Pressmeddelande: Klart med Lidingös nya politiska majoritet

Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har nu kommit överens om att bilda majoritet de kommande fyra åren. Därmed återkommer Liberalerna i majoriteten efter fyra år i opposition. I det gemensamma majoritetsprogrammet finns fyra viktiga prioriteringar som kommer att vara vägledande under mandatperioden: att stärka verksamheterna, en sund kommunal ekonomi, en varsam och balanserad byggpolitik samt en förbättrad dialog med Lidingöborna.

Majoritetens prioriteringar ligger på kommunens kärnområden inom skolan, vården och omsorgen samt på att värna sunda kommunala finanser. Lidingös unika värden med grönska och småskalig bebyggelse nära Stockholms innerstad ska bevaras för framtiden.

Majoriteten kommer att arbeta med fyra prioriterade områden under den kommande mandatperioden, vilka kommer att vara styrande i arbetet. Det handlar om:

  • Fokus på ekonomi, präglad av effektiv styrning, kostnadsmedvetenhet och god uppföljning.
  • Verksamheterna ska stärkas och utvecklas kontinuerligt. Skolan, vården och omsorgen ska ha tydliga mål som fokuserar på att stärka elevernas resultat i skolan, öka kvaliteten i omsorgen och ge stöd till de Lidingöbor är i behov av stöd.
  • Ett omtag i byggpolitiken där inriktningen ska vara att bevara Lidingös karaktär av småstad och skärgårdsö genom en varsam och balanserad utveckling och med infrastruktur som möter Lidingöbornas behov.
  • Ett mer transparent ledarskap där vi för dialog med Lidingöborna om avvägningar och prioriteringar av skattebetalarnas pengar. Ett ledarskap som lyssnar, för dialog och samarbetar med medborgarna, föreningslivet, näringslivet och Lidingös frivilligkrafter.

Stadsutvecklingen kommer att fokuseras till tre projekt under den kommande mandatperioden. Det handlar om Lidingö centrum, där de nya detaljplanerna tas fram i samverkan med den nya ägaren. Den nya majoriteten kommer även ta fram en ny detaljplan för Rudboda centrum i syfte att göra en småskalig uppgradering. Arbetet med Högsätra ska påbörjas, där en ny detaljplan för idrottsområdet ska prioriteras. Utöver dessa tre projekt ska Canada bygg-tomten planläggas för nya villafastigheter.

Under mandatperioden kommer staden att investera i en ny simhall samt i nära samarbete med Lidingös idrottsföreningar arbeta för att fler barn och unga ska kunna idrotta.

Nära sammankopplat med idrott är friluftsliv och rekreation i Lidingös skog och natur. Majoriteten kommer att ta fram en ny skogsskötselplan med fokus på rekreation och naturvärden, samt med fortsatt återhållsamhet när det gäller gallringsarbetet.

Moderaterna kommer att ha ordförandeposterna i kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Lidingöpartiet kommer att ha ordförandeposten i omsorgs- och socialnämnden, Liberalerna kommer att ha ordförandeposten i utbildningsnämnden och Kristdemokraterna kommer att ha ordförandeposten i teknik- och fastighetsnämnden.

  • En sund ekonomi och en effektiv verksamhet ger utrymme för satsningar på skolan, vården och omsorgen samtidigt som skatterna kan sänkas. Vi avser minska skattebördan under mandatperioden med 50 öre och det första steget med 20 öre sker i budgeten beslutas nu i november. Skatten är i dag onödigt hög och Lidingöborna skall få mer frihet att bestämma över sina liv. Majoritetsprogrammet säkrar även att byggpolitiken blir mer varsam och balanserad samt sker för att komplettera existerande bebyggelse där boendemiljön behöver förbättras, säger kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M).
  • Lidingöpartiet ser fram emot att fortsatt vara med och styra politiken med Lidingöbornas bästa i fokus. När det gäller omsorgs- och socialnämnden ska vi jobba för att lidingöborna ska vara trygga och självständiga i sitt dagliga liv oavsett ålder, funktionsnedsättning, förutsättningar och behov. Fokusområden kommer att vara ungdomars drogmissbruk, våld i nära relationer, digitalisering av verksamhet och processer inom vård- och omsorg, samt att öka valfriheten inom flera områden. Under mandatperioden kommer vi låta bygga ett nytt Tor, säger kommunalrådet Birgitta Sköld (LP).
  • Liberalerna kommer nu tillsammans med Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna att ta ansvar för Lidingös utveckling de kommande fyra åren. Jag är också glad över att Liberalerna åter får ansvaret för skolan och förskolan. En bra utbildning skapar möjligheter att växa och forma sitt eget liv och skolan på Lidingö ska utmana och stimulera eleverna så att lusten att lära hålls levande. Lärarna har en nyckelroll i det fortsatta arbetet för att förbättra skolan och öka kvaliteten. Stress och psykisk ohälsa bland barn är ett växande problem. Skolan ska vara en trygg plats och vi kommer förstärka elevhälsan och arbeta för en ännu bättre förskola, säger Amelie Tarschys Ingre (L), idag oppositionsråd.
  • Vi kristdemokrater ser fram emot att axla ansvaret för trafikpolitiken på Lidingö samt att förbättra skötseln av våra fastigheter. Lidingö stad är även en stor fastighetsägare och det är viktigt att dessa fastigheter är utformade på ett klokt och ändamålsenligt sätt och att de underhålls löpande för att frigöra så mycket resurser som möjligt till verksamheterna. Gällande trafikpolitiken på ön fattades ett antal beslut under förra mandatperioden som inte var bra. Vår ambition är att trafikpolitiken ska anpassas bättre efter Lidingöbornas önskemål och behov, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Det formella besluten om tillsättning av olika uppdrag fattas i kommunfullmäktige i december.

Presskontakt:
Daniel Källenfors (M)   
Mobil: 072-216 78
E-postadress: daniel.kallenfors@lidingo.se

Birgitta Sköld (LP)
Mobil: 070-327 64 20
E-postadress: birgitta.skold@lidingo.se

Amelie Tarschys Ingre (L)
Mobil: 073-079 35 81
E-postadress: amelie.tarschys.ingre@lidingo.se

Carl-Johan Schiller (KD)
Mobil: 076-187 83 30
E-postadress: carl-johan.schiller@lidingo.se

Majoritetsprogram 2018-2022 >>

Se Lidingösidan >>

Se Lidingösidan om majoritetsprogrammet >>