Pressmeddelande: Våld i nära relationer

Lidingö stad – 2016-03-23 08:38 CET

Utsattheten för våld i den egna relationen är större på Lidingö än riksgenomsnittet och unga kvinnor är värst drabbade. Så många som 26 procent uppger att de utsatts för våld i en nuvarande eller en tidigare relation. Vanligast är psykiska och verbala trakasserier och kränkningar. Det visar en kartläggning av våldsutsatthet som Lidingö stad låtit genomföra.

Lidingö stad har genomfört en enkätundersökning bland kommunens invånare med frågor om utsatthet för våld i nära relation. I undersökningen skickades 3000 enkäter ut personer boende på Lidingö i åldrarna 18 – 84 år och svarsfrekvensen var 50 procent.

En dryg fjärdedel av Lidingöborna har utsatts för våld i nära relation någon gång i livet. Det gäller både pågående och tidigare relationer. Av de kvinnor som svarat på enkäten uppger nästan var tredje att de varit utsatta för våld medan utsattheten för män är lägre. Med våld avses både lindrigt och grovt fysiskt våld, sexuellt tvång och våld samt upprepade psykiska eller verbala kränkningar och trakasserier. Utsattheten är störst bland unga kvinnor. I åldersgruppen 18 – 29 år är det mer än dubbelt så vanligt att man utsättas för våld i den egna relationen än för äldre personer

– Lidingö stad arbetar aktivt mot våld i nära relationer och undersökningen är ett kvitto på att behovet av fortsatt våldsförebyggande arbete är stort. Sedan maj 2015 har staden en policy för arbetet mot våld i nära relationer och det genomförs ett utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten i arbetet med våldsoffer, säger Birgitta Sköld, kommunalråd och ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

– Det är ett viktigt mål i jämställdhetpolitiken att våld mot kvinnor ska upphöra helt och för att lyckas med det måste det offentliga nå ut till potentiella våldsutövare. Det finns mycket man kan göra i skolan och inom idrottsrörelsen för att påverka värderingar och attityder i de här frågorna, säger Erik Sundström, projektledare på omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad.

Enkäten genomfördes av marknads- och kommunikationsföretaget Markör AB. Frågorna är hämtade från Brottsförebyggande rådets årliga trygghetsundersökning.

För mer information

Erik Sundström, verksamhetsutvecklare
Tel: 072-223 53 35
erik.sundström@lidingo.se

Birgitta Sköld, kommunalråd (LP)
Tel: 08-731 46 36
birgitta.skold@lidingo.se