En trygg och säker omsorg till Lidingöborna

(Pressmeddelande från Lidingö stad 2021-09-30)

Fokus för budgeten 2022 för Omsorgs- och socialnämnden är att bibehålla och vidareutveckla de kvalitetshöjande insatser som påbörjades i 2021 års budget. Lidingöborna ska fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val.

hands-216982

De senaste årens höga tillväxt i svensk ekonomi, genomförda organisationsförändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete inom stadens förvaltningar har bidragit till ett bra ekonomiskt resultat för staden. Detta har möjliggjort att vi har kunnat prioritera våra kärnverksamheter, bland annat vård och omsorg.

Kommunstyrelsen bedömer att det finns möjlighet att tilldela kärnverksamheterna en ökad budgetram för att täcka pris- och löneökningar samt för flera prioriterade satsningar. Den enskilt största satsningen sker inom området barn och unga, med syfte att långsiktigt säkerställa hög kvalitet och rättssäker handläggning. Dessutom ges full kompensation om fler behöver stöd och hjälp inom vård och omsorg.

Nämndens budgetförslag innebär höga ambitionsnivåer avseende kvalitet i verksamheterna. Flera verksamheter har uppnått höga kvalitetsnivåer och dessa ska bibehållas, inom andra finns ambitionen att höja nivåerna. Kvalitetsnivåer följs över tid och i jämförelse med andra kommuner.

En trygg och säker omsorg och ett bra stöd till Lidingöbor är ett av stadens viktigaste ansvarsområden. Lidingöborna ska fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val och ska känna sig trygga och självständiga i sitt dagliga liv oavsett ålder, förutsättningar och behov, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för Omsorgs- och socialnämnden.

Exempel på satsningar för 2022 är bland annat kompetensutveckling, palliativ vård, demensförebyggande insatser, förebyggande arbete och utveckling av akademiska vård- och omsorgsboenden där forskning och evidens är en viktig faktor.

Nämnden fokuserar även kommande år på det förebyggande arbetet, med syfte att vid behov skjuta till pengar för mer omfattande insatser. Det gäller till exempel förebyggande stöd inom äldreomsorg, preventionsarbete för barn och unga samt fokus på ökad självförsörjning och minskat behov av ekonomiskt bistånd. Under 2022 ska riktlinjer för anhörigstöd för alla nämndens målgrupper tas fram.

För att motverka de ekonomiska följderna av en högre arbetslöshet krävs ett strikt fokus på att öka självförsörjningen och Lidingö stad kommer fortsatt att arbeta strukturerat för att stötta arbetslösa att snabbt hitta ett nytt arbete. Bostads- och arbetsmarknadskoordinatorernas uppdrag är en viktig del av arbetet för en ökad självförsörjning, med fortsatt strukturerat arbetsmarknadsfokus och ett nära samarbete med näringslivet på Lidingö för att få fler i sysselsättning.

Valmöjligheter har genom Lagen om valfrihet (LOV) länge funnits på Lidingö inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och familjerådgivning och daglig verksamhet enligt LSS samt personlig assistans och gruppbostad. Nämnden kommer även införa valfrihet inom boendestöd och växelvård.

Ett nytt funktionshinderpolitiskt program har tagits fram och kommer att implementeras 2022.

Under 2021 föreslås en ny omsorgs- och boendekedja för äldre, och det arbetet fortlöper under kommande år. Implementeringen kommer ske under lång tid för att säkerställa att Lidingös äldre ska kunna känna trygghet.

Utvecklingen med ökat bruk av droger och alkohol med våld och kriminalitet som följd är bekymrande. Att hjälpa unga Lidingöbor på glid är ett viktigt arbete som är fortsatt prioriterat, likaså arbetet med våld i nära relationer. Här blir arbetet kring Trygg uppväxt viktigt för att förebygga så barn och unga inte hamnar i svårigheter. Samverkan mellan skolan, socialtjänst, polisen och civilsamhället såsom nattvandrare, föräldrar, idrottsföreningar och näringslivet är viktigt att fortsätta utveckla.