Skötselplan för Lidingö stads naturmark på remiss

Västra Långängskärret

Efter att länge som i stort sett enda parti på ön kämpat emot de omfattande skogsavverkningarna på Lidingö fick Lidingöpartiet till slut efter valet 2014 med sig M och KD på ett moratorium för all skogsavverkning på ön. Undantag gjordes givetvis för nödvändiga skötselåtgärder som frihuggning av ekar, forn- och kulturminnen, större stigar, rastplatser och dylikt, därtill slyröjning och borttagning av träd som på grund av sjukdom eller annan anledning kan anses vara en fara. Moratoriet godkändes sedan av dåvarande Tekniska nämnden.

Nu – efter totalt sex år som skogarna fått vara ifred – är det dags för en skötselplan som omfattar inte bara skogarna utan all naturmark på Lidingö. Skötseln ska nu vara naturvårdsanpassad med rekreation och biologisk mångfald som övergripande mål. För att planen – som förslag framtagen av förvaltningen med stöd av naturvårdsexpertis – ska få den förankring bland de naturintresserade Lidingöborna som vi i Lidingöpartiet anser vara nödvändig har vi verkat för att planen ska remitteras till Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Lidingö Ornitologiska förening, Friluftsfrämjandet m.fl.

När remisstiden avslutats den 15 mars 2021 kommer inkomna synpunkter att beaktas i beredningen av en slutlig skötselplan som Teknik- och fastighetsnämnden beräknas kunna anta i maj 2021. I och med detta kan Lidingöborna räkna med en naturmiljö som är långsiktigt säkerställd som varande attraktiv och tillgänglig och med tydligt fokus på biologisk mångfald. Tilläggas kan att den nuvarande majoriteten – bestående av M, LP, L och KD – våren 2020 initierat ett arbete för att tillskapa fler naturreservat på Lidingö. Naturen är ett viktigt varumärke för vår stad som måste vårdas och värnas och i det arbetet kommer Lidingöpartiet även i fortsättningen att vara en pålitlig och pådrivande kraft.