Lidingöpartiet säger nej till föreslagen hårdexploatering

Lidingöpartiet säger nej till föreslagen hårdexploatering av Lidingö i detta yttrande över samrådsversionen till ny Översiktsplan 2011.
Kommunfullmäktige har slagit fast att ”Den samhällsutveckling som är önskvärd på Lidingö är en varsam utveckling av den särprägel som karaktäriserar Lidingö.”
Lidingöpartiet säger därför absolut nej till den okontrollerade massexploateringen av Lidingös bostads-, grön- och parkområden som föreslås i kommunens samrådshandling Översiktsplan 2011, alternativen A) och B).
Vi säger däremot ja till förtätning, genom byggnation på i huvudsak redan exploaterad mark på gamla Aga-området (Dalénum) och på delar av ”trafikdiket” i Torsvik, så länge nybyggnationen inte förstör för människor redan bor i området och dess närhet.