Birgitta Sköld (LP) om Mötesplats centrum

Mötesplats Centrum
För mig som ordförande i Omsorgs- och socialnämnden är det viktigt att vi är varsamma med skattebetalarnas pengar och att vi behandlar Lidingös medborgarna lika. Det finns ett beslut i Kommunstyrelsen om att renovera, bygga om och effektivisera stadshuset, samt att de förvaltningar som hyr lokaler utanför stadshuset, främst Omsorgs- och socialförvaltningen, ska ta hem dessa verksamheter till det nya stadshuset. Det beslutet bifölls av M, LP, KD, S och MP.

I dag finns Mötesplats centrum i anslutning till Seniorboendet Tor. Där finns 126 hyreslägenheter med 2-3 rum och kök.
Omsorgs- och socialförvaltningens årliga hyreskostnad för Mötesplats centrum är i dag lite drygt 1 mnkr. Till det tillkommer kostnad för personal. Förvaltningen har uppskattat att lokalen används till 20% av de boende på Tor och till 80% av öns övriga pensionärer.

Det är svårt att motivera att både ha en mötesplats i anslutning till Tor och en i stadshuset. Att busshållplatsen ligger i direkt anslutning till stadshuset tror vi underlättar för flertalet pensionärer från hela ön att ta sig till Stadshuset, för att besöka mötesplatsen, biblioteket, restaurangen, Ögruppens butik, vårdcentral mm. Det nya stadshuset ska vara en mångsidig mötesplats och erbjuda en kreativ miljö med flera olika aktiviteter för alla Lidingöbor. Det är även tänkt att olika grupper och Lidingöbor i olika åldrar ska kunna mötas över gränserna.
Birgitta Sköld, LP

Se inlägget på Lidingösidan:
>>Birgitta Sköld 2018-03-08 23:58

Därför flyttar Mötesplats centrum in i nya Stadshuset?

Lidingö Stadshus byggdes för fyrtio år sedan och är idag i behov av en omfattande upprustning. Ombyggnationen av Stadshuset är ett långsiktigt utvecklingsarbete för att möta framtiden. De kommande tio åren kommer stadsbilden i centrum att förändras. Bostäder ska byggas i närheten av Stadshuset, vilket medför att Stadshuset kommer att få en mer central plats i framtiden.

Vi bygger nu ett mer flexibelt, levande och öppet hus som kan användas mer yteffektivt och som stöttar vårt sätt att arbeta. Utöver stadens förvaltning kommer både interna och externa verksamheter att flytta in. Exempel på interna verksamheter är stadens bibliotek och delar av Ögruppen. I en förstudie gjordes en inventering av kommunala verksamheter som hyr lokaler externt. Man tittade också på vilka av dessa verksamheter som kan vara lämpliga att flytta till Stadshuset med tanke på läge och verksamhetens art. Mötesplats centrum är en verksamhet som passar mycket väl in i nya Stadshuset, just med tanke på läge och verksamhetens art.

Lidingöborna har länge efterfrågat en central träffpunkt. Vi vill skapa ett modernt och levande Stadshus för alla Lidingöbor. Att flytta in Mötesplats centrum i nya Stadshuset under 2019 ger oss möjlighet att skapa en levande mötesplats för öns äldre invånare 65+. Det innebär en ökad tillgänglighet och anpassade lokaler. Ansvariga chefer har träffat arkitekterna och varit med och utformat de nya lokalerna så att de ska vara anpassade och utformade för våra målgrupper. Vi ser det som en styrka att lokalerna kommer ha nära anslutning till annan service till exempel biblioteket och Stadshusdoktorn. De nya lokalarna ger dessutom goda förutsättningar att ytterligare utveckla verksamheten utifrån lidingöbornas behov.
Att flytta in Mötesplats centrum i det nya Stadshuset är ett beslut som redan är taget. Den nya mötesplatsen ska vara en levande och attraktiv träffpunkt för Lidingös äldre invånare och det är viktigt att vi skapar en mötesplats efter deras behov och önskemål.

Vi vet att det finns en oro hos några personer som bor på Tor om hur kommunikationerna kommer att fungera från Tor till Stadshuset. Vi kommer att lösa den frågan så att det fungerar bra för alla. Naturligtvis ska ingen bli strandsatt på grund av svårigheter att ta sig till Stadshuset. Vi förstår att den här förändringen kan väcka oro, det är helt naturligt. Vi kommer att fånga upp den oro och de frågeställningar som finns genom löpande informations- och dialogtillfällen. Vårt fokus är att genomföra flytten på ett välplanerat och tryggt sätt för alla berörda.

Birgitta Sköld, kommunalråd och ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP)

Se Lidingösidan:
>>Därför flyttar Mötesplats centrum in i nya Stadshuset?