M+LP+KD: Vi tar ett fastare grepp

fredag 27 oktober 2017 14:07

Många förändringar som gäller Lidingös vägar grundar sig på strategier och planer som beslutades för flera år sedan. Nu har majoriteten i teknik- och fastighetsnämnden beslutat att all planering, projektering, upphandling ska underställas nämnden för beslut. Vi vill också bli bättre på att kommunicera med lidingöborna och ha fler samråd före beslut. Det skriver Christer Åkerhielm (M), Hans Grundell (LP) och Harald Strömfelt (KD), som alla tre sitter i teknik och fastighetsnämnden, i denna artikel.

På senare tid har kritik riktats mot förändringar som genomförts rörande Lidingös vägar, gång- och cykelvägar och övergångsställen. Dessa förändringar grundar sig i flera fall på strategier och planer som beslutades för flera år sedan, till och med så långt tillbaka i tiden att det fanns en annan politisk majoritet i staden. Vi som representerar dagens politiska majoritet genomför nu en översyn av de här strategierna och planerna. Samtidigt behövs ett omtag när det gäller sättet att genomföra förändringar.

På förslag från majoriteten har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att all planering, projektering, upphandling samt andra åtgärder som avser tillbyggnad, ombyggnad eller modifiering av vägar och trafiksystem ska underställas nämnden för beslut. Härigenom säkerställs en politisk förankring. När nya strategier och planer fastställts, kan ordningen med att alla de här åtgärderna ska underställas nämnden, omprövas.

Vi vill bli bättre på att kommunicera med lidingöborna. Den nya ledningen för teknik- och fastighetsförvaltningen ska därför t.ex. ha fler samråd före det att större projekt beslutas. Därtill vill vi förbättra informationen från förvaltningen och har nu en nyanställd kommunikatör till hjälp med detta.

Vi är övertygade om att dessa åtgärder kommer att ge oss i den politiska majoriteten ett fastare grepp om hur Lidingös vägar och trafik inte bara ska underhållas utan också förbättras exempelvis när det gäller trafiksäkerheten.

Christer Åkerhielm (M), ordförande i teknik och fastighetsnämnden
Hans Grundell (LP), vice ordförande i teknik och fastighetsnämnden
Harald Strömfelt (KD), ledamot i teknik och fastighetsnämnden

Se Lidingösidan>>