Majoritetens budget för 2018

EN BUDGET FÖR FLER I ARBETE, DIGITALISERING OCH HÖGRE SKOLRESULTAT.

Majoriteten presenterar ett starkt budgetdirektiv där Lidingöbornas välfärd är i fokus med stora satsningar på skolan och omsorgen. Prioriterade satsningar sker även för att få fler personer som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden in i arbete, påskynda digitaliseringen, förstärka skolresultaten och tryggheten i omsorgen för äldre och socialt utsatta.

• Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2 procent
• Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2 procent
• Pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 2 procent
• Skattesänkning med fem öre. Ytterligare sänkningar är prioriterade i höstens budgetarbete

Stora satsningar
Budgetdirektiven för 2019 är mandatperiodens sista direktiv. Sedan förra valet har majoriteten genomfört stora satsningar som handlat om att stärka Lidingös skolor för att bli Sveriges bästa skolor med elever som når toppresultat och samtidigt höja kvaliteten i omsorgsverksamheterna kopplade till äldre och funktionshindrade.

Höjda pengbelopp för skolan
Majoriteten vill befästa framstegen och ta ytterligare kliv framåt. För 2019 vill majoriteten höja pengbeloppen för förskola och grundskola med 2 procent, medan pengbeloppen för Hersby gymnasieskola fastställs till de nivåer som föreslås inom den gemensamma gymnasieregionen.

Höjda pengbelopp för omsorgen
Majoriteten föreslår även en höjning av pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden med två procent. Likaså föreslår majoriteten att pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 2 procent.

Ökad konkurrenskraft och höjd kvalitet
Med dessa satsningar kan majoriteten fortsätta att förbättra konkurrenskraften och villkoren för Lidingös lärare och förskolepedagoger och samtidigt trygga en hög kvalitet och servicenivå för Lidingös äldre och personer med funktionshinder. Satsningarna tryggar även verksamheten inom socialtjänsten för att klara åtagandena vad det gäller familjehemsplaceringar, missbruksproblematik, relationsnära våld och mottagandet av nyanlända.

Stärkt arbetslinje
Majoriteten konstaterar att staten inte lyckats med sitt uppdrag för att få fler i arbete och sysselsättning. Lidingö måste därför öka insatserna inom arbetsmarkandsområdet. Majoriteten vill stärka arbetslinjen och gör därför en satsning på de personer som har det svårast att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Det handlar om nyanlända eller redan etablerade Lidingöbor som varit borta länge från arbetsmarknaden, saknar viss kompetens eller inte fullföljt gymnasieskolan. Målet är att de nyanlända och Lidingöbor långt ifrån arbetsmarknaden snabbare ska komma in i studier, praktik, språkträning och arbete och bli självförsörjande.

Förstärkt samarbete med näringslivet
För att fler Lidingöbor ska komma i arbete är samarbetet med Lidingös företagare viktigt. Majoriteten har tillsammans med näringslivet tagit fram en näringslivspolicy som antagits av fullmäktige och en handlingsplan har tagit fram. Med den nya handlingsplanen kan arbetet fortsätta med att förnya och förbättra möjligheterna för öns företagare att växa lönsamt och därmed, i förlängningen, skapa arbetstillfällen för fler Lidingöbor.

Satsning på digital verksamhetsutveckling
Lidingö har påbörjat digitaliseringen. Nu anser majoriteten att det är läge att göra en större satsning för att kunna ta ett digitalt utvecklingssprång. Det är i hög grad en strategisk satsning som kan få stora effekter. Därför satsar majoriteten 4,5 miljoner kronor för att på ett övergripande plan stödja och tillskjuta ytterligare kraft till den digitala verksamhetsutvecklingen. Inriktningen på arbetet är främst att frigöra resurser i verksamheterna och hitta nya sätt att arbeta. Flera spännande försök pågår runt om i Sverige som Lidingö kan dra nytta av.

Satsning på Lidingös idrottsliv
Idrotten spelar en central roll för många Lidingöbor. Antalet Lidingöbor som motionerar ökar. Det är positivt att fler unga Lidingöbor tar del av idrotts- och kulturverksamhet genom föreningslivet på Hälsans ö. Därför vill majoriteten öka föreningsbidragen till föreningarna för att skapa bättre möjligheter för fler att idrotta.

Planprogrammet för Högsätra kommer snart att godkännas av fullmäktige. När det väl är godkänt kommer majoriteten snarast påbörja arbetet med idrottsområdet i Högsätra. Majoriteten har skapat en möjlighet att påskynda processen och skapa ett attraktivt idrottsområde för Lidingöborna och Lidingös många idrottsföreningar som är verksamma i området. Majoriteten är mån om att idrottsklustret i Högsätra utvecklas till ett attraktivt område.

Majoriteten vill även påbörja arbetet med en idrottspolicy och se över behoven av och efterfrågan på idrottslokaler/anläggningar över hela ön. Majoriteten tänker även hålla vallöftet om att inviga en simhall senast 2021.

Ekonomiskt ansvarstagande och skattesänkning
Majoriteten har prioriterat det kommunala kärnuppdraget och har under mandatperioden kunnat genomföra stora satsningar på skolan och omsorgen. Samtidigt har avsevärda belopp av Lidingöbornas skattepengar – motsvarande drygt två kronor på den kommunala skattesatsen – gått vidare till andra kommuner via det orättvisa kommunala utjämningssystemet, den så kallade Robin Hood-skatten. Trots denna extra skattebelastning har staden genom hårda prioriteringar och ett dedikerat effektiviseringsarbete, kunnat visa upp överskott. Majoriteten ser därför utrymme i år igen för att minska på Lidingöbornas kommunala skattebörda och föreslår en skattesänkning med 5 öre. Ny kommunal skattesats vid bibehållen landstingsskatt blir då 18,44 kronor. Majoriteten är emellertid tydlig med att i det fortsatta budgetarbetet under hösten kommer ytterligare minskningar av Lidingöbornas skattebörda att prioriteras.

– Det är en mycket stark budget med rejäla satsningar för att förbättra resultaten i skolan och öka kvaliteten i omsorgen. Vi fortsätter även att minska Lidingöbornas skattebörda, vilket innebär att det blir mer lönsamt att arbeta och utbilda sig. Särskilt glada är vi över att i år kunna göra en stor strategisk satsning på digitalisering av stadens verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

– I juni kommer fullmäktige att godkänna planprogrammet för Högsätra. Det är ett mycket välkommet beslut och innebär att vi nu kan påbörja arbetet med att skapa ett attraktivt idrottsområde i Högsätra till glädje för alla Lidingöbor och idrottsföreningar, avslutar de tre kommunalråden.

Kontaktuppgifter: Anna Rheyneuclaudes, kommunstyrelsens ordförande (M), 073-079 30 50 Birgitta Sköld, kommunalråd (LP), 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD), 076-187 83 30

Se även debatt och kommentarer på Lidingösidan >>