Lidingömajoriteten vill ha kameraövervakning för ökad trygghet

Kameror ökar trygghet och minskar brott

Lidingömajoriteten vill göra allt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i det offentliga rummet. Därför ansökte Lidingö stad nyligen om att sätta upp trygghetskameror på försök på sju platser på Lidingö. Förhoppningen är att det både ska öka tryggheten och lösa fler brott.

Kamerabevakning har länge varit något som är vanligt i andra länder, men ovanligt i Sverige. En del har till och med ifrågasatt om trygghetskameror har någon effekt för att skapa trygghet och lösa brott. När Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utvärderade några av de försök som gjorts skrev de följande:

”I tre av fem försök identifierades tecken på ökad trygghet; ökad trygghet framkom i försök i Malmö och Helsingborg (Brå 2003), samt i Landskrona (2009).”

I BRÅ:s rapport om ”Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen” (2013) konstaterar man att: Medborgarplatsen hör till de platser där de anmälda brotten minskat”. Personrånen minskade med 70 %, misshandelsbrotten med 40 % och sexualbrotten med 50 %. Alla brott minskade med 31 % under den tid man hade kamerabevakning. I 23 ärenden användes film från trygghetskamerorna och i tre av domarna bedömdes filmen ha haft särskilt stor betydelse för den fällande domen.

Det är några av flera exempel där trygghetskameror tillsammans med andra insatser har gett effekt. Dessutom är acceptansen för kamerabevakning hög bland allmänheten. Redan år 2002 accepterade hela 75 % av svenska folket kameror på gator och torg. Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv tydlig effekt på egendomsbrott som stöld och skadegörelse. Sedan 2002 har antalet ”utomhusbrott” på Lidingö (misshandel, våldtäkt, personrån, väskryckning och klotter) trefaldigats per invånare enligt BRÅ:s statistik.

Lidingömajoriteten anser att vi behöver göra allt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i det offentliga rummet. I det arbetet har trygghetskameror en roll att fylla.

Lidingömajoriteten består Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.