LP+M+ KD: Detaljerat förslag om Lidingö centrum kommer i vår

Majoritetens förslag om en varsam och stilfull utbyggnad av Lidingö centrum! 


Utformningen av den blivande bebyggelsen på Centrumparkeringen bör göras i mer klassisk stil än vad som skissades i samrådsförslaget för den första etappen. Vi ser för oss tre mindre byggnader i fyra till fem våningsplan, där markplan utgörs av kommersiella lokaler, som mindre butiker, restauranger, caféer och en saluhall. Våningarna ovanför är större bostadslägenheter. Det skriver de tre medlemmarna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Fredrik Vinstock (M), Göran Grahn (LP) och Fredrik Ekman (KD) i denna artikel.

Efter att samrådsförfarandet avseende Centrum/Torsvik etapp 1 avslutades under hösten, har den politiska majoriteten bestående av Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna arbetat vidare med hur samrådsförslaget ska revideras inför granskningsskedet, som är nästa steg i detaljplaneprocessen. Vi har tagit utgångspunkt i de synpunkter som lämnades som ett särskilt yttrande av majoriteten vid beslutet om samråd, och synpunkter som kommit in under samrådet.

Vi ser positivt på den föreslagna bebyggelsen längs Odenvägen och på kvarteret Odens gård. Vi vill bevara det gamla posthuset (nuvarande Handelsbanken) eftersom det utgör en viktig historisk länk till den tidigare centrumbebyggelsen. Vi vill även bevara Pressbyråhuset, eftersom vi menar att det är viktigt att Vasatorget får behålla sin nuvarande öppna och luftiga känsla och att det behöver finnas fria siktlinjer från Stockholmsvägen mot den äldre centrumbebyggelsen på andra sidan Lejonvägen (Vasaborgen och Centralpalatset).

Flygvy mot väster.Flygvy mot väster.

Den föreslagna bebyggelsen på centrumparkeringen behöver brytas upp i fler och mindre byggnadskroppar för att uppnå den småskalighet som vi värnar om på Lidingö, och för att bättre harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen på andra sidan Lejonvägen. Med anledning av detta bör utformningen göras i en mer klassisk stil än vad som skisserades i samrådsförslaget.

Vi ser för oss tre mindre byggnader i fyra till fem våningsplan, där markplan utgörs av kommersiella lokaler och våningarna ovanför utgörs av större bostadslägenheter. Inriktningen på de kommersiella lokalerna bör huvudsakligen vara mindre butiker, restauranger och caféer, och gärna en saluhall i en av byggnaderna. Genom att bryta upp den föreslagna bebyggelsen i flera mindre enheter skapas utrymme för torgytor och uteserveringar som gör kvarteret mer levande och tillgängligt.

Saluhallen på det nya salutorget.Saluhallen på det nya salutorget.

Vi har nu instruerat Miljö- och stadsbyggnadskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna för projektet med den ovan skisserade inriktningen, och hur parkeringsbehovet för såväl bostäder som handel kan lösas genom ett garage under mark i kvarteret. När dessa frågor är färdigutredda avser vi att inleda diskussioner med berörda fastighetsägare och handlare i centrum, och därefter besluta hur projektet ska utvecklas vidare. Vi ser för oss att ett mer detaljerat förslag kan presenteras under våren tillsammans med en tidplan för granskning eller eventuellt förnyat samråd.

Fredrik Vinstock (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Göran Grahn (LP), vice ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Fredrik Ekman, (KD), ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Se vidare Lidingöbornas positiva kommentarer på Lidingösidan>>