Debatt på Lidingösidan: Lidingöpartiets syn på Sverigeförhandlingen

Lidingöpartiets utgångspunkt är, som vi redan framfört på kommunstyrelsens konferens den 15 februari, att alternativet med Lidingöbanan omdragen via Lidingö centrum till Ropsten måste återföras till förhandlingsbordet, inte minst eftersom den våldsamma kostnadsökningen för det alternativet ännu inte är förklarad på något sätt, men främst på grund av redan tidigare tagna och genomförda beslut och investeringar rörande Lidingös trafikförsörjning.

Vi utgår ifrån att Spårväg city till Ropsten skall färdigställas enligt tidigare utfästelser och i enlighet med de genomförandebeslut som redan tagits, bl.a. i landstingets trafiknämnd 2011-08-30 och som därefter bekräftats i Landstingsfullmäktiges beslut 2012-06-12, punkt 67, besluten finns att läsa på landstingets hemsida.

Som de flesta nog vet har den nya spårvagnsdepån i Aga redan byggts och dimensionerats för både Lidingöbanans och Spårvägs citys vagnpark, totalt cirka 25 vagnar, likaså har nya dubbelspår byggts längs Lidingöbanan för att klara den förtätade trafiken när spårvagnarna ska gå till Stockholms city. Alltsammans till en kostnad av närmare 2 miljarder.

Det är angeläget att Lidingö stad upplyser Sverigeförhandlingen om dessa förhållanden, som ett viktigt inspel i frågan om trafikval för Lidingö. Enligt vår uppfattning gjordes det valet redan 2009 när hela Lidingö kommunfullmäktige med dåvarande kommunalrådet Paul Lindquist i spetsen, godkände avtalet mellan Lidingö stad och Landstinget om Lidingöbanans modernisering och förberedelserna för Spårväg city, något som staden och landstinget nu också har infriat. Att nu plötsligt kasta om inriktningen på skattebetalarnas bekostnad vore direkt ansvarslöst och Lidingöpartiet är allvarligt oroade över att vissa partier och politiker ändå tycks vilja gå den vägen.

Lidingöpartiet kräver korten på bordet när det gäller den våldsamma kostnadsökningen för omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum till Ropsten. Lidingö stad kan inte bara stillatigande acceptera en kostnadsökning från 400 miljoner till 3 miljarder som lett till att alternativet med omdragen Lidingöbana via Lidingö centrum till Ropsten har kastats ut ur Sverigeförhandlingen på synnerligen oklara grunder. Vi anser dock att beloppet 400 miljoner var för lågt eftersom omdragning av banan också kräver en ny spårvägs-, gång-, cykel- och mopedbro. Rätt belopp för Lidingöbanealternativet torde därför ligga någonstans mellan 1,0 – 1,3 miljarder (500-600 miljoner för omdragningen av banan via centrum, 500-600 miljoner för en ny bro, gärna med dubbelspår för cirka 100 miljoner extra så man får en störningsfri trafik). Det vill säga under alla förhållanden högst hälften av vad tunnelbana kostar.

Lägre kostnad innebär också rimligen måttligare krav på bostadsbyggande på en kommun som redan är den femte mest tätbefolkade i hela landet! När Lidingöpartiet godkände spannet 1 700-3 000 nya lägenheter hade vi just det i bakhuvudet. När det gäller byggkostnad för spårväg, jämför gärna med att Sverigeförhandlingen på sin hemsida uppger att bygget av Spårväg syd (17 kilometer helt ny spårväg med 16 stycken nya stationer) bara kostar 247 miljoner per kilometer, mot omdragen Lidingöbana via Lidingö centrum 2,7 kilometer som plötsligt påstås kosta 1,1 miljard per kilometer eller tre miljarder totalt.

Att Sverigeförhandlingen (på vems uppdrag?) nu tittar på att dra om Lidingöbanan till Lidingö centrum och låta den klippas av där är lika stort slöseri med miljarderna som att bygga tunnelbana. För en sådan trafikuppgift bara inom Lidingö behövs ingen spårväg med jättedepå i Aga och nya dubbelspår och då är mer eller mindre hela summan två miljarder kastad i sjön! Kort och gott är det alltså Lidingöbanan omdragen via Lidingö centrum till Ropsten och vidare till Stockholms city som vi måste satsa på om vi tar ansvar för redan fattade beslut. Det ger också helt nya resmöjligheter för Lidingöborna, vilket tunnelbanan förlängd en station inte gör. Att sedan Stockholms stad vill pressa på Lidingö stad en tunnelbana under förespeglingen att det skulle ge plats för 2 000 extra bostäder i Ropsten är bara patetiskt och är bara ett sätta att försöka köra över Lidingöbornas självbestämmande. Var skulle dessa nya bostäder i Ropsten byggas? Under bilbron till Lidingö eller under tunnelbaneviadukten? Alla som begriper något förstår att detta är nonsens! Kan det byggas 2 000 ytterligare bostäder i Ropsten kan de byggas oavsett om det är tunnelbanan eller Lidingöbanan som går på en ny bro till Lidingö. Den befintliga bussterminalen i Ropsten kan vid behov byggas över med bostäder så att den blir både trivsammare och skyddad från väder och vind. Samma sak med dagens infartsparkering på grusplanen bort mot gamla Gasverket i Ropsten.

Med Lidingöbanan sammankopplad med Spårväg city får dessutom de boende på Ropstenssidan (och vi Lidingöbor) en alternativ färdväg mot Stockholms city istället för att bara hänvisas till en redan överfull tunnelbana som inte ger ett dyft i utökad transportkapacitet!

Slutligen, följande står att läsa på Sverigeförhandlingens hemsida sedan 2016-02-24, vilket visar att det på intet sätt är för sent att komma med nya krav på förhandlarna, t.ex. återförande av Lidingöbanan via Lidingö centrum till förhandlingsbordet, vilket är helt nödvändigt enligt Lidingöpartiets uppfattning!

”Nu har uppstartsmötet för förhandlingarna ägt rum och de första buden är överlämnade – vad händer nu?”.
”Berörda kommuner har fått 3-4 veckor på sig att reflektera över buden och höra av sig med frågor som de vill diskutera innan vi ses vid förhandlingsbordet i mars månad. I vissa fall, där underlaget från kommunerna inte har varit till fyllo, behöver vi bli överens om vilka uppgifter som ska ligga till grund för fortsatta diskussioner.”

Lidingö den 6 mars 2016

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet

Se Lars inlägg på Lidingösidan >>