Lidingöpartiets ståndpunkt beträffande samråd Lidingö Centrum, etapp 1

Lidingöpartiets strävan har alltid varit att bevara öns småskalighet genom varsam bebyggelseutveckling. Lidingö är redan Sveriges 5:e mest tätbefolkade kommun. Vi stöder att det finns ett samrådsförslag som alla Lidingöbor nu kan lämna synpunkter på.

Detta anser Lidingöpartiet:

Byggnaderna bör vara lägre och mindre, samt stämma mer överens med planprogrammet för Centrum/Torsvik som ger riktlinjer om uppbruten bebyggelse i varierande höjder mellan 2 och 5 våningar.

Vi vill inte se en inomhusgalleria i bottenvåningen, alltså nej till sammanhängande plan med butiker som alla kan nås inifrån, som förslaget visar.

Villastaden ska kunna ses från centrum för att bevara känslan av en småskalig och grön miljö, samt kopplingen till de äldre kulturbyggnaderna.

Byggnaden som inrymmer Pressbyrån behövs som en brygga mellan parkmiljön och de högre byggnaderna i centrum. Både denna och Handelsbankshuset klassas som kulturellt värdefulla och ska bevaras. Att riva friska och fungerande byggnader är inte miljövänligt.

Vi önskar ett förslag där arkitekturen smälter bättre in med nuvarande bebyggelse.

Innegårdarna på Centrumparkeringen är inte tänkta att vara tillgängliga för allmänheten. Vi vill istället se smalare byggnader, utan innergårdar och med mer utrymme tillgängligt för alla.

Den föreslagna trappan i mitten utgör en barriär för funktionsnedsatta, äldre och barnvagnar.

Höga byggnader och en smal gata gör Friggavägen mörk. Vi vill se fler och större torgytor och mötesplatser som många Lidingöbor efterfrågar.

Utbyggnaden bör ske med sådan balans att parkeringsbehovet tillgodoses redan inom etappområde 1. I nuvarande förslag tillkommer knappt några parkeringar, trots att behovet är beräknat till ytterligare ca 230 nya parkeringsplatser.

Med endast en exploatör, ett riskkapitalbolag vars naturliga vilja är att maximera både bostäder och handel, riskeras att kraven på småskalighet och parkeringar bortprioriteras.

Följ debatten på Lidingösidan >>