LP+M+KD: Blanda inte ihop migrationspolitik och skattepolitik

onsdag 8 november 2017 09:44

Det är statens, inte kommunens, ansvar att ta hand om de personer som fyllt 18 år. Om regeringen hade prioriterat att finansiera dessa personers vistelse på Lidingö skulle vi givetvis ställa upp precis som vi gjort för asylsökande under 18 år. Men idag har stadens kostnader för integration ökat väsentligt, vilket finansieras av Lidingös skattebetalare. Det extra statliga bidrag vi nu får kommer gå till att täcka de extra kostnader vi redan har i dag för gruppen som fyllt 18 år. Den här frågan kan inte blandas ihop med att vi i majoritetens budgetförslag sänker skatten. Det är två helt olika frågor, med olika regelverk som inte kan sammanblandas. Det skriver de tre ledamöterna i omsorgs- och socialnämnden, Birgitta Sköld (LP), Anna-Britta Bergman (M) och Gunilla Dyfverman (KD), i denna artikel.

Ansvarstagande i migrationspolitiken ska inte sammanblandas med ansvarstagande i skattepolitiken.

Omsorgs- och socialnämnden har vid sitt oktobermöte 2017 fattat beslut om att vi fortsätter att arbeta på samma sätt som vi har gjort tidigare. Det innebär att vi anser att kommunen inte bör ta något ytterligare ansvar för de personer som fyllt 18 år. Det är statens ansvar. Givetvis känner vi stort medlidande med de personer som tvingas flytta då de fyller 18 år men det är följden av regeringens politik. De anses som vuxna och är då enligt lag, statens ansvar.

Många av dessa personer är i behov av stora stödinsatser. Inom ramen för de statliga anläggningsboendena anvisar och finansierar staten både boende, skola och det övriga stöd som kan behövas. Från Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna vill vi dock betona vikten av att dessa insatser stärks för att skynda på integrationen in i det svenska samhället.

Om regeringen hade prioriterat att finansiera dessa personers vistelse på Lidingö är vi givetvis beredda att ställa upp precis som vi gjort gällande asylsökande under 18 år. Så är dock inte fallet i nuläget. Att vi som kommun och med kommunala skatteintäkter skulle ta på oss ett utökat ansvar och stora extrakostnader för denna grupp är vare sig rimligt eller hållbart i längden. Enligt vår tolkning finns det heller inget lagstöd för det. Nämnden, staden och civilsamhället i övrigt tar redan i dag ett mycket stort ekonomiskt och mänskligt ansvar för integrationsfrågorna. Lidingö har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, tagit emot betydligt fler flyktingar än tidigare. Lidingö har tagit emot alla som anvisats. Därför har stadens kostnader för integration ökat väsentligt, vilket finansieras av Lidingös skattebetalare. Det extra statliga bidrag som vi nu kommer att få kommer att gå till att täcka de extra kostnader som vi redan i dag har för denna specifika grupp som fyllt 18 år.

De asylsökande personer som går i gymnasiet får ofta tillfälligt uppehållstillstånd. Om de då via egna kontakter skaffar eget boende på Lidingö så finns möjlighet att de kan gå kvar i gymnasiet.

Denna fråga kan inte blandas ihop med att vi i majoriteten i budgetförslaget sänker skatten. Det är två helt olika frågor med olika regelverk som inte kan sammanblandas. Vårt politiska ansvar mot våra medborgare som betalar kommunalskatt är att hushålla med resurserna på bästa tänkbara sätt.

Birgitta Sköld, ordförande i Omsorgs- och socialnämnden, LP
Anna-Britta Bergman, vice ordförande i Omsorgs- och socialnämnden, M
Gunilla Dyfverman, ledamot i Omsorgs- och socialnämnden, KD

Se Lidingösidan >>