Lite mer om Lars Wickberg…

Jag är uppväxt på Lidingö och värdesätter den balans vi har mellan naturområden och bebyggelse, den är viktig att bevara. Att ha närheten till grönområden och kunna röra sig fritt i skog och mark är viktigt för ett hälsosamt liv. Min grundskole- och gymnasieutbildning är på Lidingöskolor, senare kompletterat med en civilekonomutbildning på Stockholms universitet   

 

Mitt yrkesliv började inom Salénrederierna för att sedan fortsätta inom SEB och Danske Bank. Jag har totalt 35 års erfarenhet inom Bank och Finans. Mina arbetsuppgifter inom bank- och finansområdet har varit inom praktiskt taget alla områden, men specifikt inom Cash Management.

Min yrkesbana har inneburit många kontakter inom företagsvärlden. Mina erfarenheter från näringslivet tror jag kan bidra med mycket värdefull kunskap även inom politiken.

Privat är jag en friluftsmänniska och är aktiv inom sjöliv, speciellt segling, med ett flertal Gotland Runt-starter och längre havsseglingar. Jag har utbildningar inom navigation och har arbetat som lärare. Skärgården har alltid varit en del av mitt liv och familjen har ett sommarställe på Sandhamn.

Inom politiken är jag speciellt intresserad av äldreomsorgen och byggpolitiken på ön, men tycker även att partiets övriga områden är viktiga frågor som vi skall driva framåt.    

Lidingöpartiet är fokuserade på Lidingöbornas och Lidingös bästa, det är därför jag är med i Lidingöpartiet. Det är det viktigt att vi bevarar grönområden och håller igen på byggandet av nya bostäder.

Storskaligt byggande leder till att grönområden måste tas i anspråk både för själva bostäderna och för tillkommande nödvändig infrastruktur. Prioriterat byggande bör ske till förmån för motions- och friluftsanläggningar, vilket bidrar till god hälsa, glädje och gemenskap.

Försäljningar/exploatering av viktig och värdefull mark som staden äger skall analyseras noggrant innan en eventuell försäljning eller exploatering sker. Marken måste behållas för att långsiktigt bevara vårt fina Lidingö med vacker natur och goda möjligheter till stimulerande rekreation för alla. Försäljning av mark får inte ske på grund av tillfälliga nedgångar i ekonomin.

Lidingö stad skall alltid sträva efter att ha en god ekonomi, vilketinnebär att alltid disponera skattemedel på vad invånarna önskar och att skatteuttaget skall samstämma med att servicenivån inte försämras för oss Lidingöbor.

Äldreomsorgen, itakt med att vår befolkning blir allt äldre ställs det högre krav på hur vi ordnar vårt samhälle för våra äldre. De äldre ska vara involverade i frågor som rör äldreomsorgen. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver omfattande kunskaper och personalen behöver mer uppskattning samt bättre förmåner. Dessa personer är de som skall ge våra äldre en värdig, trygg och glädjefylld ålderdom.  

Lidingö skall uppfattas som en attraktiv ö för näringslivet. Ett näringsliv med ett diversifierat utbud av varor och tjänster kommer att hjälpa till i klimatomställningen. Att Lidingö kan erbjuda de mest förekommande varor och tjänster kan bidra till en mer gynnsam trafiksituation och därmed ett mindre tryck på kollektivtrafiken och biltrafik in till Stockholm.

Pandemin har också inneburit en strukturomvandling med mer kontorsarbete i hemmamiljö, vilket också gynnsamt påverkat klimatet, med färre antal resor.