Förslag till ny äldreomsorgslag

Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden

✅ FÖRSLAG TILL NY ÄLDREOMSORGSLAG

Ett förslag till ny äldreomsorgslag presenterades 28 juni. Förslaget ska nu ut på remiss.

Jag och förvaltningen ska med stort intresse läsa hela utredningen för att se om det finns några riktigt bra förslag som vi kan ta till oss redan nu för att öka kvaliteten ytterligare inom äldreomsorgen.
Vi kommer ta med det i det arbete som pågår genom det helhetsgrepp som tagits inom ramen för Omsorgs och boendekedjan.

Förslaget i korthet (källa: Socialdepartementet)

”På uppdtag av socialdepartementet har en särskild utredare, Olivia Wigzell haft uppdraget att sedan 2020 utreda en ny äldreomsorgslag.

Förslaget ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Lagen ska vara ett komplement till Socialtjänstlagen.

I lagförslaget föreslås mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt om att äldreomsorgen ska vara tillgänglig.

Förslaget innehåller också bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning, samt förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt. Lagen ska också reglera hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, det vill säga kopplat till insatser som beslutats för den äldre, och på kommunens nivå.

Övergripande bestämmelser i socialtjänstlagen ska även fortsatt gälla för äldreomsorgen. Befintliga bestämmelser om nationella minoriteter, minoritetsspråk och äldreomsorg ska flyttas till äldreomsorgslagen.

Lagens övergripande bestämmelser ger kommunerna utrymme att utifrån en lokal kontext utforma verksamheten så att de når lagens mål”.

Birgitta Sköld, LP
Ordförande i Omsorgs och socialnämnden