Det är knappast LP som äventyrat Lidingö stads varumärke

Lidingöpartiet har agerat precis så som varje ansvarskännande parti måste göra när situationen blev som den blev. Därför är det minst sagt förvånande att Paul Lindquist, med sin långa erfarenhet som tidigare ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö, går ut och kritiserar det enda parti som utan partitaktiska överväganden tydligt stått upp för att värna Lidingö stads varumärke och goda rykte. Det skriver Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp i nedanstående debattartikel.

Lidingöpartiet hade egentligen inte ytterligare tänkt gå in i debatten om händelserna i tekniska förvaltningen. Stadsdirektören har nämligen nu vidtagit de åtgärder som vi ansåg nödvändiga. Tidigare kommunalrådet Paul Lindquists ifrågasättande av Lidingöpartiets politiska mognad här på Lidingösidan kan dock inte få stå oemotsagt.

Precis som Paul Lindquist, anser Lidingöpartiet att det är viktigt att medborgarna har förtroende för de folkvalda liksom för de tjänstemän som på de folkvaldas uppdrag verkställer politiska beslut. Bästa sättet att upprätthålla det förtroendet, menar Lidingöpartiet, är att agera tydligt och konsekvent när oegentligheter förekommit.

Vi blir därför minst sagt förvånade över att Paul Lindquist med sin långa erfarenhet som tidigare ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö, går ut och kritiserar det enda parti som utan partitaktiska överväganden tydligt stått upp för att värna Lidingö stads varumärke och goda rykte. Hur detta skulle kunna försvåra framtida rekrytering av chefer och andra tjänstemän till Lidingö stad har vi mycket svårt att förstå. De flesta anser nog att det är precis tvärtom!

En majoritet av Lidingöpartiets fullmäktigegrupp har, sedan revisorernas rapport blev offentlig i början av maj, haft uppfattningen att man saknat förtroende för den berörda förvaltningschefen, vilket vi självklart också har framfört till de närmast ansvariga i våra interna diskussioner inom majoriteten. De ansvariga har dock redan i ett tidigt skede (alldeles för tidigt enligt Lidingöpartiets uppfattning) valt att uttala fortsatt förtroende för förvaltningschefen i fråga. Ändringen i uppfattning kom först efter att protesterna blivit alltför starka och omfattande. Så hade det inte behövt bli och det är den senfärdigheten, inte Lidingöpartiet, som har äventyrat stadens varumärke.

Redan när frågan föredrogs som ett informationsärende på kommunstyrelsen tidigt under 2017 (frågan om förvaltningschefens framtid har dock aldrig varit ett beslutsärende i kommunstyrelsen eller i kommunstyrelsens arbetsutskott) ställde nämligen Lidingöpartiet frågan om inte de ansvariga borde avvakta med att förklara fortsatt förtroende för förvaltningschefen tills alla utredningar var klara. Denna vår synpunkt vann dock tyvärr inte gehör.

Lidingöpartiets fullmäktigegrupp menar alltså att Lidingöpartiet agerat precis så som varje ansvarskännande parti måste göra när situationen blev som den blev.

Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp

Se Lidingösidan Debatt >>