Nu bygger vi en simhall!

Majoriteten storsatsar på skola, omsorg och hälsa

Lidingös borgerliga politiska majoritet presenterar idag budgetdirektiven för 2017 med förstärkningar på skolan och omsorgen. Majoriteten gör även en stor hälsosatsning som kommer påverka Lidingö för lång tid framöver. För verksamheterna inom utbildningsområdet tillförs nya budgetmedel på 81 miljoner. Verksamheterna inom omsorg- och socialområdet får ett tillskott på 33 miljoner. Den totala satsningen på kärnverksamheterna uppgår till 114 miljoner för år 2017. I övrigt sker inga generella uppräkningar av verksamheterna. Kultur- och fritidsnämnden får en minskning av anslaget med 1,0 procent. Detta blir möjligt tack vare de effektiviseringar i administrationen som görs och samtidigt kan anslaget till föreningsstöd höjas.

För 2017 försvinner 300 miljoner kronor i det kommunala utjämningssystemet, vilket motsvarar en skattesänkning på 1,95 kronor per intjänad 100-lapp. Ekonomin belastas också av nya kostnader som inte staden kan påverka i form av en rejäl ökning av mottagandet av ensamkommande unga och nyanlända, en kostnad som dessutom riskerar att öka. Staten, som är ansvarig, måste ta ett större ansvar och kompensera kommunerna och dessutom hållbarhetsanpassa sina system.

För 2017 väntas en god ekonomisk tillväxt. Därefter mattas tillväxten av och skatteunderlagsutvecklingen försvagas. Det är ett orosmoment som bör följas noga framöver.

Stadens verksamheter anpassar sin verksamhet till nya utmaningar och budgetmedel avsätts för att hantera de ökade volymerna inom bland annat SFI, Komvux, modersmål och gymnasiets introduktionsprogram. Dessa satsningar görs för att stärka möjligheterna för nyanlända och ensamkommande unga att lära sig svenska och utbilda sig, med målet att de så snabbt som möjligt ska kunna lyckas integreras i samhället, hitta ett jobb och försörja sig själva.

De kommunala för- och grundskolorna får återigen stora tillskott på 81 miljoner kronor. Då hänsyn tas till effekterna av reducerade lokalkostnader beräknas tillskottet motsvara en höjning av pengbeloppen med motsvarande 4,25 procent. Samtidigt tyngs samtliga tre skolformer i kommunal regi av upparbetade underskott. Därför ska såväl förskolan som grundskolan och gymnasiet budgetera för ett överskott på 11 miljoner kronor för 2017.

  • Vi gör nu allvar av vår uttalade ambition att ha Sveriges bästa skolor. Med Lidingös elevunderlag borde vi prestera ännu bättre och som en markering att vi vill se tydliga steg i den riktningen ökar vi resurserna till skolan för 2017 med över 81 miljoner kronor. Vi förväntar oss också en fortsättning på den påbörjade lönesatsningen för lärare och pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium på löner för att det sker en satsning på lärarlöner. Vi gör denna skolsatsning samtidigt som vi har en ekonomi i balans och trots att vi belastas av rejäla kostnadshöjningar för Robin Hood-skatten och stora, nya kostnader för mottagande av nyanlända och ensamkommande, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Satsningarna på verksamheterna inom omsorgs- och socialnämnden summerar till 33 miljoner kronor. Bland annat riktas medel för att stärka upp arbetet med barn som far illa, där staden bör undersöka nya arbetssätt för att bättre lyckas med att fånga upp fler av de barn och unga som ligger i riskzonen.

  • För oss är satsningarna på barn och unga som far illa oerhört angelägen. Vi måste fånga upp de signaler som finns och bli bättre på att uppmärksamma tecken som indikerar att något inte står rätt till. Vi tar även de oroande resultaten av vår enkätundersökning om det relationsnära våldet på Lidingö på allvar. Det är svårt att komma åt men vi behöver utveckla nya arbetssätt och metoder för att uppmuntra de drabbade att larma i tid. För det ökande antalet ensamkommande krävs, liksom för de nämnda satsningarna, förstärkningar när det gäller socialsekreterare med olika inriktning, säger kommunalråd Birgitta Sköld (LP).

För tekniska nämnden påbörjas ett nytt försök med att saltsopa cykelbanorna för att på så sätt uppmuntra och underlätta cykling även under vinterhalvåret.
Anslaget för kultur- och fritid sänks med 1,0 procent, vilket är möjligt genom den föreslagna omorganisationen där kultur- och fritidsförvaltningen går samman med två andra förvaltningar. Tack vare en lägre kostnad för administration i staden framöver ökas föreningsstödet för att möjliggöra för fler Lidingöbor att vara aktiva framöver.

  • I budgetdirektivet för 2017 tas stora kliv för att Lidingö ska leva upp till varumärket Hälsans ö. En ny friidrottsanläggning på Lidingövallen ska byggas vilket också möjliggör fler investeringar framöver genom en smartare fördelning av marken. Anslaget till föreningsstöd höjs med en dryg miljon kronor då Lidingöborna blir allt aktivare. Det är glädjande att Lidingö nu tar stora kliv framåt för att skapa möjligheter till en rik fritid. Det är så vi bygger en kommun på rätt väg, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

I måndags presenterades förslaget om att omstrukturera Lidingöhem. Genom att omstrukturera bolaget kan den stora överlikviditet frigöras och användas till andra ändamål. Många Lidingöbor efterfrågar en ny simhall. Under 2017 har därför majoriteten bestämt sig för att inleda arbetet med en ny simhall och se över funktion, placering och ekonomi.

    • Vi är oerhört glada att vi kommit fram till beslut angående en ny simhall. En modern simhall är efterfrågad bland både unga och gamla Lidingöbor. Nu påbörjas arbetet med att undersöka var den nya simhallen ska ligga och vilka funktioner den ska innehålla. Med förslaget på att omstrukturera Lidingöhem har vi funnit en bra finansieringslösning, säger de tre kommunalråden gemensamt.
    • Det är glädjande att kultur- och fritidsnämndens medskick om en ny simhall realiseras. Satsningen stärker det viktiga hälsoarbetet, säger Carl-Johan Schiller.

Majoriteten budgeterar med ett överskott på 37 miljoner kronor. För planåren 2018 och 2019 planeras en generell uppräkning på 1,0 procent.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om budgetdirektiven den 7:e juni.

Kontaktuppgifter:

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 076-187 83 30