och minskat buller pågår. Vi vill ju att det ska vara god framkomlighet för alla trafikslag men också att vår trafikmiljö är säker för oss att vistas i. Arbetet med hastighetsrevision pågår i en väl genomarbetad process.

Ett annat exempel på en väl fungerande process är framtagandet av den budget vi ska besluta om idag. Hela nämnden har varit involverad och projektet har flutit på mycket väl. Jag vill också tacka förvaltningen för en mycket god arbetsinsats.

För ett antal år sedan beslutades det om ett moratorium för skogsavverkning på Lidingö. Lidingöpartiet var drivande i denna fråga. Nu har en ny naturskötselplan beslutats. Den har tagits fram i tät samverkan med Naturnätverket på ön. och kommer att ligga till grund för skötsel av såväl skogar som ängar och annan naturmark. Mycket bra är att planen, som är ett levande dokument, är tillgänglig digitalt för allmänheten på stadens webb i kartmaterialet. Detta ger verkligen möjlighet till fortsatt interaktion med Lidingöborna.

Provtagning har visat att Kyrkviken tyvärr är nästan död. Jag tror att vi alla är eniga om att något måste göras. Först måste man åtgärda tillflödet av dagvatten innan man kan göra något i själva viken. Förvaltningen inleder ett projekt om dagvattenhantering vid Kyrkviken och anläggning av dagvattendammar. Under 2022 kommer fortsatt provtagning i Kyrkviken ske för att kartlägga biologisk och kemisk status. Under nästa år kommer också förvaltningen att ta fram en ny dagvattenpolicy tillsammans med Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Inte minst sommarens skyfall understryker vikten av ett sådant arbete.

Andra viktiga åtgärder i blåplanen, dvs det som rör våra vatten på och runt ön är det samarbete som har startats mellan de kommuner som gränsar till Lilla Värtan. Gemensamt ska man försöka lösa problem med exempelvis vattenkvalitet och nedskräpning. Den extra miljon som lades till i budgetarbetets slutskede för att kunna städa bottnarna runt Lidingös stränder är mycket välkommen!

Från Lidingöpartiets sida finner vi att såväl den föreslagna budgeten för 2022 som planen för kommande år är väl avvägd i förhållande till behov och resurser. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och planåren 2023-24.

Evelyn Lewandrowski  om kultur- och fritidsnämndens budget 2022

Trots bestående exceptionella förhållanden på grund av Covid 19-pandemin har kultur- och fritidsverksamheten hållit fanan högt. Vi har återigen fått ”laga efter läge” och jag vill gärna ge förvaltningen en stor eloge för sin uppfinningsrikedom och ansträngningar att hålla viktiga verksamheter i gång när det varit görligt.

Målsättningen från både nämnd och förvaltning har varit att försöka tillmötesgå Lidingöbornas behov i så stor utsträckning som möjligt – trots allt!

Jag är mycket stolt över att nämnden fattade beslutet att hålla biblioteket öppet under hela denna svåra period – något vi var ganska ensamma om i Sverige.

Mycket positivt har hänt och helt enligt planerna. Covidsituationen ljusnade och gav oss större ”svängrum”.  På idrottssidan hade vi glädjen att inviga Torsviks sporthall, en handbollshall i Gångsätra liksom Vallen med den efterlängtade 400-meters löparbanan. En fullstor fotbollsplan i konstgräs står klar i Dalénum. Förvaltningen söker med ljus och lykta efter lämplig plats för ytterligare en 11-mannaplan.

Dessutom pågår utredningar om kommande investeringar i fotbollsplaner av vilka behovet är mycket stort – bland annat vill vi se en renovering och utbyggnad av konstgräsplanen i Rudboda.

Simhallen börjar byggas 2022 i Dalénum, GT Vikingarna har fått möjlighet att uppföra en gymnastikhall i Bodal och arbetet med planering för ett idrottscampus i Högsätra går vidare.

Vi gläder oss mycket över kommande satsning på paraidrott så att idrottsintresset för personer med funktionsnedsättning uppmuntras och tillgodoses på bästa sätt.

Med anledning av nya regler i Djurskyddslagen som säger att spiltor måste ersättas av utrymmeskrävande boxar, önskar Lidingöpartiet tillmötesgå Stockby Ridskolas behov av att utöka sin mark.

Här vill jag gärna framföra ett varmt tack till alla våra fantastiska ledare = eldsjälar, som på egen tid och utan monetär ersättning visar ett storartat engagemang för våra barn och ungdomar inom olika idrotter.

———————–

Vad gäller kultursidan vill vi tacka för en fantastisk, generös och mångfacetterad Kulturvecka med något för alla! Den inleddes med en försenad invigning av Carl Milles skulpturgrupp ”Diana” som även fått ge sitt namn till trappan där skulpturerna står. Att detta blev verklighet känns fantastiskt! Förutom nämndens ordförande, inledningstalade Millesgårdens chef Onita Wass. Jag känner att denna betydelsefulla händelse ytterligare har förstärkt banden mellan Millesgården och Lidingö stad, vilket vi anser vara mycket viktigt.

De många och varierade kulturyttringarna visar att Stadshuset lever upp till epitetet Kulturhus och har givetvis den förmågan även när det inte är Kulturvecka, vilket också är avsikten.

Kulturstödet för unga som är till för att möjliggöra och förverkliga ungdomsdrivna projekt har blivivit en stor framgång.

Vi lägger stor kraft på att entusiasmera ungdomar mellan 13–20 år att engagera sig och stanna kvar i någon form av föreningsliv och inte minst att stötta ett kulturintresse. Att detta projekt är mycket lyckosamt bekräftades av konstutställningen BLANK med 25 unga deltagare som visades i Stadshuset nyligen.

Nu hoppas vi på ett normaliserat läge med öppna verksamheter som får Lidingöborna, och speciellt våra ungdomar, att trivas och må bra. Det handlar om tillgång till våra idrottsverksamheter av olika slag och återgången till den normalt sjudande verksamheten inom bland annat Musikskolan och Sagateatern. I sviterna av pandemins nedstängningar behöver kulturlivet stimulans och stöd. Vi har därför oförändrade terminsavgifter till båda dessa institutioner inför 2022.

I övrigt är det marginella avgiftsökningar som skett vad gäller Gångsätrabadet och Biblioteket som successivt kommer att återuppta sin viktiga och generösa verksamhet när läget så tillåter.

Lidingöpartiet ser med tillförsikt fram mot kommande budgetperiod med många, positiva satsningar både inom kultur och idrott – som alltid med Lidingöbornas bästa för ögonen!

Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut till budget 2022 och plan 2023–2024.

Göran Grahn om miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget 2022

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden har alltid varit en viktig nämnd för oss i Lidingöpartiet. Sedan nära 50 år har vi konsekvent drivit en restriktiv byggpolitik för att bevara Lidingös karaktär som grön trädgårdsstad och med väl tilltagna grönområden och naturreservat för rekreation för våra invånare och alla som besöker oss.

Med glädje konstaterar vi att även flera partier i majoriteten anslutit sig till denna hållning, och tillsammans har vi under mandatperioden lyckats ändra inriktning inom detta område. Eftersom vi är en ö är landytan begränsad, och varje förtätning eller byggprojekt ökar även behovet av förskolor, skolor och idrottsanläggningar.

Miljö- och Stadsbyggnadskontoret servar både Kommunstyrelsen och Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden med detaljplanering och myndighetsutövning som bygglov, miljö- och hälsokontroll m.m. Sedan en tid har även MSN visst budgetansvar för den del av verksamheten som närmast berör nämnden. Det mesta av myndighetsutövningen är dock taxe- eller avgiftsfinansierad. I årets budgetförslag finns en viss höjning i kombination med effektivisering för att täcka löneökningar m.m.

Bland pågående detaljplaner står vi nu inför antagande av planen för Högsätra idrottsområde där vi nu börjar komma ikapp det underskott på idrottsanläggningar som funnits en längre tid. En välbehövlig städning i planportföljen pågår för ändring eller avslutande av liggande planuppdrag där förutsättningarna har ändrats.

Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram pågår och en översyn av översiktsplanen kommer inom kort att påbörjas.

Hanteringen av bygglov är numera helt digitaliserad och sker effektivt och med stor kundnöjdhet. Med korrekt underlag kan ett bygglov beviljas snabbt, vilket även undertecknad erfarit under året som sökande.

Kontrollen av kemikaliehantering, hygien, dagvatten m.m. sker effektivt med fastlagda scheman för besök av våra tjänstemän. Även kontroll i samband med coronarestriktioner i butiker och restauranger har utförts av denna enhet. Våra innevånare skall kunna lita på att röra sig i en säker miljö i olika verksamheter i staden.

En effektiv, korrekt och rättssäker myndighetsutövning är ett viktigt mål för verksamheten.

I detta sammanhang vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare vid Miljö- och Stadsbyggnadskontoret för en god arbetsinsats under det gångna året.

Med detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2022 med plan 2023-24.