Långsiktig satsning för ett aktivt idrottsliv på Lidingö

onsdag 10 oktober 2018 18:00

Föreningslivet bidrar stort till Lidingös invånares hälsa och välmående. Deras insatser bidrar till att förebygga ohälsa och alkohol- och drogmissbruk, samt bidrar till en meningsfull fritid för många barn och unga.

Vi vill utforma ett idrottspolitiskt program för Lidingö, där det ska framgå att Lidingö har en hög ambition, men också att det kräver finansiellt deltagande från föreningar och klubbar. Idrottslivet fungerar bäst när det har frihet att själva utveckla sin verksamhet – staden ska möjliggöra, inte styra. Fokus från staden är bredd, inte elit, samt barn och unga upp till 20 år. Vi strävar även efter att våra insatser fördelas lika mellan flickor och pojkar.

Ett problem är att existerande idrottsanläggningar används ineffektivt. Vi vill därför reformera det ekonomiska styrsystemet. Hyrorna skall i större omfattning spegla stadens kostnader. De ökande kostnaderna som föreningslivet därmed får skall fullt ut kompenseras med högre direkta bidrag till de föreningar som nyttjar lokalerna/anläggningarna. Då får föreningarna större frihet hur det skall hantera sina resurser i stället för att de får dolda subventioner i form av anläggningar.

Vi står inför omfattande investeringar i idrottslivet på Lidingö. Mest känt är kanske satsningen på en ny simhall till en kostnad av ca 275 miljoner men vi planerar även för en utbyggnad av Vallen och Högsätra idrottsområde. Det finns diskussioner om en ny ishockeyhall, en multisporthall och en inomhusfotbollshall mm.

Vad vi redan nu vet är att resurser för att finansiera alla dessa anläggningar inte finns inom Lidingö stad. Investeringsvolymerna närmar sig 700 miljoner kronor om man summerar ihop önskemålen. Ska vi tillsammans möjliggöra för fler unga Lidingöbor att ägna sig åt sin fritid måste det offentliga och privata samverka. Föreningslivslivet på Lidingö har en lång historia av att bidra såväl med ideellt arbete som med kapital för att skapa bättre möjligheter för öns unga. Redan nu bär många föreningar hela sin kostnad själv medan andra föreningar förlitar sig till mycket stor omfattning på bidrag från skattebetalarna. För att kunna få ett ännu bredare utbud för nya hallar måste föreningslivet ta ett större finansiellt än ansvar för nya anläggningar. Det är i samverkan mellan staden och föreningslivet vi kan nå ett bra utfall.

För att förbättra dialogen och koordinationen kommer vi att utse en idrottschef inom kommunen som får ansvaret att samordna stadens roller. Idrottslivet har varit för styvmoderligt behandlad under lång tid och staden måste hantera idrotten på ett professionellt och strategiskt hållbart sätt.

Daniel Källenfors (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller(KD)

se Lidingösidan >>