Lidingö stads taltidning blir kvar

Pressmeddelande från Lidingö stad 2022-12-06

Nyligen uppmärksammades vi av Synskadades Riksförbund Lidingö samt av enskilda Lidingöbor om att taltidningen På tal om Lidingö var planerad att läggas ned. Som politiker tar vi fram övergripande direktiv och riktlinjer till stadens tjänstemän för hur vi önskar att staden styrs. Ibland kan man behöva göra justeringar och förtydliganden. Taltidningen är ett sådant fall och vi har därför beslutat att låta den leva kvar.

Vår ambition är att Lidingöborna ska få bästa möjliga service.

Taltidningen är en uppskattad och viktig tjänst för Lidingöbor med synsvårigheter. Den innehåller information från staden, nyhetssvep från Mitt i Lidingö och Lidingö Nyheter, familjenotiser, tips från talboksavdelningen och aktuell information från Synskadades Riksförbund. Även om det finns andra sätt för medborgare med synnedsättning att tillgodogöra sig denna information via nätet vet vi att många av de som använder sig av taltidningen är äldre som kanske inte haft synnedsättning någon längre tid, exempelvis till följd av grå starr. Inlärningskurvan för att använda sig av digitala hjälpmedel torde därmed vara både brant och kunna börja plötsligt. Därtill vet vi också att vi lever allt längre vilket gör att behovet av synhjälpmedel snarare torde komma att öka än minska framöver.

Taltidningen fyller därmed en viktig demokratisk funktion som inte enkelt kan ersättas av andra hjälpmedel. Att alla medborgare oavsett funktionshinder ges möjlighet att tillgodogöra sig information och delta i stadens aktiviteter är en grundbult i ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi anser att det är stadens skyldighet att säkerställa att varje medborgares rätt att ta del av information från staden tillgodoses.

Birgitta Sköld (LP), vice ordförande kommunstyrelsen och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Peter Lönnqvist (M), vice ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Suzanne Liljegren (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden