Nu startar vi moderniseringen av Lidingö centrum

2015-06-10

Nu startar vi moderniseringen av Lidingös centrala delar. Genom planuppdraget för Lidingö centrum ser vi fram emot att vidareutveckla vårt småskaliga centrum och bygga vidare på det som är charmen i vårt öppna utomhuscentrum. Vårt syfte är att stärka Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna och skapa möjligheter till utveckling av handel och service, kultur och arbetsplatser samt bostäder och sociala mötesplatser.

Den 17:e juni kommer kommunstyrelsens planutskott att fatta beslut om start-PM för den första etappen av Lidingö centrum. Planuppdraget omfattar byggrätter på cirka 30 000-40 000 m2 (bruttoarea), vilket motsvarar cirka 250-300 lägenheter. Jämfört med planprogrammet Centrum-Torsvik som antogs i fullmäktige i juni 2014 har planuppdraget reducerats något: Fastigheterna bakom Vasaborgen är inte längre aktuella, inte heller fastigheterna bakom restaurang Jernet. Inom planområdet bedöms att cirka 7 000 m2 kan tillkomma för handel och service. De byggrätter som tillkommer genom planläggningen ska bidra till en delfinansiering av den överdäckning vid Torsviks torg, som ska planläggas och byggas ut i senare etapper.

Miljön i centrumområdet ska vara varierad, småskalig och anpassad till områdets topografi liksom till befintlig bebyggelse. Dessutom ska bebyggelsen hålla en hög arkitektonisk kvalitet och ske på redan hårdgjorda ytor så som parkeringsytor. Ett gestaltningsprogram håller på att tas fram för hela stadsutvecklingsområdet Centrum-Torsvik, och beräknas kunna komma upp för antagande under 2015.

Invid stadshuset och norr om Lejonvägen finns kulturmiljöer som bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde, men inom området finns även andra byggnader som har höga värden, främst centrumbebyggelsen. Möjligheten att införa så kallade varsamhetsbestämmelser för dessa byggnader ska undersökas i den fortsatta planprocessen.

Riktlinjer för den nya bebyggelsens placering, höjder och utformning beskrivs närmare i planprogram och gestaltningsprogram. Den småskalighet som finns i Lidingö centrum idag är viktig att bevara och utveckla. Gestaltningen av Lidingö centrum är av stor vikt för att skapa ett livskraftigt centrum med trevliga boendemiljöer. Inom detaljplanerabetet är det betydelsefullt att tillsammans med fastighetsägare och aktuella byggherrar arbeta vidare med krav på gestaltning.

Lidingö är en grön ö och andelen grönska kan öka i centrumområdet. Genomtänkta dagvattenlösningar och gårdsutformningar kan möjliggöra bättre vattenkvalitet och förbättrade spridningsvägar, vilket bidrar till att uppnå målet att Lidingö ska ha en rik natur och rent vatten. Andelen grönska i centrum kan förstärkas, till exempel när hårdgjorda parkeringsytor omvandlas till bostadsgårdar och fler träd planteras.

Kontaktuppgifter:

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50

Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56

Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79