Vi sänker Lidingöbornas skatt med 20 öre

Effektivare verksamheter, större satsningar på kärnverksamheterna skola och omsorg samt lägre skatt. Det är huvuddragen i kommunstyrelsens förslag till budget för 2019. I förslaget som beslutas i kommunfullmäktige den 26 -27 november, formuleras den politiska viljeinriktningen i fyra punkter: en hållbar ekonomi, förstärkning av verksamheterna, en varsam byggpolitik och ett lyssnande ledarskap. Den sista budgeten för mandatperioden utgör startskottet för en nödvändig omstart för Lidingö stad där respekt och varsamhet för skattebetalarnas resurser och stadens kvalitet i ska stå i centrum.

I korthet kan den nya budgeten sammanfattas enligt följande:

  • Lidingöborna får lägre skattebörda med 20 öre, till föreslagna 18,29 kronor.
  • Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med mellan 1,9 % och 2, 8%.
  • Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2 %.
  • Pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 2 %.
  • Satsningar på sammantaget 42 miljoner kronor på vård, skola och omsorg.För att befästa den goda utvecklingen inom skolan och omsorgen föreslås fortsatta satsningar med totalt 42 miljoner kronor och höjningar av pengbeloppen på mellan 1,9 till 2,8 procent. Målet är att Lidingös elever ska ha Sveriges högsta betygspoäng. Ett systematiskt och aktivt arbete sker för att förverkliga detta mål. Det är centralt för att ge alla Lidingös unga en bra start i livet. I skolan ska läsa-räkna-skriva-satsningen fortsätta, även satsningen på läxhjälp trots att det statliga stödet försvinner. Satsningen på lärarnas arbetssituation och löner fortsätter. Under den senaste mandatperioden innebar det att lärarlönerna ökade med 15 procent. En nyhet för 2019 är att det inrättas ett system med kompetenscheckar riktad till personal inom pedagogisk omsorg, som ofta har svårt att delta i kommunövergripande kompetensutveckling.Lidingöborna ska känna sig trygga och självständiga i sitt dagliga liv oavsett ålder, förutsättningar och behov. Bra stöd och omsorg ger individen möjlighet att känna sammanhang, integritet och trygghet. Det är centralt att ha den enskilde individens perspektiv i centrum och finna vägar för samarbete, nyttja varandras kunskaper och erfarenheter.

    Det är viktigt att arbetet med att utveckla de äldres mat- och måltidssituation fortsätter. Den sociala samvaron runt matbordet har för många äldre stor betydelse för deras välbefinnande, tillsammans med en väl sammansatt kost.
    Från 1 januari införs valfrihet inom daglig verksamhet enligt LSS, vilket är en angelägen reform för att skapa valmöjligheter och flexibla lösningar för fler.

Utvecklingen med ökat bruk av droger och alkohol är bekymrande. Det är viktigt att hjälpa de unga Lidingöbor som hamnat snett bland annat genom ett nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis, myndigheter och frivilligorganisationer.

Lägre skattebörda är viktigt av flera skäl, inte minst eftersom det är de allra flesta hushålls största utgift under ett år. En lägre skatt ger också Lidingöborna möjlighet att själva i större utsträckning disponera de inkomster de förvärvat, vilket gör medborgarna i ett samhälle mindre sårbara för politiska nycker och mer självständiga gentemot den politiska makten.

Dessvärre medför den kommunala skatteutjämningen en stor belastning för Lidingös ekonomi. För 2019 kommer Lidingö betala 395 miljoner kronor till utjämningssystemet, vilket motsvarar cirka 2,40 kronor i kommunal utdebitering. Det drabbar Lidingöborna på ett orättvist sätt. Men trots det, kan Lidingöborna se fram emot lägre skatt 2019.

– Vi är glada att vi kan sänka skatten för Lidingöborna med hela 20 öre samtidigt som vi fortsätter att prioritera skolan och omsorgen. Det går att sänka skatten och satsa på kvalitet inom de kommunala verksamheterna. Det handlar om att ge Lidingöborna mer valuta för skattepengarna, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Sedan 2006 har kommunalskatten sänkts vid fem tidigare tillfällen, senast under2018 med 15 öre. Med förelaget om en ytterligare sänkning med 20 öre innebär det att skatten har sänkts med 1,08 kronor, från 19,37 kronor till föreslagna 18,29 kronor.

På Lidingö spelar förenings- och idrottslivet en viktig roll. Därför innehåller budgeten för 2019 ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ett starkare och livskraftigt föreningsliv för fler unga Lidingöbor.

– Vi är mycket måna om att idrotten kan fortsätta att engagera och aktivera Lidingöborna och att föreningarna ges rätt förutsättningar. Genom att ta ett större grepp över de många frågorna kring idrotten hoppas vi kunna medverka till bra lösningar för ett långsiktigt idrottsliv på Lidingö till gagn för såväl barn och unga som övriga aktiva, säger Daniel Källenfors, Birgitta Sköld och Carl-Johan Schiller.

Lidingö måste öka insatserna inom arbetsmarknadsområdet. Målet är att de nyanlända och Lidingöbor långt ifrån arbetsmarknaden snabbare ska komma in i studier, praktik, språkträning och arbete och bli självförsörjande. Välfärd är att stå på egna ben och ha pengar kvar i plånboken i slutet av månaden.

Kontaktuppgifter:

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M), 072-216 78 92
Birgitta Sköld, kommunalråd (LP), 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD), 076-187 83 30