Tydlig borgerlig budgetsatsning på Lidingös kärnuppgifter

Lidingös borgerliga politiska majoritet presenterar idag tydliga budgetdirektiv med fokus på de kommunala kärnverksamheterna. Förstärkningarna riktas med precision in på förskolan, skolan samt omsorgen av Lidingös äldre och funktionsnedsatta. Pengbeloppen för förskola och skola höjs med tre procent, pengbeloppen för hemtjänsten, särskilda boenden och servicehus höjs med tre procent och pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med två procent.

Särskilda satsningar görs på barn och unga som far illa, sommarjobb för unga och på gymnasiets introduktionsprogram för att ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program. För de familjer som behöver stöd sänks egenavgiften till familjerådgivningen.

De centrala staberna och administrationen får ingen uppräkning, stadsledningskontoret får en sänkning med en procent medan anslagen räknas upp med en procent för omsorgs- och socialnämnden.

Under inledningen av 2015 har tillväxten åter tagit fart efter en överraskande dämpning i slutfasen av 2014. BNP-tillväxten beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Rikets skatteunderlag beräknas fortsätta att växa i god takt under 2016-2018. Men osäkerheterna är flera, exempelvis säkerhetspolitisk oro i vårt närområde och ett nytt, ovanligt läge med negativ styrränta och obefintlig inflation.

Det ekonomiska läget med ökad tillväxt i ekonomin gör att majoriteten kan göra förstärkningar på förskolan, skolan samt omsorgen av Lidingös äldre och funktionsnedsatta. Pengbeloppen för förskola och skola höjs med tre procent, pengbeloppen för hemtjänsten, särskilda boenden och servicehus höjs med tre procent och pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med två procent.

  • Det är mycket tillfredsställande att kunna lägga fram dessa budgetdirektiv som så tydligt riktar förstärkningar till förskolan, skolan och omsorgen trots att vi förlorar mycket skattepengar till den kommunala utjämningen. För att kunna säkra resurserna till våra kärnområden är det viktigt att ha balans i budgeten, men även att vi effektiva i vårt arbete. Därför lägger vi även ett effektiviseringsuppdrag för att säkerställa att resurserna går till rätt saker, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Den sammanlagda ekonomiska effekten av de senaste förändringarna i den kommunala utjämningen innebär att Lidingö stad kommer att betala drygt 80 miljoner kronor mer till utjämningssystemet, vilket motsvarar ca 55 öre i ökad kommunal utdebitering. Redan idag betalar Lidingö drygt 300 miljoner kronor per år netto till utjämningssystemet, vilket motsvarar ca 2 kr i kommunal utdebitering.

Pengbeloppen för omsorgs- och socialnämnden höjs med två respektive tre med procent gläder ordförande för omsorgs- och socialnämnden.

  • Den nya organisationen med sammanslagningen av stöd- och omsorgsnämnden med socialnämnden samt tillhörande förvaltningar har kommit långt med att på kort tid identifiera nya rutiner och struktur för att uppnå syftet; att inga personer som är i kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen ska hamna mellan stolarna samtidigt som vi ökar rättssäkerheten. Jag är glad att vi kan göra en riktad satsning på arbetet med barn och unga som far illa, eftersom vi ser att antalet unga som mår dåligt ökar på Lidingö, säger kommunalråd Birgitta Sköld (LP).

De centrala staberna och administrationen får ingen uppräkning nästa år, stadsledningskontoret får en sänkning med en procent medan anslagen räknas upp med en procent för omsorgs- och socialnämnden. Dessutom lägger majoriteten ett uppdrag om att genomlysa hela Lidingö stads verksamhet för att se över arbetssätt, organisation och hitta möjligheter att frigöra resurser genom effektivisering.

  • Resurserna ska läggas på det verksamhetsnära, på de äldre i omsorgen, på barnen i skolan och på personer med funktionsnedsättning, inte på ökad administration. Vi måste vara varsamma med skattebetalarnas pengar och se till att de läggs på de saker där vi ser de största behoven. Att vi nu möjliggör för fler unga att få sommarjobb, sänker egenavgiften till familjerådgivningen samt säkrar verksamheten på Lidingö museum är mycket viktigt. Med dessa direktiv tar vi steg mot en stad på rätt väg, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Majoriteten budgeterar med ett överskott på 29 miljoner kronor för att klara det finansiella målet om ett positivt resultat motsvarande en procent av verksamhens kostnader. För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionsnedsatta personer tillförs verksamheterna 45,7 miljoner kronor år 2016 och ytterligare 28,7 miljoner kronor år 2017. För planåren 2017 och 2018 räknas samtliga verksamheter upp med en procent per år.

Budgetdirektiven kommer upp för beslut i kommunstyrelsen den 1:a juni.

 

Kontaktuppgifter:

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50

Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56

Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79