Öppet brev till Polisen om ökad polisnärvaro

Kommunal polis i Bergamo, Italien

Till
Nuvarande regionpolischef Stockholm Ulf Johansson
Tillträdande regionpolischef Stockholm Mats Löfving
Chef polisområde Stockholm city Erik Widstrand
Lokalpolisområdeschef Norrmalm Tobias Lövström

Vi är ledande företrädare för de politiska partierna lokalt på Lidingö och har sett hur polisens lokala närvaro på Lidingö förändrats under åren. Det har gått från en egen polisstation med ett 40-tal poliser till idag där polisen helt utgår från Stockholms innerstad.

Ett syfte med omorganisationen av polisen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Medborgarlöftena och samverkan med kommunen samt civilsamhället är en viktig del i detta, men en grundtanke var även att poliser skulle vara mer närvarande lokalt. För att uppnå detta vill vi att antalet områdespoliser blir fler på Lidingö.

Polisen vet bäst hur de organiserar sitt arbete, men vår uppfattning är att de lokala områdespoliserna är väsentliga i det brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet. De har möjlighet att arbeta med kontakt- och förtroendeskapande arbete på Lidingö utifrån våra lokala problem. De kan vara synliga och bygga upp stor lokalkännedom och kunskap. Med denna lokalkunskap kan de, i samverkan med andra förebyggande insatser, tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna snett och koppla in socialtjänsten. Men också få en tydligare bild av kriminaliteten på Lidingö.

Områdespoliser har möjlighet att bli välkända profiler och med sin närvaro öka känslan av trygghet i samhället. De bör därför ha en nära och regelbunden kontakt med Lidingöborna. Nuvarande kommunpolis bedriver ett mycket aktivt arbete på just detta sätt, men hans tid räcker tyvärr inte till. Han behöver fler kollegor som kan utföra samma viktiga arbete.

På Lidingö är narkotika och droger ett återkommande problem bland unga. Det förebyggande arbetet är grunden för att vända utvecklingen. Bra åtgärder finns i samverkansöverenskommelsen, där både kommun och polis gör viktiga insatser. Det arbetet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Vi ser dock att fler lokala områdespoliser behövs för att få större framgång i arbetet.

Under sommaren har Lidingö drabbats av flera ungdomsrån och en dödsskjutning. Det är helt oacceptabelt och ett gemensamt och stärkt arbete behövs mellan kommun, stat och polis för att förebygga och minska brottslighet samt stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten. I detta arbete ser vi också att fler områdespoliser som är synliga och har lokalkunskap är ett viktigt och nödvändigt verktyg.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Patrik Buddgård (C), gruppledare Centerpartiet Lidingö
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Daniel Larson (S), oppositionsråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd
Iréne Borgenvik (SD), gruppledare Sverigedemokraterna Lidingö
Patrik Sandström (MP), gruppledare Miljöpartiet Lidingö
Jonas Lundgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Lidingö

Kommentar från Lidingöpartiets ledning:

För Lidingöpartiets del skulle vi gärna se en lagändring så att det blev möjligt för kommuner att anställa egna poliser. Precis på samma sätt som det finns kommunala poliser i flera europeiska länder. I alla fall så länge svenska staten inte klarar av att bemanna med lokala poliser i tillräcklig omfattning, trots upprepade omorganisationer i syfte att öka den lokala polisnärvaron. Självklart skulle staten i så fall få vara med och medfinansiera de kommunala poliserna eftersom polisarbetet i Sverige i grunden är och bör vara ett statligt ansvar.