Demokratin på Lidingö står stark – oavsett vad Centerpartiet tycker

(Debattartikel på Lidingö Nyheter 8 april 2021)

Valresultatet 2018 ledde till att Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kunde bilda majoritet och att Centerpartiet hamnade i opposition. Detta är ett faktum som C ännu 2,5 år efter valdagen tycks ha svårt att förlika sig med. Gång på gång ifrågasätter Centerpartiet att lokaldemokratin på Lidingö fungerar. Det tar sig till och med uttryck i att de glömmer bort och ifrågasätter de politiska beslut som de själva varit med att fatta.

Att vara del av den politiska majoritet som styr Lidingö stad innebär ett nära arbete med kommunens tjänstemän, vilket är helt i enlighet med det uppdrag som vi har fått av väljarna och som sker i alla kommuner runt om i Sverige. Rent praktiskt sker detta samarbete i stadshusets lokaler där både stadens tjänstemän och folkvalda kommunalråd har sin huvudsakliga arbetsplats.

Efter ombyggnationen av stadshuset ligger i dag alla mötesrum i de offentliga delarna av stadshuset, medan det krävs passerkort för att komma in till förvaltningarna. Låsta arbetsplatser är en utveckling som vi ser i hela samhället och är en fråga både om arbetsmiljö och säkerhet. Mycket av det politiska arbetet sker i nämnderna, och där har de förtroendevalda möjlighet att ställa frågor.

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare där förvaltningscheferna får förutsättningar att leda och styra sina verksamheter. Om det skulle vara svängdörrar in till tjänstemännens skrivbord skulle både arbetsmiljön och effektiviteten riskera att försämras.

Därför är det enbart kommunalråd, oppositionsråd samt ordförande och vice ordförande i nämnder som har tillträde till stadshusets låsta delar. Samtliga i oppositionen har dock självklart tillgång till alla offentliga handlingar som den demokratiska processen kräver för att kunna bedriva fullskalig opposition, men genom andra kanaler än den direkt fysiska vid tjänstemännens respektive skrivbord. Som en jämförelse kan nämnas att oppositionsledaren i Sveriges riksdag inte har passerkort till Rosenbad.

Efter valet 2018 genomfördes en förhandling där M, LP, L och KD bildade majoritet och där respektive parti företräds av ett kommunalråd som gemensamt ansvarar för att hålla ihop majoritetsamarbetet.  I förhållande till sin storlek har Lidingö i dag få kommunalråd jämfört med andra kommuner.

Det uppstod också en livlig debatt om förslaget till ändrade politiska arvoden efter förra valet. Vi uppdrog därför åt en arvodeskommitté med företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige att utarbeta det förslag som vi har i dag. Centerpartiet tycks ha glömt bort att de inte bara deltog i denna kommitté utan även biföll det förslag som de nu är missnöjda med. Arvodeskommittén har också fått i uppdrag att i god tid inför nästa mandatperiod bereda frågan igen.

Vi i majoriteten tror i grunden på den representativa demokratin. I Lidingö stad finns därför medborgarforum, olika former av medborgardialoger och vi jobbar kontinuerligt med att stärka demokratin och dialogen med medborgarna.

Demokratin på Lidingö står stark. Den demokratiska processen är på intet sätt hotad, utan Centerpartiets återkommande insändare i frågan är inget annat än ett uttryck för deras besvikelse över valresultatet i kommunalvalet 2018.

2022 är det val igen och Lidingöborna kommer att rösta på det parti man har störst förtroende för.  Fram till dess vore det en välgärning för debattnivån på Lidingö om C fokuserade på sakfrågor och att utveckla sin egen politik i stället för att ägna sig åt smutskastning och skrämselpropaganda.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden