Fyrpartiöverenskommelse om att utreda Lidingöhems framtid

Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Centerpartiet enats om att lägga fram direktiv för att utreda Lidingöhems framtid. Det handlar om att värdera bolagets fastighetsbestånd, dess underhållsbehov samt bolagets byggrätter. Staden ska även fortsättningsvis säkerställa sitt bostadssociala ansvar.

För att kunna fatta beslut om framtiden för Lidingöhem behöver vi få fram ett allsidigt och gediget underlag. Vi ska utgå från en nulägesanalys kring bolagets verksamhet och drift. För att säkerställa att Lidingöbornas tillgångar tillvaratas på bästa möjliga sätt ska utredningen presentera olika handlingsalternativ. Till utredningen ska även fogas en ekonomisk och verksamhetsmässig konsekvensbeskrivning för såväl Lidingöhem som staden.

Vi kommer även fortsättningsvis ta vårt bostadssociala ansvar. På Lidingö ska det finnas bostäder till socialt eller medicinskt utsatta personer, men även till nyanlända invandrare samt yngre och äldre Lidingöbor. Därför ska utredningen redovisa konsekvenser för Lidingös förmåga att säkerställa detta bostadssociala uppdrag även i framtiden.

Lidingö har ett stort investeringsbehov de närmaste åren. Det handlar om boenden anpassade för Lidingös äldre och kapacitetshöjande investeringar i lokaler för skolan, det vill säga investeringar för att kunna möta den demografiska utvecklingen samt underhåll av befintliga fastigheter. Utöver detta har beslut fattats om att bygga en ny bro. Många Lidingöbor uttrycker också önskemål om en ny simanläggning och en eventuell tidigareläggning av överdäckningen i Torsvik. Sammantaget överstiger Lidingös investeringsbehov de närmaste åren en miljard kronor.

Det kraftigt ökade investeringarna tillsammans med de stora belopp som årligen försvinner iväg till Göteborg och Malmö i det interkommunala utjämningssystemet, gör att lånefinansierade investeringar riskerar att gröpa ur resurserna till kärnverksamheterna. För att undvika detta behöver stadens verksamheter blir mer effektiva och vi behöver se över tillgångarna i Lidingöhem för att utröna vilka värden som finns idag och om det eventuellt kan finnas dolda värden.

Oavsett var processen landar och vilka beslut vi tar i framtiden måste vi veta att vi hanterar skattebetalarnas tillgångar på ett bra sätt och inte äventyrer dessa värden.

  • Vi fyra partier är överens om att detta är mycket viktigt uppdrag. Med denna överenskommelse kommer vi få fram ett allsidigt och gediget underlag så att vi kan fatta ett ansvarsfullt och långsiktigt beslut kring Lidingöhems framtid., säger de fyra partiernas företrädare Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Birgitta Sköld, Carl-Johan Schiller och Christer Mohlin i ett gemensamt uttalande.

Fakta Lidingöhem AB

Lidingöhem bildades 1946 genom Stiftelsen Lidingö stads Hyresbostäder och Stiftelsen Lidingö stads Pensionärshem. Lidingöhem äger idag obebyggda och bebyggda fastigheter med bostäder och lokaler för uthyrning. Bolaget äger och förvaltar ca 530 lägenheter och 70 lokaler på Lidingö. Majoriteten av bostäderna ligger på centrala Lidingö och drygt hälften är seniorboenden för personer över 70 år. Bolaget är sedan den 1 januari 2011 underställd den så kallade Allbolagen som innebär att bolaget skall drivas på samma affärsmässiga principer som ett privat fastighetsbolag.

Kontaktuppgifter:

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50

Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56

Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79

Christer Mohlin (C) ordförande Centerpartiet, 070- 791 71 03