M+LP+KD: Vi stärker välfärden – och sänker skatten!

Majoritetens budget för 2018 innehåller stora satsningar på skolan och omsorgen. Lärarlönerna höjs, omsorgen för äldre och funktionsnedsatta får ytterligare resurser och socialtjänsten får nya förstärkningar. Samtidigt har de vidtagna effektiviseringsåtgärderna börjat få avsedd effekt: mindre administration och byråkrati har lett till att resurser kunnat frigöras till det viktigaste, nämligen förbättra kvaliteten i skolan och den sociala omsorgen ytterligare. Genom gediget effektiviseringsarbete och tydligt välfärdsfokus behöver staden inte heller använda lika mycket av skattebetalarnas pengar som tidigare. Därför föreslår majoriteten även en skattesänkning med 15 öre.

Lidingö står starkt. Staden har bra resultat, låg skuldsättning och goda skatteintäkter. De kommunala kärnverksamheterna tilldelas stora resurser för att lösa sina viktiga uppdrag. Att Lidingö befinner sig i denna situation är ingen slump. Genom ett ambitiöst arbete och tydliga prioriteringar under många år står Lidingö väl rustat. Det är viktigt för att möta kommande utmaningar och orosmoln i framtiden.

Majoriteten har som mål att alla elever ska gå ut grundskolan med minst godkänt i alla ämnen och därmed lägga grunden till ett livslångt lärande och ge förutsättningar till egen försörjning, alla äldre ska erbjudas en värdig omsorg som möter individens behov och Lidingö ska vara en plats där man kan leva ett tryggt och gott liv med naturen och vattnet inpå knuten. Med en sund och stabil ekonomi finns möjlighet att uppfylla dessa mål.

Fokus för majoriteten är den kommunala kärnverksamheten inom skolan och den sociala omsorgen. I budgeten för 2018 tillför majoriteten ytterligare över 55 miljoner kronor till skolan och omsorgen. Det skapar möjlighet till fortsatta förstärkningar av kvaliteten i verksamheterna.

För att förbättra konkurrenskraften och villkoren för Lidingös lärare och förskolepedagoger samt säkerställa goda elevresultat, höjer majoriteten pengbeloppen med 2,4 procent för grundskolan och 2,8 procent för förskolan. För gymnasieskolan höjs pengbeloppen till den av gymnasieregionen fastställda uppräkningen på 1,9 procent. Majoriteten fortsätter att utveckla Lidingös skolor till att bli bäst i Sverige, med fokus på lärare, kunskap och trygghet.

Inom den sociala omsorgen gör majoriteten satsningar för att trygga en hög kvalitet och servicenivå för Lidingös äldre och personer med funktionshinder. Samtidigt förstärks verksamheten inom socialtjänsten för att klara åtagandena vad det gäller familjehemsplaceringar, missbruksproblematik, relationsnära våld, mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Majoriteten höjer pengbeloppen för särskilda boenden med 2,1 procent, pengbeloppen för hemtjänst och servicehus höjs med 2,5 procent och pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 1,5 procent.

Majoriteten vill lyfta arbetet med att fånga upp och uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. För att stärka de förebyggande insatserna tillförs resurser för fler socialsekreterare med inriktning ”fältassistenter”, som ska arbeta preventivt med unga och unga vuxna i riskzonen.

Kommunstyrelsen anser att insatserna för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden för nyanlända och andra Lidingöbor som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden är viktig. Arbetsförmedlingen klarar idag inte uppgiften på ett tillräckligt snabbt och ändamålsenligt sätt. Arbetet med detta är mycket angeläget för att undvika social utsatthet och utanförskap. Stadens insatser inom området arbetsmarknadsfrågor kommer därför att stärkas, utvecklas och samordnas över förvaltningsgränserna och majoriteten tillsätter riktade resurser för detta ändamål.

Lidingö har ett mycket aktivt och levande kulturliv. Många eldsjälar och ideella krafter gör ett fantastiskt arbete för att skapa en kulturell scen som uppskattas av många Lidingöbor. Majoriteten värnar detta engagemang. Kulturveckan är ett uppskattat evenemang bland Lidingöborna och under veckan kommer det även fortsättningsvis finnas möjlighet att bidra ekonomiskt genom att köpa kulturknappen, där intäkterna oavkortat går till barn- och ungdomskulturen. Majoriteten tillför även resurser för att kunna ge fler barn möjlighet och känna glädjen i att spela ett instrument. Majoriteten tillför därför resurser för att öka antalet platser i Musikskolan med 200 stycken.

För att stärka bibliotekets viktiga arbete har majoriteten för avsikt att öka stadsbibliotekets öppettider, på såväl vardagar som helger. Satsningen är i första hand riktat till barnfamiljer och förskoleklasser.

Kommunstyrelsen har tidigare avsatt investeringsmedel för att bygga en ny simhall. Under de senaste åren har staden utrett ett flertal platser för en möjlig placering. Efter att ha studerat olika platser har majoriteten kommit till slutsatsen att den mest lämpliga lokaliseringen av en simhall är i Dalénum. Platsen är central på ön, kollektivtrafikförsörjningen är mycket god, det finns en existerande detaljplan som tillåter byggandet av en simhall, platsen kan användas på ett flexibelt sätt och störningarna för omgivningen är små. Majoriteten kommer att återkomma till kommunstyrelsen med ett uppdrag till stadsledningskontoret för att starta upp projekteten. Uppdraget kommer att omfatta viktiga aspekter såsom ekonomi, finansiering, drift, ägandeformer osv.

Majoriten har varit tydlig såväl i budgeten för 2018 som tidigare år, att resursförstärka välfärden. Som en konsekvens av detta har majoriteten tillfört skolan och den sociala omsorgen över 220 miljoner kronor från mandatperiodens början. Det är grunden för en god utveckling på Lidingö och tack vare positiva effekter av det påbörjade effektiviseringsarbetet, ökade skatteintäkter och riktade statlig bidrag behöver staden inte använda lika mycket av skattebetalarnas pengar som tidigare. Därför ser majoriteten att det för 2018 finns utrymme för en sänkning av kommunalskatten. Majoriteten föreslår därför en skattesänkning av kommunalskatten med 15 öre. Därmed skulle Lidingö stads kommunalskatt uppgå till 18,49 kronor. Den samlade kommunalskatten kommer således att uppgå till 30,57 kronor, vid en oförändrad landstingsskatt.

Kontaktuppgifter:
Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande (M), 073-079 30 50
Birgitta Sköld, kommunalråd (LP), 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD), 076-187 83 30

Se även Lidingösidan: Simhallens placering klar. Skatten sänks med 15 öre>>