Lidingöpartiets vision och program för äldreomsorgen

Lidingöpartiet verkar för en äldreomsorg som bygger på valfrihet, flexibilitet, trygghet och hög kvalitet. För oss i Lidingöpartiet är det viktigt att verka för bibehållandet av balans avseende boende och omsorg i kommunal- respektive privat regi.

Vårt mål är att leva upp till våra äldres och deras anhörigas förväntningar och önskemål gällande trygghet och kvalitet på våra äldreboenden.

Viktigt för oss är att löpande och över tid ha en dialog med och lyssna på även nästkommande generation/-er.

Vi ser i dag att allt fler äldre vill ta ett större ansvar för sin situation. Majoriteten har tydliga önskemål om att bo kvar hemma så länge som det är möjligt. Därför är klar och lättfattlig information om vilka val och möjligheter som finns för mig och mina anhöriga mycket viktig. På kommunens hemsida ska det vara lätt att hitta vilka alternativ som erbjuds och hur man tar kontakt och väljer.

Vi är angelägna om och har fokus på bra stöd till anhöriga som vårdar sina närstående för att förbättra deras hälsa och livskvalitet samt förebygga isolering och utmattning.

För att upprätthålla och uppnå en god äldreomsorg verkar vi för att:

 • Hålla hög kvalitet i våra boenden.
 • Hålla hög kvalitet i vård i hemmet.

  För att uppnå detta behöver vi:
 • Motverka ensamhet och utanförskap genom olika aktiviteter och individuellt anpassade boendeformer som t.ex. trygghetsboenden.
 • Erbjuda par möjlighet till samboende.
 • Stödja och stå bakom även boendeformer för ”friska” äldre som vill bo tillsammans
 • Ge möjlighet till alla äldre, utifrån egna önskemål, till olika former av aktiviteter.
 • Stimulera fysisk aktivitet som motverkar depressioner samt ökar hälsa och välmående.
 • Erbjuda kulturella inslag i vardagen, utifrån egna val och önskemål, som stimulerar den intellektuella förmågan.
 • Prioritera kost- och måltidssituationen.  Förutom smakupplevelse, gemenskap och trivsam måltidsmiljö kan flera av åldrandets sjukdomar förebyggas om man äter ”rätt”.
 • Erbjuda välsmakande och varierad mat som är en viktig glädjekälla som bidrar till välbefinnande och god livskvalitet.
 • Hemlagad mat ger möjligheten att känna doften av maten och ger, förutom god aptit, en känsla av välbefinnande och kanske även en vilja till delaktighet i matlagningen.
 • Erbjuda delaktighet även vid val av menyer.
 • Skapa en vacker och trivsam hemmiljö även på våra boenden, som motverkar känslan av institution.
 • Ökat tekniskt stöd. Detta är, och  kommer att bli, än mer viktigt för kommande generationer. Teknik skapar mer tid för personlig kontakt, främjar säkerheten, ökar möjligheten till information och kommunikation samt inverkar positivt på  individens delaktighet och självständighet.
 • Säkerställa den personliga integriteten även vid ökad användning av tekniska och digitala hjälpmedel, robotar etc. på våra äldreboenden och i hemmen.
 • Förslags- och synpunktsbrevlådor på avdelningarna för boende och anhöriga att anonymt kunna meddela sina synpunkter och förslag liksom klagomål och beröm ”Ris & Ros” till ledningen för verksamheten.
 • Vårt mål är att all personal skall vara svenskspråkig inom hemtjänsten samt vård och omsorg och att personalen får fortlöpande vidareutbildning inom omsorgsområdet, t.ex. inom palliativ vård.

Föreningslivet, seniorklubbar m.m. på Lidingö utgör en mycket positiv kraft och vi är djupt tacksamma för alla ideella insatser som sker inom ramen för dessa verksamheter.

Vi i Lidingöpartiet vill, att föreningslivet ska ha stor delaktighet i nuvarande och framtida prioriteringar inom äldreomsorgen på ön.