Majoritetens övergripande handlingsprogram 2019-2022

Bakgrund

I majoriteten ingår förutom Lidingöpartiet även Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Majoritetsprogrammet är en överenskommelse mellan de fyra partierna.

Majoritetsprogram

Politikens uppgift är att tillhandahålla goda villkor, som möjliggör för människor att utvecklas till allt de kan och vill vara. Lidingö stad skall styras enligt de principerna som visas i figuren nedan och det skall få genomslag i stadens mål, policydokument, planer, varumärke och budgetdokument m.m.

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt‐, bad‐ och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som tillsammans med den tidiga villastads- och gårdsbebyggelsen skapar Lidingös särprägel.

Vi anser att det är grundläggande att ständigt verka för att hushålla med skattebetalarnas pengar och att det ska löna sig att arbeta. Vi ska säkerställa att staden fokuserar på rätt verksamheter och att dessa verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt med god kvalitet. Prioriteringar och effektivisering är verktyg för bättre hushållning.

Lidingö stads verksamhetsmål ses över för att stämma överens med de övergripande politiska målen som kan beskrivas enligt följande modell.

Lidingö står inför en period med större utmaningar. Ökade kostnader förväntas inte mötas av ökade skatteintäkter i samma omfattning som tidigare. Trots denna utmaning är vår målsättning att dels arbeta för en fortsatt förbättring av skola, vård och omsorg, dels att sänka skatten under innevarande mandatperiod, så att vi närmar oss nivån för de kommuner i Stockholms län som har lägst kommunalskattesats.

Vi ska

 • Sträva efter att under mandatperioden sänka skatten med 50 öre över tid med bibehållet 1 procent i överskottsmål. Exploateringsvinster räknas inte med i resultatet. Våra kärnområden skola, vård och omsorg ska prioriteras.
 • Se över stadens mål, policydokument, planer, varumärke och budgetdokument så att de är i linje med de övergripande politiska målen.

Skola och förskola

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på skola och förskola och veta att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet. Eleverna i skolorna på Lidingö har generellt höga meritvärden och i jämförelse med andra kommuner ligger Lidingös skolor i topp. Vi har som mål att Lidingös elever ska ha tillgång till Sveriges bästa skolor.

Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro, där varje skola har stor frihet att utforma sin verksamhet.

Hersby gymnasium är en bra skola men det finns förbättringspotential. Det är viktigt framöver att såväl bredd som spets erbjuds. Under mandatperioden kommer vi att initiera ett arbete för att öka Hersby gymnasiums attraktivitet bland de mest högpresterande eleverna.

Vi ska

 • Fortsätta arbetet med målsättningen – Lidingö – Sveriges bästa skolor. Målen är att Lidingös elever ska ha Sveriges högsta meritvärde och att alla elever ska gå ut med godkända betyg i alla ämnen vid grundskolans slut.
 • Tillse att barn, elever och personal har en trygg och inspirerande miljö.
 • Fortsätta förbättra lärarnas villkor, med fokus på lärarlöner och övriga stödresurser i skolan, för att behålla de lärare vi har och kunna attrahera nya lärare och skolledare till Lidingö.
 • Bygga ut Hersby skola, i samma stil som existerande huvudbyggnad, med ca 200 elevplatser.
 • Utveckla Hersby gymnasium till en av länets bästa gymnasieskolor.
 • Etablera en ny förskola i Dalénum.
 • Utveckla vuxenutbildningen och flexibel SFI så att elever och nyanlända snabbt lär sig svenska för att därigenom få arbete och bli självförsörjande.
 • Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet inom alla skolområden, med djupare analys och uppföljning, följt av tidigare åtgärder för att höja nivån på skolresultaten.
 • Fortsätta arbetet med att förbättra elevhälsan.
 • Fortsätta arbetet med att utveckla förskolan genom till exempel högre personaltäthet och där så är lämpligt mindre barngrupper.

Omsorg och stöd

Omsorgen om medborgarna och den upplevda servicen är viktig – oavsett vem som är huvudman för verksamheten. Utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor, i så stor uträckning de kan och förmår, vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv. Vi vill också, så långt det är möjligt och baserat på frivillighet, skapa förutsättningar för anhöriga och vänner att ge stöd till sina närstående. Självbestämmande och självständighet är två viktiga fundament och genom valfrihet ges människor möjlighet att fatta egna beslut. Dessutom bidrar konkurrensutsättning av välfärdstjänster till nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt.

Biståndsbeslut ska regelbundet omprövas så att medborgare får rätt insats utifrån aktuella behov. Uppföljning av verksamheternas kvalitet och kostnadseffektivitet ska stärkas, både avseende kommunala och fristående utförare.

Vi ska

 • Fortsätta att fokusera på missbruksproblematiken bland ungdomar på Lidingö. Det behövs därför fortsatt arbete med förebyggande och uppsökande verksamhet.
 • Prioritera uppsökande insatser av fältkuratorer och samarbete med polis och frivilligorganisationer.
 • Fortsätta satsa på det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer, inklusive hedersvåld.
 • Förstärka arbetet för att så få som möjligt ska vara beroende av försörjningsstöd.
 • Låta bygga ett nytt trygghetsboende med hyresrätt som komplement till Tor.
 • Utreda det långsiktiga behovet och efterfrågan, jämfört med utbudet av olika boendeformer för äldre på Lidingö, samt ta fram en plan för bostadsförsörjningen av anpassade bostäder för äldre.
 • Fortsätta arbetet med att tillse att alla bostäder för Lidingöbor med funktionsvariationer håller god kvalitet.

Trafik, kommunikation och stadens tillgångar

Lidingöborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen av olika trafikslag – bil, cykel, båt, fotgängare och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Lidingö med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen även fortsatt kommer att svara för en viktig del av transportbehovet.

Landstinget är huvudman för kollektivtrafiken på Lidingö, men vi vill tydligt driva frågan om förbättrade kommunikationer för lidingöborna och alla som arbetar på och besöker Lidingö.

Vi vill ha goda tvärförbindelser i kollektivtrafiken mellan norra och södra ön och högre turtäthet i kollektivtrafiken på ön. Vi vill även verka för en utvecklad pendelbåtstrafik från Gåshaga och Dalénum, samt underlätta för ytterligare knutpunkter.

Staden har ett stort antal fastigheter och dessa ska underhållas och skötas väl. När behov har förändrats och fastigheterna inte längre används ska möjligheten till en försäljning utvärderas med beaktande av långsiktiga behov.

Vi ska

 • Genomföra projektet att bygga Lilla Lidingöbron.
 • Utreda förutsättningarna för en planskild korsning i Skärsätra.
 • Driva frågan gentemot Landstinget om en sammankoppling av Lidingöbanan med Spårväg City.
 • Driva frågan gentemot Landstinget om bättre tvärförbindelser, bättre passning mellan olika trafikslag och högre turtäthet i kollektivtrafiken.
 • Revidera stadens parkeringsnorm. Varje ny eller ändrad fastighet skall ha parkeringsplatser som motsvarar behoven för boende och verksamheter på fastigheten.
 • Driva frågan gentemot staten för att ta bort biltullarna vid Ropsten så att lidingöborna kan lämna och hämta samt infartsparkera vid kollektivtrafiken.
 • Initiera en förstudie tillsammans med Landstinget för att bedöma kostnader och nyttor för att dra om Lidingöbanan via Lidingö Centrum. I förstudien skall även ingå möjligheten att däcka över Torsviksdiket.
 • Ta fram en ny trafikpolicy som är neutral mellan trafikslagen och därmed underlättar resandet för Lidingöborna.
 • Förbättra snöröjningen
 • Ta fram en 10 års-plan för stadens fastigheter avseende underhåll och nyttjande.

Miljö

Lidingö har länge arbetat aktivt med miljöfrågor, både vad gäller stadens egna verksamheter och vad gäller skydd av vår naturmiljö. Vi vill fortsätta arbetet med att skapa en bättre vattenkvalitet kring vår ö och säkerställa en långsiktigt hållbar ekologisk status.

Vi ska:

 • Uppmuntra till och underlätta för en laddningsinfrastruktur för elfordon.
 • Ge förutsättningar för sopsortering och återvinning av hushållssopor.
 • Ta fram en ny skogsskötselplan med fokus på rekreation och naturvärden, där grundprincipen ska vara fortsatt skogsmoratorium.
 • Fortsätta arbetet med att säkerställa vattenkvaliteten i Kottlasjön.
 • Fortsätta att arbeta för en god miljö.

Byggpolitik och närmiljö

Vår omedelbara närhet till Stockholm med alla sina storstadskvaliteter gör det extra värdefullt, såväl för oss som bor här som för övriga boende i Stockholmsområdet, att bevara Lidingös unika särprägel. Vi har inte som mål att Lidingös invånarantal skall öka. Vi skall exploatera försiktigt för att komplettera existerande bebyggelse där boendemiljön behöver förbättras.

Det har under lång tid byggts många mindre bostäder på Lidingö. Balansen behöver successivt återställas och fler större lägenheter, radhus och villor behövs, vilket bör prioriteras vid eventuell nybyggnation. Detta skapar goda förutsättningar för familjer att bo på ön.

Lidingö centrum skall vara småskaligt och tillhandahålla god närservice för Lidingöborna. Utvecklingen av centrum måste ses i ljuset av ökad e-handel och den nya gallerian som kommer att byggas i Värtahamnen. Vi vill i samarbete med fastighetsägaren arbeta för att komplettera Lidingö centrum med fler lokaler, restauranger och caféer, samt ett mindre antal bostäder. De nya byggnaderna bör ta särskild hänsyn till och harmoniera med den närliggande ursprungliga villastads- och centrumbebyggelsen från förra sekelskiftet.

Vi ska:

 • Säkerställa att exploateringsprojekt på stadens mark alltid går med ekonomiskt överskott, dock inte på bekostnad av viktiga värden såsom boendemiljö, arkitektur mm.
 • Arbeta med planeringen av Lidingö Centrum tillsammans med ägaren i syfte att säkerställa öppenheten och småskaligheten.
 • Se till att gröna ytor fredas från ny bebyggelse.
 • Ta fram en ny detaljplan för Rudboda centrum för en småskalig uppgradering.
 • Påbörja arbetet med utvecklingen av Högsätra, där arbetet med ny detaljplan för idrottsområdet ska prioriteras.
 • Påbörja arbetet med att utveckla Käppala centrum (ICA butiken och förskolan) på ett småskaligt sätt.
 • Starta planarbetet med ”Canada Bygg”-tomten med målet att tillskapa villafastigheter.
 • Låta Storholmen behålla sin nuvarande detaljplan, förutom en bevarandeplan för Slottet.
 • Säkerställa att Bergsätraberget förblir obebyggt.
 • Anställa en stadsarkitekt med uppdrag att värna Lidingös särart.
 • Aktualisera översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning med ett bevarandeperspektiv, inte ett exploateringsperspektiv.

Integration

Integrationsarbetets mål på Lidingö är att alla nyanlända så snabbt som möjligt ska få arbete och inkomst vilket ger dem makt över sina liv, gemenskap och känslan av att ingå i ett sammanhang och vara behövda.

De volontärinsatser som genomförs är av yttersta vikt och bidrar till att de som kommer till Lidingö som nyanlända eller ensamkommande får de sociala kontakter som inte kommunen kan bidra med, men som är helt nödvändiga för en lyckad integration. Det går inte att överskatta värdet av att nyanlända möts av Lidingöbor som frivilligt hjälper till.

Den första tiden på Lidingö som nyanländ ger oss en god möjlighet att vara tydliga med vad som gäller i Sverige, både vad gäller rättigheter och skyldigheter. Vi måste vara särskilt tydliga med vilka värderingar som gäller i fråga om jämställdhet, rätten att själv välja vänner såväl som livspartner, arbete, sexuell läggning och religionsfrihet, samt att alla förväntas försörja sig själva och sin familj.

Vi ska

 • Stötta civilsamhällets viktiga insatser för en god integration.
 • Göra en översyn av organisationen avseende integration och arbete för att möjliggöra ett effektivare integrationsarbete och högre sysselsättningsgrad.
 • Motverka hederskultur i alla dess former.
 • Se till att alla nyanlända ges en individuell utvecklingsplan med målet att arbeta och bli självförsörjande.
 • Se till att bidrag bara betalas ut om den som är bidragsberättigad fullgör sina utbildningar eller är aktivt arbetssökande.
 • Bibehålla 2-årsregeln som innebär att Lidingö stad tillhandahåller boende under två års tid för nyanlända. Därefter gäller samma villkor för nyanlända som för alla andra Lidingöbor.

Kultur och Fritid

Kultur, idrott och friluftsliv ger oss trygghet och gemenskap. Det stärker våra barns och ungdomars identitet och självförtroende, samt förebygger missbruk och brottslighet.  Majoritetens utgångspunkt är därför att staden ska stimulera den enskildes eget ansvar för att ta till sig kultur och aktivera sig i fritidsverksamheter.

Föreningslivet bidrar stort till Lidingös invånares hälsa och välmående. Deras insatser är förebyggande mot ohälsa och ger en meningsfull fritid för många barn och unga. Fokus från staden är bredd, inte elit, samt barn och unga upp till 20 år. Vi strävar även efter att våra insatser fördelas i stort lika mellan flickor och pojkar.

Vi vill utforma ett idrottspolitiskt program för Lidingö, där det ska framgå att Lidingö har en hög ambition, men också att det kräver deltagande från föreningar och klubbar – även gällande finansiering. När kommunen säkerställer fler idrottsanläggningar, måste de föreningar som nyttjar våra anläggningar öka sitt ekonomiska bidrag. Föreningslivet fungerar bäst när det har frihet att själva utveckla sin verksamhet – staden ska möjliggöra, inte styra.

Existerande idrottsanläggningar används i dag ineffektivt. Vi vill därför se över det ekonomiska styrsystemet. Hyrorna skall i större omfattning spegla kostnaderna för staden. Ökande kostnader för föreningslivet för höjda hyror skall fullt ut kompenseras med högre direkta bidrag. Vi vill fortsätta att verka för goda förutsättningar för Lidingös båtliv som är en viktig fritidsverksamhet för många på vår skärgårdsö.

Vi ska

 • Ta fram ett idrottspolitiskt program.
 • Ta fram ett kulturpolitiskt program.
 • Utveckla det nya biblioteket och stadshuset till en kulturell mötesplats för Lidingöborna.
 • På samma sätt som vi har en kulturchef, även inrätta en tjänst som idrottsansvarig.
 • Utveckla Lidingövallen och idrottscampus Högsätra i nära samarbete med föreningslivet.
 • Utveckla samarbetsformerna med våra idrottsföreningar och andra aktörer avseende nybyggnation, löpande drift och finansiering av idrottsanläggningar.
 • Bygga en simhall med en 25×25 meters huvudbassäng och arbeta aktivt för att attraherar besökare i alla åldrar. De löpande intäkterna skall i så hög grad som möjligt bidrar till att minska det årliga ekonomiska underskottet.
 • Ändra hyressättningen för fritidsanläggningar så de speglar kommunens kostnad. Föreningarnas ökande kostnader för existerande anläggningar kompenseras fullt ut med högre bidrag.
 • Ta fram en utvecklingsplan för ett rekreationsområde vid Lidingöbron mot Islinge när Lilla Lidingöbron är färdigbyggd.
 • Inventera olika platser på ön för att skapa en ny hamn för fritidsbåtar exempelvis vid Lidingöbron eller Dalénum.

Trygghet och Säkerhet

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, klotter och inbrott. Skadegörelse och klotter ska snabbt åtgärdas och så långt det är möjligt, betalas av gärningsmannen. Vi vill också stödja skolorna i det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak.

Kommunen kan med enkla medel påverka tryggheten i offentliga miljöer. Vi vill stödja frivilligorganisationer som genomför t ex nattvandring och grannsamverkan samt öka belysningen på våra gång- och cykelstråk.

Vi vill att Lidingö ska ha en lokal polisstation, bemannad med polis som har lokalkännedom.

Vi ska

 • Arbeta aktivt med det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Tiggeri ska inte vara ett sätt att försörja sig på Lidingö. Det är problematiskt att människor utnyttjas för tiggeri och människohandel. När en juridisk lösning finns på plats vill vi lyfta hur detta skall hanteras på Lidingö.
 • Stödja nattvandring och grannsamverkan.
 • Arbeta för ökad polisiär närvaro och poliser med lokalkännedom.
 • Utreda förutsättningarna för att anlita kommunala ordningsvakter.
 • Se över möjligheten att införa trygghetskameror.
 • Öka gatubelysningen.
 • Påbörja arbete med trygghetsvandringar.

Lokalt näringsliv

Politikens roll ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet.

Vi vill skapa förutsättningar för näringslivet att växa. Förutom att ge god kommunal service till näringslivet gäller det bland annat att skapa bra kommunikationer för såväl privata transporter som kollektivtrafik, inklusive båttrafik. Staden skall ge snabb och god service till näringslivet i alla handläggningsfrågor.

Kommunal verksamhet ska inte konkurrera med privata företag annat än när det gäller valfrihet inom skola, vård och omsorg. Den kommunala verksamheten ska konkurrensutsättas när detta är möjligt och bedöms gynna stadens invånare.

Lokalt företagande som bidrar till närservice, exempelvis i samband med nybyggnationerna i Högsätra, Rudboda och Lidingö Centrum, ska ges goda förutsättningar.

Vi ska

 • Revidera Näringslivskommitténs arbete till en bättre arbetsmodell mellan politiken, staden och det lokala näringslivet.
 • I samband med utvecklingsplanerna för Lidingö Centrum och Högsätra se över behovet av mindre kontor och företagslokaler.
 • Se över Stockby industriområde.