Lidingöpartiet om klimatfrågan

FN:s klimatkonferens i Glasgow har precis inletts och Lidingöpartiet vill passa på att redogöra för sitt ställningstagande i klimatfrågan. Vår utgångspunkt är att klimatfrågan måste genomsyra kommunens verksamhet i det vi kan påverka, baserat på IPCC:s slutsatser. 

Det kommer bli allt varmare framöver och extremväder mer vanligt förekommande. Att även Lidingö kan drabbas av svårigheter vid förändrat klimat och förändrat väder visade sig med all tydlighet vid sommarens stora översvämningar på ett flertal platser på ön. Klimatanpassning är därför nödvändig. 

Lidingöpartiet vill att staden skyndar på sin kartläggning av möjliga översvämnings- och erosionsplatser och tidigt vidtar motverkande åtgärder. Risker för skogsbränder måste också analyseras och handlingsplaner upprättas. Effektiva klimatanläggningar bör installeras på äldreboenden för att minska riskfylld påverkan för de äldre och personal vid långvariga värmeböljor. Dessutom ska barnen på våra förskolor skyddas från stark sol och värme vid lek utomhus. Även stadens infrastruktur måste värnas och förstärkas för att möta ett förändrat klimat.

Människan ligger bakom en stor del av klimatförändringarna och Lidingö bör dra sitt strå till stacken i klimatomställningen. För att inte urholka naturens egen förmåga att binda växthusgaser och för att ta hand om kraftigare nederbörd vill Lidingöpartiet bevara Lidingös skogar och grönområden. Vi vill utöka antalet naturreservat, bevara och återställa våtmarker och återplantera träd och annan grönska som påverkas vid olika byggprojekt.

Lidingöbornas största klimatpåverkan kommer från bilkörning på fossila bränslen samt från annan konsumtion. Vår modell är att människor spontant och självklart ska välja miljövänliga kollektiva färdmedel därför att dessa erbjuder hög kvalitet och komfort och helt enkelt oftast är bästa val. Lidingöborna behöver därför få tillgång till en ännu mer utökad attraktiv kollektivtrafik. Det ska sägas att Lidingö stad redan har gjort stora satsningar inom detta område med modernisering av den elektriskt drivna Lidingöbanan och den nya bron som möjliggör utökad spårvägs-, gång- och cykeltrafik. Två viktiga frågor för Lidingöpartiet är att få till stånd en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum samt sammankopplingen med Spårväg City. Vi vill helt enkelt ha ännu mer eldriven spårburen kollektivtrafik.

Det är också mycket viktigt att förbättra laddningsinfrastrukturen för fordon. Elbilar är här för att stanna och den tekniska utvecklingen inom området går snabbt framåt. Runt om i världen investeras det just nu kraftfullt i både forskning och produktionskapacitet för komponenter och batterier till elbilar. Flera kända biltillverkare har också annonserat att de kommer sluta tillverka bilar med förbränningsmotor om ca 10 år. Det kan inte heller uteslutas att många länder i världen, inklusive Sverige, så småningom inför ett totalförbud mot fossila bränslen för personbilar. Lidingö behöver förbereda sig för en sådan utveckling och staden ska underlätta för Lidingöborna att använda elbilar.

För att minska Lidingöbornas övriga konsumtionsrelaterade klimatavtryck behöver kommunen se över hur man kan skapa förutsättningar för delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Privata elbilspooler, second hand-mässor och matavfallsåtervinning är några exempel på möjliga initiativ. Lidingöpartiet föreslår också en årlig klimatdag i stadshuset med intressanta och lärorika föreläsningar och presentationer för alla intresserade Lidingöbor.

Lidingöpartiet kommer ha en fortsatt öppen dialog med företag, föreningar och medborgare för att kunna ta del av och stödja initiativ som gynnar miljö och klimat. Vi följer också kontinuerligt den senaste utvecklingen inom teknologi och klimatsmarta koncept i världen för att tidigt få kunskap och inspiration om nya och möjliga lösningar på klimatrelaterade utmaningar. 

För Lidingöpartiet
Birgitta Sköld (gruppledare)
Lisa Tiliander
Hans Grundell
Eva Dunmurray
Evelyn Lewandrowski
Niclas Fredrikson
Mikael Sens