Nytt bygge i Dalénum kräver stora ingrepp i naturen. Tio friska träd sågas ned!

Nu har tyvärr bygget av ytterligare ett huskomplex i Dalénum påbörjats. Ett tiotal stora friska träd har sågats ned längs Brostuguvägen. Lidingöpartiet röstade nej till förslaget i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden därför att vi anser att bygget inte kan genomföras utan för stora ingrepp i naturen. Byggnaderna kommer dessutom för nära den fina ekbacken upp mot Larsberg, menar Lidingöpartiet.

Vi menar vidare att överskridande av planområdets maximalt tillåtna bruttoarea ovan mark får ”icke önskvärda konsekvenser” i enlighet med 9 kap 31b § plan- och bygglagen. Avvikelsen kan därför inte betraktas som ”liten” i enlighet med plan- och bygglagens krav.

Vi anser också att bygget strider mot det gällande Majoritetsprogrammet för Lidingö som under rubriken ”Byggpolitik och närmiljö” säger ”Vi ska se till att gröna ytor fredas från ny bebyggelse”.

De som röstade ja till bygget var från majoriteten Moderaterna och Liberalerna med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Läs Lidingöpartiets fullständiga reservation mot beslutet här.