Lidingö stads tiggeriförbud återigen godkänt i domstol

Tre kommuners införda förbud mot tiggeri strider inte mot lag

Förvaltningsrätten har i tre avgöranden rörande Lidingö, Danderyd och Täby kommuner, prövat frågan om kommuners möjligheter att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri m.m. Domstolen har i målen funnit att de berörda kommunernas förbud mot passiv och aktiv insamling av bl.a. pengar på angivna platser i kommunen inte ska upphävas.

Lidingö

Förvaltningsrätten har i målet 22051-19 funnit att det klagandena fört fram inte medför att Lidingö stads beslut att på särskilt angivna platser i kommunen införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) strider mot lag eller annan författning eller att beslutet ska upphävas på någon annan grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen.

– Omständigheterna i målet påminner starkt om de som Högsta förvaltningsdomstolen prövade i det så kallade Vellinge-målet. Förvaltningsrätten har när det gäller beslutets förenlighet med ordningslagen, regeringsformen och Europakonventionen inte funnit skäl att göra en annan bedömning än Högsta förvaltningsdomstolen, säger chefsrådmannen Lars-Åke Johansson.