Årsmöte i Lidingöpartiet

Torsdagen den 17 mars kl 18.00 kallas medlemmarna i Lidingöpartiet, enligt särskilt utsänd kallelse, till årsmöte 2022 på Hotell Foresta.

På agendan står, förutom sedvanliga ärenden på ett årsmöte, även fastställande av Lidingöpartiets valsedel för kommunvalet den 11 september 2022.

Dagordning vid Lidingöpartiets årsmöte 2022

Torsdagen den 17 mars 2022 kl 18.00 – ca 19.15

 • Årsmötets öppnande
 • Parentation
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Utseende av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordningen.
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Styrelsens årsberättelse avseende det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av nomineringsplanen för valsedeln till kommunvalet 2022.
 • Val av ordförande till föreningens styrelse för en tid av ett år
 • Val av tre ledamöter till styrelsen för en tid av två år. Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen för en tid av ett år.
 • Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år. Fyllnadsval av en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
 • Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav en ledamot utses till ordförande och sammankallande i valberedningen.
 • Val av en suppleant till valberedningen för en tid av två år. Fyllnadsval av en suppleant för en tid av ett år.
 • Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår 2023.
 • Behandling av motioner från medlemmar samt förslag från styrelsen
 • Årsmötet avslutas.